STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 1 sierpnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 8, pozycja: 64, Sygnatura: II AKz 367/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 426 § 3 k.p.k., zmieniając stan prawny wynikający z treści art. 375 k.p.k. z 1969 r., jest funkcjonalnie związany z treścią art. 426 § 2 k.p.k. i stanowi wyjątek od zasady wyrażonej w tym tylko przepisie, dopuszczając zażalenie na postanowienie, m.in. o zastosowaniu środka zapobiegawczego, wydane w toku postępowania odwoławczego, ale nie po rozpoznaniu środka odwoławczego (art. 426 § 1 k.p.k.). Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 1 sierpnia 2001 r. zażalenia wniesio [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 1 sierpnia 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 10, pozycja: 68, Sygnatura: II AKz 363/01
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kognicja sądu okręgowego na etapie badania swojej właściwości rzeczowej ograniczona jest do zbadania, czy według stanu prawnego z chwili wnoszenia do sądu aktu oskarżenia, zarzucany czyn jest zbrodnią, czy też jednym z występków wymienionych w artykule 25 § 1 pkt 2 i pkt 3 k.p.k. Uznanie, że właściwość rzeczową sądu można badać i ustalać przez stosowanie art. 4 § 1 k.k., na podstawie kwalifikacji czynu zarzucanego w akcie oskarżenia - według ustawy obowiązującej poprzednio, uznając tę ustawę jak [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 1 sierpnia 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 12, pozycja: 91, Sygnatura: II AKo 312/01
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stwierdzenie istnienia okoliczności tego rodzaju o jakich stanowi art. 41 § 1 k.p.k., nie jest równoznaczne z ustaleniem, że rzeczywiście ten konkretny sędzia, którego one dotyczą, byłby w danej sprawie stronniczy. Sens wyłączenia sędziego w omawianym trybie tkwi bowiem w tym nade wszystko, iż ujawnione zostały okoliczności o takim charakterze, że brak jest możliwości przekonania każdego, rozsądnie myślącego, kto wątpliwość co do bezstronności sędziego powziął, że okoliczności te z całą pewności [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 lipca 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: II AKz 526/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wniosek osoby uprawnionej do wystąpienia o stwierdzenie nieważności orzeczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. nr 34 z 1991 r., poz. 149 z późn. zm.) należy traktować analogicznie jak skargę uprawnionego oskarżyciela. Jeżeli wniosek ten został cofnięty, w wyniku czego nastąpiło umorzenie postępowania w sprawie i postanowienie to uprawomocniło s [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 lipca 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 3, pozycja: 23, Sygnatura: I ACz 307/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przyznane dłużnikowi uprawnienie do wynagrodzenia w sprawie o zobowiązanie go do złożenia oświadczenia woli w przedmiocie przeniesienia udziału własności nieruchomości nie jest tożsame z żądaniem zapłaty wynagrodzenia z tego tytułu. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 26 lipca 2001 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa J. D. przeciwko Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w S. o zapłatę, na skutek zażalenia powoda, od postanowienia Sądu Okręgowego w B. z dnia 30 maja 2001 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 26 lipca 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 8, pozycja: 27, Sygnatura: III AUa 402/00
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umowy zawierane z lekarzami weterynarii nie miały jedynie charakteru organizacyjnego i porządkowego, lecz trafnie Sąd Okręgowy uznał, że były to umowy świadczenia usług, do których na podstawie art. 750 k.c. stosuje się przepisy o umowie zlecenia - art. 734 i następne Kodeksu cywilnego. Traktowanie dochodu z tytułu umowy zlecenia, jak wynagrodzenia w zakresie ubezpieczeń społecznych, zależy zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o ubezpieczeniu osób wykonujących pracę na podsta [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 26 lipca 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 10, pozycja: 62, Sygnatura: II AKa 264/01
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W odniesieniu do jednego czynu, stanowiącego jedno przestępstwo, może zapaść tylko jedno rozstrzygnięcie. W wypadku więc zarzucania oskarżonemu przestępstwa kumulatywnie kwalifikowanego, a polegającego na usiłowaniu zabójstwa i spowodowaniu ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz w razie ustalenia, że sprawca za usiłowanie zabójstwa nie podlega karze na podstawie art. 15 § 1 k.k., należy przypisać mu jedynie czyn polegający na spowodowaniu uszczerbku na zdrowiu, zaś ewentu-alnie tylko w uzasadnieni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 lipca 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 19, Sygnatura: II AKz 506/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy art. 204 § 1 k.k.w. w związku z art. 203 § 1 k.k.w. w sposób wyraźny różnicują zawiadomienie o stanie zdrowia sprawcy umieszczonego w zakładzie leczniczym i postępach w leczeniu od opinii biegłych. Opinia biegłych wydawana jest jedynie w razie potrzeby i na wyraźne żądanie sądu, nie zaś w każdym przypadku przedłużenia okresu detencji. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie Sławomira S., zażalenia wniesionego przez obrońcę Sławomira S., na postanowienie Sądu Okręgowego w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 lipca 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 9, pozycja: 50, Sygnatura: I ACa 242/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niekwestionowaną cechą dóbr osobistych - w tym również omawianego - jest ich niemajątkowy charakter, co nie przekreśla jednak faktu, że reperkusje ich naruszenia mogą się odbijać w sferze majątkowej. Dobra osobiste spełniają również funkcje indywidualizujące podmiot, gdy ich ścisły związek z podmiotem wyraża się tym, że powstają one razem z podmiotem i razem z nim wygasają oraz że nie mogą przechodzić na inne osoby lub być na nie przenoszone. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 2 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 lipca 2001 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 5, pozycja: 4, Sygnatura: I ACa 242/01
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 lipca 2001 r., sygn. I ACa 242/011) Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: Niekwestionowaną cechą dóbr osobistych - w tym również omawianego - jest ich niemajątkowy charakter, co nie przekreśla jednak faktu, że reperkusje ich naruszenia mogą się odbijać w sferze majątkowej. Dobra osobiste spełniają również funkcje indywidualizujące podmiot, gdy ich ścisły związek z podmiotem wyraża się w tym, że powstają one [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, [248], 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU