STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 października 2001 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 6, pozycja: 22, Sygnatura: I ACa 280/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1) Dłużnik, uchybienia formalne popełnione w toku postępowania o nadanie klauzuli wykonalności, może zwalczać w drodze zażalenia. 2) W postępowaniu egzekucyjnym stroną chronioną powinien być wierzyciel, a dopuszczenie do rozpoznawania tych samych zarzutów w dwóch postępowaniach dawałoby dłużnikowi niczym nie dającą się uzasadnić nadmierną ochronę i możliwość przedłużania postępowania egzekucyjnego. Ochrona dłużnika przed nadaniem klauzuli wykonalności wadliwemu tytułowi egzekucyjnemu jest w spo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 23 października 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 7, pozycja: 54, Sygnatura: II AKa 213/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Czek może być środkiem płatniczym, a w każdym przypadku jest dokumentem uprawniającym do otrzymania sumy pieniężnej. Wobec treści art. 115 § 9 k.k., z której wynika, że między innymi środek płatniczy oraz dokument uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej jest ex lege rzeczą ruchomą, art. 275 k.k. odnosi się wyłącznie do tych dokumentów stwierdzających prawa majątkowe, których nie wymieniono w art. 115 § 9 k.k. Kradzież czeku to zatem nie czyn z art. 275 § 1 k.k., lecz z art. 278 k.k. Sąd Ape [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 23 października 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 6, pozycja: 55, Sygnatura: II AKa 243/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Każde zachowanie się sprawcy usiłowania przestępstwa znamiennego skutkiem, które uruchomiło proces odwracania tego skutku i doprowadziło do tego, że skutek ten nie nastąpił, jest "zapobieżeniem skutkowi stanowiącemu znamię czynu zabronionego" (art. 15 § 1 k.k.), niezależnie od tego, czy w tym procesie brał udział tylko sprawca, czy także - z jego inicjatywy - inne osoby. Sąd Apelacyjny w Białymstoku w II Wydziale Karnym, po rozpoznaniu w dniu 23 października 2001 r. sprawy E. K. oskarżonego z a [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 października 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 8, pozycja: 49, Sygnatura: I ACa 383/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przejście z umowy pożyczki na przepisy dotyczące bezpodstawnego wzbogacenia czy też nienależnego świadczenia było po prostu niedopuszczalne. Zgodnie bowiem z art. 321 § 1 k.p.c., sąd nie może wyrokować co do przedmiotu, który nie był objęty żądaniem, ani zasądzać ponad żądanie. Przepis ten, określając granice wyrokowania wskazuje, że nie może obejmować ono przedmiotu, który nie był objęty żądaniem. Żądanie powoda zostało sformułowane w sposób jednoznaczny jako żądanie zwrotu pożyczki. Roszczenie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 października 2001 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: I ACa 214/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zestawienie treści art. 40 ust. 2 z treścią art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. nr 29, poz. 104 ze zm.) wskazuje, iż w pojęciu "reprezentowanie" nie mieści się zaciąganie zobowiązań. Z art. 40 ust. 2 ustawy nie wynika, aby przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie mógł zaciągać zobowiązania ze skutkiem dla stowarzyszenia. Skoro stowarzyszenie zwykłe stanowi grupa osób oznacza to, że zaciągać zobowiązania majątkowe mogą członkowie osobiście l [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 października 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 5, pozycja: 19, Sygnatura: III AUa 1172/00
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z datą wejścia w życie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. nr 93, poz. 569), osobie samotnie wychowującej dziecko, na które przysługuje zasiłek pielęgnacyjny - przysługuje także zasiłek rodzinny w podwójnej wysokości. Z UZASADNIENIA Zakład Ubezpieczeń Społecznych w O., decyzją z dnia 10 maja 2000 r., przyznał J. J. na kolejny okres zasiłkowy - zasiłek rodzinny na córkę Angelikę w podwójnej wysokości wraz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 października 2001 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 2, pozycja: 7, Sygnatura: I ACa 199/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie mają charakteru uchwał normatywnych uchwały organu spółdzielni dotyczące wysokości opłat za konkretne lokale i niczym nieuzasadnione jest stanowisko, iż prawo ich zaskarżenia uzależnione jest od tego, który organ spółdzielni podejmuje uchwałę dotyczącą ustalenia wysokości opłat związanych z korzystaniem z lokalu spółdzielczego, i który opłaty te zatwierdza. Z art. 208 § 1 Prawa spółdzielczego wynika między innymi obowiązek członka spółdzielni uczestniczenia w kosztach eksploatacji i utrzyman [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 4 października 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 12, Sygnatura: II AKa 354/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Imitacja kija bejsbolowego jest przedmiotem podobnie niebezpiecznym do noża, w rozumieniu art. 280 § 2 k.k. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 4 i 10 października 2001 r. sprawy Adama W., Krzysztofa W. i Zdzisława W., oskarżonych z art. 280 § 1 k.k., 158 § 1 i inne k.k., z powodu apelacji, wniesionej przez oskarżonych i prokuratora od wyroku Sądu Okręgowego w W., zaskarżony wyrok uchylił i sprawę przekazał Sądowi Okręgowemu w W. do ponownego rozpoznania. Z UZASADNIENIA Adam W. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 3 października 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 6, pozycja: 44, Sygnatura: II AKz 267/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku, gdy zachodzi wątpliwość komu należy zwrócić zajęty w toku postępowania karnego przedmiot, sąd winien rozważyć, przed złożeniem tego przedmiotu do depozytu sądowego w trybie art. 231 § 1 k.p.k., czy nie ma on charakteru przedmiotu szybko ulegającego zniszczeniu, lub co do którego przechowywanie połączone byłoby z niewspółmiernymi kosztami lub nadmiernymi trudnościami, albo spowodowałoby znaczne obniżenie jego wartości. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu sprawy przeciwko Artur [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 2 października 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 7, pozycja: 23, Sygnatura: III AUa 1004/00
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Decyzja organu rentowego może dotyczyć m.in. prawa do świadczenia czy też wysokości świadczenia, natomiast nie może ustalać (nawet dla przyszłych celów emerytalno-rentowych) poszczególnych przesłanek warunkujących prawo bądź wymiar świadczenia. Sąd Apelacyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 2 października 2001 r. w K. sprawy z wniosku Bronisława K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w K. o wysokość podstawy wymiaru emerytury, na skutek apelacji wnioskodawcy Bronisława K., [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, [245], 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU