STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów ws Antymonopolowych

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Warszawie - Sądu Antymonopolowego z dnia 4 lutego 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 9, pozycja: 107, Sygnatura: XVII Ama 57/97
Data wprowadzenia do systemu: 28-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W razie dokonania przez przedsiębiorców łączenia bez uprzedniej akceptacji organu antymonopolowego, bieg przedawnienia dla wszczęcia postępowania administracyjnego o nałożenie kary pieniężnej z art. 15a ust. 1 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym rozpoczyna się z upływem 14 dni od dokonania takiego łączenia, zaś możliwość wszczęcia takiego postępowania wygasa z ostatnim dniem następnego roku (art. 21 ust. 1 powołanej ustawy). Sąd Wojewódzki w Warszawie - Sąd Antymonopolowy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 stycznia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 1, pozycja: 10, Sygnatura: I SA/Łd 1056/97
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wydatki stanowiące koszty uzyskania przychodów wymagają udokumentowania według zasad określonych w art. 20 i 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 30 kwietnia 1997 r. Urząd Skarbowy w R. określił spółce z o.o. “D” w B. podatek dochodowy za 1995 r. w kwocie 2.525.079 zł. Urząd uznał, że spółka zawyżyła koszty uzyskania przychodów m.in. w wyniku: 1) zaliczenia do nich - wbrew art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od os [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 stycznia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 1, pozycja: 13, Sygnatura: I ACa 13/98
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Cesja powoduje jedynie sukcesyjną zmianę wierzyciela w stosunku zobowiązaniowym łączącym cedenta z dłużnikiem. Inaczej mówiąc - nabywca z chwilą zawarcia umowy o przelew wstępuje we wszelkie prawa wierzyciela i nabywa w drodze przelewu tylko tyle praw, ile przysługiwało jego poprzednikowi prawnemu (cedentowi). Stąd sytuacja prawna dłużnika nie może ulec na skutek przelewu pogorszeniu w porównaniu z tą, jaka istniała przed przelewem. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 3, pozycja: 39, Sygnatura: I CKN 429/97
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stosownie do art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz.U. Nr 27 z 1988 r., poz. 195 ze zm.), podatek VAT jest elementem cenotwórczym, co oznacza, że sprzedawca towaru lub usługi, kalkulując cenę, uprawniony jest do wliczenia do niej podatku VAT. O wysokości ceny, jaką obowiązany jest zapłacić nabywca towaru lub usług, decyduje wszakże treść umowy ze sprzedawcą. Cena nie obejmuje podatku VAT, jeżeli umowa nie przewiduje jako elementu ceny tego podatku. Sąd Najwyższy, po rozpozna [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 stycznia 1998 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 8, pozycja: 76, Sygnatura: I SA/Łd 1035/96
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ratio legis art. 13 Porozumienia Ramowego podpisanego przez Komisję Wspólnot Europejskich i Rząd Rzeczypospolitej Polskiej dnia 31 maja 1990 r. sprowadza się do zakazu umniejszenia pomocy uzyskanej przez beneficjenta ze Wspólnoty przez opłaty celne, importowe, podatki lub obciążenia o charakterze podatkowym, mające taki sam skutek. Istota zwolnienia polega zatem na pobraniu cła od wartości towaru zapłaconej faktycznie tylko przez importera, a nie z subwencji uzyskanej od Wspólnoty. Z UZASADNI [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 31, Sygnatura: I CKN 368/97
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wynikająca z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości (tekst jedn. Dz.U. Nr 30 z 1991 r., poz. 127 ze zm.) norma o charakterze bezwzględnie obowiązującym oznacza zakaz sprzedaży przetargowej nieruchomości, z konsekwencjami wynikającymi z art. 58 § 1, jeżeli poprzedni właściciel lub jego spadkobiercy skorzystali z przysługującego im pierwszeństwa do nabycia tej nieruchomości. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 1998 r. na [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 stycznia 1998 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 32, Sygnatura: SA/Gd 624/96
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do kosztów uzyskania przychodu nie można zaliczyć nie umorzonej wartości środka trwałego, bowiem byłoby to sprzeczne z zasadą uwzględnienia kosztu jego zakupu (wytworzenia) poprzez dokonywanie odpisów amortyzacyjnych w okresie jego używania. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 21 listopada 1995 r., Urząd Skarbowy w N. M., działając na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (t.j. - Dz.U. nr 108 z 1993 r., poz. 486 ze zm.) okre [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 stycznia 1998 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 1, pozycja: 7, Sygnatura: I SA/Po 788/97
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Artykuł 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. nr 9, poz. 31 ze zm.) oznacza, iż na wysokość podstawy opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości nie mają wpływu nie tylko odpisy amortyzacyjne, ale podstawa powinna być zaktualizowana o wskaźnik przeliczeniowy środka trwałego (budowli). 2. Skoro sentencja uchwały Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 maja 1996 r. W 2/96, mówi jedynie o wartości brutto i nie nadaje temu terminowi specjalnego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 3, pozycja: 34, Sygnatura: III CKN 302/97
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wytoczenie powództwa o unieważnienie uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – przez wspólnika nie dopuszczonego do głosowania na skutek wadliwej wykładni art. 235 k.h. – nie jest uzależnione od zgłoszenia przez niego żądania zaprotokołowania sprzeciwu (art. 240 § 3 pkt 3 k.h.). Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie sprawy z powództwa Tadeusza K. przeciwko Zakładowi Techniki Biurowej “Biuro-Serwis” Spółce z o.o. w S. o unieważnienie uchwały, na s [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 stycznia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 3, pozycja: 42, Sygnatura: SA/Bk 268-269/97
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 30 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych są wydatki ponoszone na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika w wysokości nie przekraczającej granic w tym przepisie określonych, niezależnie od tego, czy samochód jest własnością pracownika. Z UZASADNIENIA W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego wykazano spółce z o.o. “C.” nieprawidłowości w za [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, [245], 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU