STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 stycznia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 3, pozycja: 41, Sygnatura: III CKN 307/97
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawie toczącej się między stronami umowy sprzedaży udziału we współużytkowaniu wieczystym gruntu i współwłasności budynku niedopuszczalne jest prowadzenie dowodu ze świadków na okoliczność, że został nabyty inny udział, niż określony w akcie notarialnym. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 7 stycznia 1998 r. na rozprawie sprawy z wniosku Skarbu Państwa – Prokuratury Wojewódzkiej w S. z udziałem Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego Spółki z o.o. – w upadłości z siedzibą w S., K [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów ws Antymonopolowych

Wyrok Sądu Wojewódzkiego – Sądu Antymonopolowego w Warszawie z dnia 31 grudnia 1997 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 4, pozycja: 61, Sygnatura: XVII Amr 45/97
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stanowi przejaw praktyki monopolistycznej, dominującego operatora telekomunikacyjnego, odmowa przyznania kontrahentowi o statucie prawnym operatora części wpływów z tytułu współpracy sieci obu operatorów przy realizacji połączeń telefonicznych. Sąd Wojewódzki w Warszawie – Sąd Antymonopolowy, po rozpoznaniu odwołania Telekomunikacji Polskiej w W. od decyzji nr DDI-11/97 Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 18 czerwca 1997 r., sygn. akt DDI-II-53S/7/486/96, zmienił częśc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 grudnia 1997 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 1, pozycja: 9, Sygnatura: III SA 1111/96
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zwolnienie od podatku od towarów i usług importu towaru nie może być przenoszone na dalszą odsprzedaż tego towaru. Z UZASADNIENIA W toku kontroli przeprowadzonej w Spółce z o.o. "V." przez Urząd Skarbowy, stwierdzono liczne nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania i rozliczania podatku VAT w okresie grudzień 1994 r. - sierpień 1995 r. Stwierdzono naruszenie art. 27 ust. 4 ustawy o VAT, odnoszące się do podatku naliczonego i należnego oraz stosowanie niewłaściwych stawek podatku VAT przy sp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 grudnia 1997 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 4, pozycja: 35, Sygnatura: I SA/Gd 1178/96
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Żaden z przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. nr 118 z 1991 r., poz. 512) nie daje podstawy, aby utożsamiać syndyka ze Skarbem Państwa. Skoro więc skarżąca nabyła od syndyka zorganizowaną część upadłego przedsiębiorstwa, to nie nabyła jej od Skarbu Państwa, jak wymaga tego przepis § 1 ust. 5 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1994 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów ws Antymonopolowych

Wyrok Sądu Wojewódzkiego – Sądu Antymonopolowego w Warszawie z dnia 3 grudnia 1997 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 4, pozycja: 60, Sygnatura: XVII Ama 46/97
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niemożność wykorzystania przez odbiorcę ciepła dla celów rozliczeń istniejących liczników oraz konieczność ponoszenia opłat według cennika innego dostawcy ciepła, stanowią przejaw uciążliwych warunków umowy w świetle art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym. Sąd Wojewódzki w Warszawie – Sąd Antymonopolowy, po rozpoznaniu odwołania Polskich Kolei Państwowych – Oddziału Gospodarki Mieszkaniowej w L. od decyzji Prezesa Ochrony Konkurencji i Konsumentów [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 listopada 1997 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 2, pozycja: 18, Sygnatura: K. 22/97
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 5 ust. 1 pkt 4 i art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622, zm. Dz.U. Nr 60 z 1997 r., poz. 369) jest zgodny z art. 2, art. 7, art. 32 i art. 64 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 listopada 1997 r. sprawy z wniosków Rzecznika Praw Obywatelskich i Polskiej Unii Właścicieli Nieruchomości, z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników po [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 października 1997 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 11, pozycja: 44, Sygnatura: I SA/Po 349/97
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Żaden przepis prawa nie nakłada na komorników sądowych obowiązków podatkowych związanych z prowadzeniem przez nich kancelarii: tym samym nie są oni z tego tytułu podatnikami w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz.U. Nr 108 z 1993 r., poz. 486 z późn. zm.). Numer identyfikacji podatkowej jest im nadawany jako osobie fizycznej - podatnikowi w podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencj [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym

Decyzja Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 23 lipca 1997 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 4, pozycja: 62, Sygnatura: 1934/96
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Właściwością oznaczeń ogólnoinformacyjnych jest to, iż nie mogą one być chronione jako znaki towarowe i winny pozostawać do dowolnego wykorzystania przez ogół zainteresowanych zgodnie z ich znaczeniem. Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym RP, po rozpoznaniu na rozprawie odwołania wniesionego przez Andrzeja K. , Jerzego S. , Lecha Mariusza Z. z W. od decyzji Urzędu Patentowego RP wydanej w postępowaniu administracyjnym z dnia 30 września 1996 r., nr Z-123254, odmawiającej rejestracji zna [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 czerwca 1997 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 4, pozycja: 47, Sygnatura: I SA/Lu 314/96
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Protokół spisany "na okoliczność sprawdzenia dokumentacji podatkowej prowadzonej dla potrzeb podatku od towarów i usług" sporządzony został przez osobę, dla której w toku całego postępowania podatkowego nie wydano upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Ma to o tyle istotne znaczenie, iż skarżąca spółka złożyła deklarację korygującą i jak twierdzi, sporządziła korektę ewidencji sprzedaży. O ile zatem deklaracja korygująca wraz z korektą ewidencji sporządzone zostały przed podjęciem czynności k [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 czerwca 1997 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 4, pozycja: 45, Sygnatura: SA/Sz 782/96
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji, kiedy przepisy prawa przewidują utratę prawa do zwolnienia podatkowego, niedopuszczalne jest wydawanie w tym zakresie decyzji przez organy podatkowe. Wydanie decyzji o utracie prawa do zwolnienia konieczne jest jedynie wówczas, gdy ustawa podatkowa bądź przepisy wydane na podstawie delegacji ustawowej nakazują wydanie takiej decyzji. Z UZASADNIENIA Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: Skarga nie zasługuje na uwzględnienie. W rozpatrywanej sprawie Sąd podziela stanow [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, [246], 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU