STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 lipca 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: II AKo 431/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu w trybie art. 11a Przepisów wprowadzających Kodeks postępowania karnego oparte jest na założeniu, że sprawa wymaga podjęcia pracochłonnych czynności zmierzających do merytorycznego rozstrzygnięcia, które w konkretnym sądzie, z określonych powodów, nie mogłoby zapaść w terminie zabezpieczającym uniknięcie przedawnienia karalności czynu, nie zaś podjęcia czynności zmierzających jedynie do rozstrzygnięcia formalnego. Z UZASADNIENIA Sąd [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 lipca 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 1, pozycja: 7, Sygnatura: II AKo 391/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przepisach k.p.k. brak jest wyraźnego uregulowania możliwości cofnięcia wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia i sposobu postępowania sądu odwoławczego w tej kwestii. Brak jest także odesłania do odpowiedniego stosowania przepisów art. 431-432 k.p.k. Lukę ustawową należy w tej sytuacji wypełnić w drodze analogii iuris. Jednakże § 2 art. 102 k.p.k. na określenie pisma inicjującego postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności używa dwóch różnych określeń: inicjatywa organu postępow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 11 lipca 2001 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 4, pozycja: 15, Sygnatura: III AUa 1630/00
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z zasady określonej w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. nr 161, poz. 1118) mogą skorzystać zarówno te osoby, którym brakuje okresów składkowych i nieskładkowych do otrzymania emerytury tzw. niepełnej, jak i te, które posiadają wystarczającą ilość okresów składkowych i nieskładkowych do otrzymania emerytury niepełnej, ale nie posiadają ich w wymiarze wystarczającym do otrzymania emerytury pełnej, posiadają zaś wystarczający okres tzw. uzupełniają [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 10 lipca 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 12, pozycja: 86, Sygnatura: II AKa 130/01
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rozstrzygnięcie w wyroku o orzeczeniu na podstawie art. 44 § 2 k.k. środka karnego przepadku przedmiotów, które służyły do popełnienia przypisanego oskarżonemu przestępstwa z poleceniem ich zniszczenia było wadliwe, naruszające prawo procesowe z art. 3 § 1 k.k.w. - jako antycypacja postępowania wykonawczego w fazie jurysdykcyjnej (rozpoznawczej). Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2001 r. sprawy Marcina Piotra R. i Grzegorza Pawła D. oskarżonych z art. 280 § 2 k.k., z pow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 lipca 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 15, Sygnatura: II AKz 488/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustawodawca w przepisie art. 258 § 2 k.p.k. wprowadził domniemanie, iż surowość grożącej kary rodzi obawę zakłócenia toku postępowania, a to z kolei powoduje potrzebę zabezpieczenia jego prawidłowego toku, właśnie poprzez stosowanie tymczasowego aresztowania. Złożenie wyjaśnień nawet wówczas, gdy zawierają one przyznanie się do winy, samo w sobie nie wyklucza niebezpieczeństwa utrudniania postępowania i nie nakazuje uchylenia zastosowanego środka zapobiegawczego. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 10, pozycja: 63, Sygnatura: II AKa 218/01
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W razie rzeczywistego zbiegu przepisów ustawy, gdy czyn nieletniego, odpowiadającego na podstawie art. 10 § 2 k.k., wykracza poza znamiona przepisu wymienionego w art. 10 § 2 k.k., sięgnięcie do pozostałych zbiegających się przepisów dla pełnej charakterystyki prawnokarnej, poprzez kumulatywną kwalifikację prawną czynu, nie jest możliwe. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 13 i 19 czerwca 2001 r. sprawy Tomasza Z. oskarżonego z art. 280 § 1 k.k. i art. 197 § 3 k.k., z powodu apel [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 14 czerwca 2001 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 8, pozycja: 7, Sygnatura: I ACa 262/00
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 14 czerwca 2001 r., sygn. I ACa 262/00x) Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: Pojęcie "ciężkiego przestępstwa" użyte w art. 928 § 1 pkt 1 k.c. nie jest tożsame z terminem "zbrodnia" określonym w art. 7 § 2 k.k. W konkretnych okolicznościach "ciężkim przestępstwem" z art. 928 § 1 k.c. może okazać się także czyn uznany za występek (art. 7 § 3 k.k.)". 1. W stanie faktycznym orzec [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 czerwca 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: III APa 5/00
Data wprowadzenia do systemu: 12-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Części ruchomej wynagrodzenia walutowego nie wlicza się do podstawy wymiaru wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. Z UZASADNIENIA Powód J. B. wystąpił o zasądzenie od strony pozwanej "Budimex" Engineering & Conctruction Spółki z o.o. w W. kwoty 15.865,90 zł tytułem wynagrodzenia za godziny nadliczbowe i inne należności za okres pracy na kontrakcie w Niemczech, w okresie od dnia 4 października do dnia 31 grudnia 1994 r. Po kilkakrotnych zmianach roszczeń, powód żądał ostatecznie zasądzenia kwot [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 czerwca 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 8, pozycja: 67, Sygnatura: I AKz1 349/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W świetle przepisu art. 206 § 2 k.k.w. brak jest podstaw do twierdzenia, że do rozkładania na raty kosztów sądowych odpowiednie zastosowanie ma jedynie przepis art. 49 § 1 k.k.w., umożliwiający rozłożenie na raty tych należności jedynie na okres jednego roku. Wprost przeciwnie, wykładnia językowa i logiczna w sposób nie budzący wątpliwości wskazuje, że odpowiednie zastosowanie w tym przypadku mają też pozostałe paragrafy tego artykułu. Co za tym idzie, nic nie stoi na przeszkodzie rozłożenia na [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 czerwca 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 10, pozycja: 36, Sygnatura: III AUa 742/00
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obowiązek zwrotu nienależnie pobranego świadczenia następuje w granicach uzyskanej korzyści - zatem inna osoba nie ma obowiązku zwrotu zaliczki na podatek dochodowy, skoro nie wskazano jej jako podatnika przy przekazywaniu pobranej zaliczki od wypłaconego świadczenia. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 28 lutego 2000 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. wezwał R. Z. do zwrotu kwoty 1.503,65 zł wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę, liczonymi od dnia 1 października 1999 r. tytułem nienale [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, [249], 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU