STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 28 września 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 12, pozycja: 94, Sygnatura: II AKa 344/01
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Asesor sądowy nie może być delegowany do orzekania w sądzie okręgowym, do rozpoznania spraw w pierwszej instancji. 2. Udział takiego asesora w wydaniu wyroku sądu okręgowego, działającego jako sąd pierwszej instancji, skutkuje jego nieważnością z mocy samego prawa, na podstawie art. 101 § 1 pkt 2 k.p.k. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Andrzejowi K., oskarżonemu z art. 13 § 1 k.k. w związku z art. 148 § 1 k.k. i inne Kodeksu karnego, z urzędu, uchybienia stano [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Orzeczenie z dnia 27 września 2001 r. Królowa p. Sekretarzowi Stanu ds. Wewnętrznych ex parte Wiesław Głoszczuk i Elżbieta Głoszczuk

Rocznik: 2002, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: C-63/99
Data wprowadzenia do systemu: 12-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Przemysław Saganek Sprawa C-63/99 określana dalej jako sprawa Głoszczuków, należy do grona tzw. spraw polskich (to jest związanych z Polską i jej drogą do Unii Europejskiej). Co więcej, nie chodzi w tym przypadku o zbieżność przypadkową, lecz o interpretację jednego z najdalej idących postanowień Układu ustanawiającego Stowarzyszenie pomiędzy Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi (tekst Układu został opublikowany w Dz. U. nr 11 z 1994 r., poz. 38). Postanowienie to [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 27 września 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 5, pozycja: 42, Sygnatura: II AKa 172/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Polskie prawo karne procesowe nie akceptuje jakiejkolwiek postaci legalnej teorii dowodowej (w znaczeniu pozytywnym lub negatywnym). Stąd też samo ustalenie, że oskarżony nie przyznaje się do winy, że pokrzywdzony zeznaje w gruncie rzeczy w sposób korzystny dla oskarżonego, że inny istotny w tej sprawie świadek także nie obciąża oskarżonego, wszystko to nie może z góry wyłączać możliwości przypisania oskarżonemu sprawstwa zarzucanego mu przestępstwa. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 września 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 5, pozycja: 37, Sygnatura: II AKa 289/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przedmiotem przestępstwa określonego w art. 310 § 1 k.k. jest podrobienie lub przerobienie każdego rodzaju czeku. Z UZASADNIENIA Odnosząc się do apelacji obrońcy oskarżonego S. K. należy zauważyć, iż aczkolwiek został w niej wysunięty zarzut błędu w ustaleniach faktycznych, to jego istotą jest wskazanie, że oskarżony, przez podanie swych danych personalnych, które służyły następnie do wypełnienia czeków gotówkowych imiennych, wyczerpał dyspozycję art. 270 § 2 k.k. i art. 286 § 1 k.k., a nie dy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 20 września 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 5, pozycja: 36, Sygnatura: II AKa 173/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Metalowa rurka jest niebezpiecznym przedmiotem w rozumieniu art. 280 § 2 k.k. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 20 września 2001 r. sprawy Łukasza D. oskarżonego z art. 280 § 2 k.k. w zbiegu z art. 193 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k., z powodu apelacji, wniesionej przez obrońcę oskarżonego od wyroku Sądu Okręgowego w Zamościu z dnia 22 maja 2001 r., sygn. akt II K 117/00, utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok, zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. Szczepana [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 20 września 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 7, pozycja: 58, Sygnatura: II AKa 127/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Samo spełnienie warunku formalnego "małoletniości" w ujęciu określonym dyspozycją art. 10 k.c. nie statuuje jeszcze możliwości przypisania kwalifikowanych typów przestępstw przewidzianych przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. nr 75, poz. 468 z późniejszymi art. 45 ust. 2 i art. 46 ust. 2). Kryterium "małoletniości" w każdej sytuacji winno bowiem wiązać się ze świadomością tej okoliczności po stronie sprawcy, który akty czynności wykonawczej, przewid [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 września 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 4, pozycja: 16, Sygnatura: III AUa 1436/00
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O tym, czy emerytura wojskowa w 2000 r. podlega ograniczeniu co do wysokości, decyduje faktyczny dochód wyliczony w taki sposób, jak przed dniem 1 stycznia 1999 r. Ustawa z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych ... (Dz.U. nr 122, poz. 1313) ma zastosowanie do przychodu emeryta uzyskiwanego po dniu wejścia w życie tej ustawy, tj. po dniu 1 stycznia 2001 r. Z UZASADNIENIA S. F. - pobierający emeryturę od dnia 1 stycznia 1990 r., złożył w Wojskow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 września 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 4, pozycja: 17, Sygnatura: III AUa 996/00
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ubezpieczony ma prawo żądania odsetek od zaległych odsetek w przypadku opóźnienia w wypłacie należnych świadczeń. Z UZASADNIENIA Wyrokiem z dnia 14 kwietnia 2000 r., Sąd Okręgowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w R. zmienił decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału R. i zasądził na rzecz wnioskodawcy kwotę 131,23 zł wraz z ustawowymi odsetkami w wysokości 21% w stosunku rocznym, za okres od dnia 5 listopada 1999 r. do dnia zapłaty, a w pozostałym zakresie odwołanie oddalił. Wydan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 19 września 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 12, pozycja: 97, Sygnatura: II AKz1 445/01
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zapis art. 19 § 1 k.k.w. in principio ("sąd orzeka") w żadnym razie nie należy rozumieć, jako zobowiązanie sądu do jednoczesnego wszczynania postępowania na wniosek stron i z urzędu, bowiem często jest to bezprzedmiotowe, albo wręcz niedopuszczalne z punktu widzenia elementarnych gwarancji prawidłowego orzekania. Tak się dzieje w przypadku, gdy w wyniku postępowania incydentalnego wszczętego z urzędu, zapaść może rozstrzygnięcie mające charakter prejudycjalny w stosunku do przedmiotu postępowani [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 13 września 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 12, pozycja: 83, Sygnatura: II AKa 161/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Rodzaj użytego narzędzia, miejsce zadania rany, stan psychiczny sprawcy, jego nietrzeźwość, motywacja czynu, stosunek do pokrzywdzonej - wszystkie te elementy natury przedmiotowej i podmiotowej, oceniane w ich całokształcie, sąd winien brać pod uwagę przy rozważaniu, czy oskarżony - poza dokonaniem występku lekkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 157 § 1 k.k.) - nie dopuścił się czegoś więcej, np. usiłowania występku spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 156 § 1 k.k.). 2. Zgodnie z [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, [246], 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU