STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 marca 2009 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 2, pozycja: 4, Sygnatura: III AUa 1057/08
Data wprowadzenia do systemu: 10-05-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zawarcie umowy o pracę nakładczą nie może zmierzać do uzyskania drugiego tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym i skorzystania z możliwości opłacania składek ubezpieczeniowych w niższym wymiarze. Z UZASADNIENIA M. M. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Doradztwo Personalne i Biznesowe w W. odwołał się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych III Oddziału w W. z dnia 28 stycznia 2008 r. stwierdzającej, że M. G. nie podlega w okresie od dnia 1 sierpnia 2006 r. do dnia 31 paździ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 2, pozycja: 3, Sygnatura: III AUa 775/08
Data wprowadzenia do systemu: 13-03-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wpisy w legitymacji ubezpieczeniowej, czy adnotacja w historii choroby, są dowodami niezdolności do pracy i nie mogą być odczytywane bezpośrednio jako dowody pobierania zasiłku chorobowego. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 14 lutego 2008 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w P. ustalił dla J. P. wartość kapitału początkowego z uwzględnieniem 232 miesięcy składkowych; nie uwzględnił natomiast okresu od dnia 1 stycznia do dnia 9 czerwca 1995 r., obejmującego zwolnienie lekarskie po ustan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 2 grudnia 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 4, pozycja: 8, Sygnatura: III AUa 449/08
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Regulacja art. 154 § 1 k.p. wyznacza jedynie podstawowy wymiar urlopu wypoczynkowego, który może być odmiennie, tj. korzystniej unormowany choćby w umowie o pracę czy też w układach zbiorowych pracy, biorąc pod uwagę specyficzne warunki panujące na danym stanowisku pracy bądź charakterystyczne dla określonego zawodu, nie pozbawiając jednak takiego dodatkowego urlopu charakteru urlopu wypoczynkowego, którego przeznaczeniem jest przede wszystkim wypoczynek i regeneracja sił konkretnego pracownik [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 listopada 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 7, pozycja: 17, Sygnatura: III AUa 839/08
Data wprowadzenia do systemu: 15-09-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uregulowanie zawarte w art. 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn. Dz.U. nr 7 z 1998 r., poz. 25 ze zm.) odnosi się do małżonka rolnika, który nie jest właścicielem lub posiadaczem gospodarstwa rolnego ale pracuje w tym gospodarstwie lub gospodarstwie domowym bezpośrednio związanym z tym gospodarstwem. Z UZASADNIENIA Wyrokiem z dnia 16 lipca 2008 r., Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w O. zmienił decyzję Kasy Rolniczego Ubez [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 listopada 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 6, pozycja: 15, Sygnatura: III AUa 809/08
Data wprowadzenia do systemu: 03-08-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W toku postępowania odwoławczego, toczącego się według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, nie obowiązują ograniczenia w zakresie środków dowodowych, takie jak w postępowaniu przed organem emerytalno–rentowym. Z UZASADNIENIA Wyrokiem z dnia 13 czerwca 2008 r. Sąd Okręgowy – Sąd Ubezpieczeń Społecznych w W. oddalił odwołanie J. S. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych III Oddziału w W. z dnia 18 marca 2008 r. w przedmiocie wysokości emerytury. Z ustaleń Sądu Okręgowego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 listopada 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 7, pozycja: 16, Sygnatura: III AUa 793/08
Data wprowadzenia do systemu: 15-09-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przy ustalaniu prawa do emerytury oraz przy obliczaniu jego wysokości, nie uwzględnia się okresów pracy w gospodarstwie rolnym, jeżeli zostały one zaliczone do okresów, od których zależy prawo do emerytury lub renty na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 31 marca 2008 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w P., na podstawie przepisów art. 10 ust. 3 i art. 27 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 listopada 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 3, pozycja: 5, Sygnatura: III AUa 509/08
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Gramatyczna wykładnia art. 36 ust. 1 pkt 3 (odpowiednio – art. 50c ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. nr 39 z 2004 r., poz. 353 z późn. zm.) pozwala na stwierdzenie, że praca przy budowie kolektora ściekowego, mimo że wykonywana pod ziemią i przy wykorzystaniu techniki górniczej, nie jest pracą górniczą w rozumieniu tego przepisu (tych przepisów). Zatrudnienie pod ziemią w podmiotach określonych w art [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 listopada 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 4, pozycja: 7, Sygnatura: III AUa 330/08
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Zgodnie z art. 50c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 39 z 2004 r., poz. 353 z późn. zm.), za pracę równorzędną z pracą górniczą uważa się zatrudnienie przy innych pracach, nie dłuższe niż 5 lat, do których pracownicy wykonujący pracę górniczą lub równorzędną przeszli w związku z likwidacją kopalni, zakładu górniczego, przedsiębiorstwa lub innego podmiotu, o którym mowa jest w art. 50c ust. 1 pkt 1–4 tej u [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 października 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 2, pozycja: 4, Sygnatura: III AUa 729/08
Data wprowadzenia do systemu: 13-03-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawomocność decyzji w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych jest o tyle względna, iż kwestie w niej rozstrzygnięte mogą być przedmiotem zaskarżenia przy okazji kwestionowania kolejnej decyzji w przypadku, gdy nadal mają wpływ na wysokość świadczenia. Z UZASADNIENIA Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w W., wyrokiem z dnia 7 grudnia 2007 r. oddalił odwołanie E. J. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w W. z dnia 1 marca 2007 r. Zaskarżoną decyzją, o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 28 października 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: III AUa 40/08
Data wprowadzenia do systemu: 01-03-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Błąd organu rentowego rozumiany jest w judykaturze szeroko. Oznacza on każdą obiektywną wadliwość decyzji, niezależnie od tego, czy jest ona skutkiem zaniedbania, pomyłki, celowego działania samego organu rentowego, czy też rezultatem niewłaściwych działań pracowników albo wadliwej techniki legislacyjnej i w konsekwencji niejednoznaczności stanowionych przepisów, w tym także naruszenia prawa wskutek niewłaściwej wykładni obowiązujących przepisów. 2. Z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, [26], 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU