STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 12 września 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 12, pozycja: 90, Sygnatura: II AKo 161/01
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przestępstwo niealimentacji, to czyn o znamionach zbiorowych, którego istota polega na wielokrotnym zaniechaniu wykonywania obowiązków alimentacyjnych na utrzymanie osoby najbliższej. Jest to też przestępstwo trwałe, bowiem sprawca swym zachowaniem wywołuje bezprawny stan i utrzymuje go przez dłuższy czas. Mamy więc tutaj do czynienia z tzw. jednością prawną czynu, która z punktu widzenia osądu i reakcji karnej nakazuje wielokrotność rozciągniętych w czasie zachowań sprawcy traktować jako jed [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 5 września 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 17, Sygnatura: II AKz 691/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O ile istotnie zgodzić się należy z poglądem, że przepisy o przedłużaniu czasu tymczasowego aresztu dotyczą czasu rzeczywistego pozbawienia oskarżonego wolności wyłącznie na podstawie postanowienia o aresztowaniu (jego zastosowaniu bądź przedłużeniu) w danej sprawie, o tyle nie można uznać, iż w sytuacji, gdy stosowanie aresztu jest merytorycznie zasadne, a podejrzany jednocześnie pozbawiony jest wolności w oparciu o inną decyzję procesową, sąd zwolniony jest od obowiązku oznaczenia czasu trwani [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 29 sierpnia 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 12, pozycja: 98, Sygnatura: II AKz1 395/01
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Podstawą obligatoryjnej przerwy w odbywaniu kary (art. 150 k.k.w. w związku z art. 153 § 1 k.k.w.) jest tylko taka choroba psychiczna, która jest chorobą ciężką, uniemożliwiającą odbywanie kary. Instytucja ta nie ma zatem zastosowania do innych, poza wymienioną, chorób psychicznych, nie ma również zastosowania w przypadku upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych. II. Na postanowienie wydane wprawdzie w postępowaniu wykonawczym, ale na podstawie przepisów Kodeksu p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2001 r.,

Rocznik: 2002, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: III AUa 934/00
Data wprowadzenia do systemu: 12-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przy ustalaniu wysokości emerytury w 1999 r. uwzględnia się faktyczny przychód osiągnięty z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej w okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 sierpnia 1999 r. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 17 marca 2000 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. dokonał rozliczenia emerytury T. N. za 1999 r. i ustalił, że osiągnięty przez nią przychód wyniósł 21.903,47 zł i przekroczył kwotę graniczną przychodu o 12.615 zł, co powoduje zmniejszenie emerytury o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 27 września 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 6, pozycja: 21, Sygnatura: III AUa 986/00
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 ze zm.), należności z tytułu składek mogą być umarzane w całości lub części przez zakład, tylko w przypadku ich całkowitej nieściągalności. Przypadki jej występowania określa w sposób wyczerpujący ustęp 3 art. 28, przewidujący m.in. w pkt. 5, iż ma to miejsce w sytuacji stwierdzenia całkowitej nieściągalności przez urząd skarbowy, właściwy do prowadzenia postępowania egzekucyjnego o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 23 sierpnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 3, pozycja: 27, Sygnatura: II AKa 170/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przedmiotem procesu jest określone zdarzenie, a nie kwalifikacja prawna zarzucanego czynu. W wyniku przypisania oskarżonemu czynu w postaci innej niż opisana w akcie oskarżenia, sąd rozstrzyga o przedmiocie procesu w formie wyroku skazującego, który winien odpowiadać wymogom art. 413 § 2 pkt 1 i pkt 2 k.p.k. Przepisy o wyrokowaniu (między innymi art. 413 § 2 k.p.k. i art. 414 § 1 k.p.k.) nie przewidują zaś uniewinnienia od kwalifikacji prawnej czynu powołanej w akcie oskarżenia. Sąd Apelacyjn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 sierpnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 18, Sygnatura: II AKz 636/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli sprostowanie protokołu posiedzenia nastąpiło w trybie przewidzianym w art. 153 § 1 k.p.k., to wydane w tej mierze zarządzenie nie podlega zaskarżeniu. Żaden z przepisów regulujących tryb i zasady sprostowania protokołu nie przewiduje takiej możliwości. Nie zachodzą też inne przypadki wskazane w art. 459 k.p.k. w związku z art. 466 § 1 k.p.k., stanowiące o dopuszczalności zaskarżenia takiego zarządzenia. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Sławomirowi C. oskarż [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 sierpnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: II AKz 515/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W postępowaniu w przedmiocie określenia kwalifikacji prawnej czynu według prawa polskiego oraz kary podlegającej wykonaniu w Rzeczypospolitej Polskiej a orzeczonej przez sąd austriacki za kwalifikowany rozbój (§ 143 StGB) należy szczególną uwagę zwrócić na to, czy i jakie przedmioty uznawane są przez sądy austriackie za broń palną. In concreto, wątpliwości co do tożsamości czynu kwalifikowanego w prawie polskim z art. 280 § 2 k.k. i w prawie austriackim z § 143 Kodeksu karnego (StGB) wynikają [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 12, pozycja: 57, Sygnatura: I ACa 245/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro art. 46 "a" ustawy o przedsiębiorstwach państwowych, która w całości reguluje problematykę przedsiębiorstw państwowych, między innymi odnośnie darowizny, wymaga powiadomienia o zamiarze jej dokonania organ założycielski, należy uznać, że zbędnym w takiej sytuacji jest powiadomienie o tym dodatkowo Ministra Skarbu Państwa. Uchwalona w dniu 8 sierpnia 1996 r. ustawa o zmianie ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz.U. nr 106, poz. 496) nowelizowała ustawę o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 1 sierpnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 16, Sygnatura: II AKz 574-575/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niemożność kontynuowania przez oskarżonego w związku ze stosowaniem środka zapobiegawczego, nauki, nie jest wystarczającym argumentem aby uznać, że przesłanki określone w art. 259 § 1 pkt 2 k.p.k. uzasadniały uchylenie zastosowanego środka zapobiegawczego lub jego zmianę na łagodniejszy, bowiem regułą jest, iż środki odurzające rozprowadzają osobnicy młodzi, którzy kontynuują naukę. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Maciejowi B. i Marcinowi B., oskarżonym o przestę [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, [247], 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU