STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 czerwca 1997 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 4, pozycja: 46, Sygnatura: I SA/Kr 349/96
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Okresowe i podmiotowe zwolnienie podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych ustanowione ustawą z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej z udziałem zagranicznym (Dz.U. Nr 41, poz. 325 ze zm.) z mocy ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz.U. Nr 60, poz. 253 ze zm.), uległo ograniczeniu wyłącznie do przedmiotu działalności gospodarczej określonego w zezwoleniu na działalność, zaś ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 czerwca 1997 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 3, pozycja: 48, Sygnatura: I ACa 347/97
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z istoty kradzieży samochodu w sposób szczególnie zuchwały wynika, iż pozostawienie przez powoda w pojeździe dowodu rejestracyjnego nie stanowi naruszenia podstawowych obowiązków ubezpieczonego i podstawy do odmowy wypłaty odszkodowania lub jego zmniejszenia. Z UZASADNIENIA Wyrokiem z dnia l8 lutego 1998 r. Sąd Wojewódzki w W. zasądził od pozwanego Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji “Warta” SA w W. na rzecz powoda L.R. tytułem odszkodowania za skradziony samochód kwotę 44 ty [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 1996 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 57, Sygnatura: I SA/Łd 17/96
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wyłączeniem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) objęta jest jedynie działalność podmiotów gospodarczych w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych tylko w zakresie podlegającym opodatkowaniu podatkiem od gier na podstawie art. 42 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. Nr 68, poz. 341). Brak jest natomiast podstaw do stosowania wyłączenia z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 1996 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 1, pozycja: 16, Sygnatura: I SA/Ka 1582/95
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O tym, że sprowadzony towar nie posiada wartości handlowej nie decyduje przekonanie lub wola podmiotu dokonującego obrotu towarowego z zagranicą, który deklaruje przeznaczenie sprowadzonego towaru do bezpłatnego rozdawnictwa w celach reklamowych. Cecha braku wartości handlowej musi wynikać z istoty towaru, a więc występować obiektywnie, a nie jedynie w przekonaniu lub woli strony postępowania. Nie odbiera przedmiotom ich wartości handlowej fakt umieszczenia na nich napisów reklamowych w języku [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 maja 1996 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 81, Sygnatura: SA/Gd 836/95
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Fakturę może anulować tylko ten, kto ją wystawił. 2. Zasady doświadczenia życiowego uczą, że podmioty gospodarcze o tej samej nazwie i siedzibie, związane nadto przez udział osób będących udziałowcami tak w jednej jak i w drugiej jednostce, często nadużywają tej możliwości. Stąd też w interesie takich podmiotów jest zachowanie szczególnej staranności w prowadzeniu dokumentacji swej działalności. Z UZASADNIENIA Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: Skarga nie jest uzasadniona, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym

Decyzja Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 22 kwietnia 1996 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 4, pozycja: 63, Sygnatura: Odw. 1056/96
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Przy kolizji znaków, prócz podobieństwa znaków, w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę towary, na które został zarejestrowany znak i towary, na które został zgłoszony znak. II. Towary winny być opatrzone takim znakiem, który stanowiłby dla odbiorcy dostateczny wyróżnik, iż pochodzą od różnych producentów. Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym RP, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 kwietnia 1996r. odwołania wniesionego przez Przedsiębiorstwo Handlowo–Usługowe “Olimp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 września 1995 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 9, pozycja: 107, Sygnatura: SA/Kr 682/95
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W zakresie terminu, od którego należy traktować różnicę podatku jako nadpłatę podatku, należy stosować przepisy ustawy o VAT z 1993 r. Zgodnie z ust. 6 art. 21 w związku z art. 49 ust. 2 pkt 1 ustawy, zwrot różnicy następuje w ciągu 30 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika. Przepis ten odwołuje się nie do "terminu zapłaty" podatku, a do "terminu złożenia rozliczenia". Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie (...), po rozpoznaniu w dniu 15 września 1995 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lipca 1994 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 2, pozycja: 18, Sygnatura: I SA/Gd 1701/93
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zwłoka organu celnego w wydaniu decyzji, będąca następstwem bezczynności organu, nie może powodować powstania dodatkowych obciążeń finansowych podmiotu zobowiązanego do uiszczenia opłaty manipulacyjnej dodatkowej. Z UZASADNIENIA W wydanym przez Dyrektora Urzędu Celnego postanowieniu o przekazaniu sprawy do innego Urzędu Celnego, przewożący towar celny K. A. zobowiązał się do dostarczenia towaru do określonego urzędu w terminie 6 dni celem dokonania odprawy celnej. Dyrektor Urzędu Celnego, dec [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 1993 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 12, pozycja: 115, Sygnatura: I CKN 408/01
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Działanie polegające na narzucaniu uciążliwych warunków umów może być uznane za niedozwolone w wypadku łącznego spełnienia się przesłanek w postaci uciążliwości warunków, które zostały narzucone i w ich następstwie po stronie narzucającego powstały nieuzasadnione korzyści. Sąd Najwyższy, w sprawie odwołania UPC Telewizji Kablowej Sp. z o.o. w W., przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy udziale zainteresowanego - Stowarzyszenia Odbiorców Telewizji Kablowej Lokatorów "Un [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: K. 32/99
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Artykuł 2, art. 4 pkt 1 i pkt 2 oraz art. 54 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 11, poz. 50; zm.: z 1993 r. nr 28, poz. 127, nr 129, poz. 599; z 1994 r. nr 132, poz. 670; z 1995 r. nr 44, poz. 231, nr 142, poz. 702 i poz. 703; z 1996 r. nr 137, poz. 640; z 1997 r. nr 111, poz. 722, nr 123, poz. 776 i poz. 780, nr 137, poz. 926, nr 141, poz. 943, nr 162, poz. 1104; z 1998 r. nr 139, poz. 905, nr 161, poz. 107 [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, [247], 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU