STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 3, pozycja: 17, Sygnatura: III CZP 56/10
Data wprowadzenia do systemu: 23-05-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Syndyk masy upadłości spółki akcyjnej ma legitymację do ściągnięcia od akcjonariuszy uzupełniających wpłat na pokrycie kapitału zakładowego, których termin płatności jeszcze nie upłynął przed datą ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku spółki akcyjnej, a akcjonariusze nie zostali wezwani do uzupełnienia wkładu przez likwidatorów zgodnie z art. 471 k.s.h. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa syndyka masy upadłości Przedsiębiorstwa Budowlano–Inwestycyjnego S.A. w likwidacji w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 3, pozycja: 18, Sygnatura: III CZP 58/10
Data wprowadzenia do systemu: 23-05-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Bez względu na rozstrzygnięcie zagadnienia, czy prawomocny wyrok pozbawiający wykonalności tytuł wykonawczy, którym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności na rzecz zbywcy prawa stwierdzonego tym tytułem korzysta z prawomocności materialnej rozciągającej się na nabywcę prawa, nie może on stanowić podstawy odrzucenia pozwu – ze względu na prawomocne orzeczenie sprawy (art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c.) – w sprawie o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, którym jest [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 9, pozycja: 49, Sygnatura: III CZP 44/10
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Roszczenie przedsiębiorcy, który jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z jego nieruchomości przez inny podmiot, przedawnia się w terminie trzech lat. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa ACV Polska Sp. z o.o. we W., przeciwko Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we W., o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 16 września 2010 r., zagadnienia prawnego, przedstawionego przez Sąd Okręgowy w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 września 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 11, pozycja: 65, Sygnatura: I CSK 134/10
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Gwarancja udzielona w ramach generalnego zabezpieczenia długów celnych zabezpiecza należności, które zostały do niej przyporządkowane w wymagany sposób. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Skarbu Państwa – Dyrektora Izby Celnej w R., przeciwko „ITUVIG” SA w W., z udziałem interwenienta ubocznego po stronie pozwanego „PSMCH” SA w W., o zapłatę, po rozpoznaniu, na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 9 września 2010 r., skargi kasacyjnej pozwanego, od wyroku Sądu Ape [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 września 2010 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 3, pozycja: 12, Sygnatura: I CSK 641/09
Data wprowadzenia do systemu: 13-06-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Niezapłacone raty należne finansującemu z chwilą rozwiązania umowy leasingu wskutek jej wypowiedzenia z przyczyn, za które odpowiada korzystający, ulegają pomniejszeniu o części przyszłych rat, obejmujące odsetki, stanowiące koszt „kredytu rzeczowego”, zaciągniętego przez korzystającego u finansującego. 2. Art. 709[15] k.c., normujący odpowiedzialność kontraktową korzystającego, jest przepisem szczególnym. Jednakże również w tym wypadku obowiązuje ogólna zasada odpowiedzialności [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 1 września 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 12, pozycja: 73, Sygnatura: IV KK 73/10
Data wprowadzenia do systemu: 26-01-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W razie istnienia umowy sprzedaży energii, wprowadzenie, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w błąd sprzedawcy przez odbiorcę, poprzez zakłócenie pracy układu pomiarowo–rozliczeniowego i zaniżenie w ten sposób ilości dostarczanej energii, powodujące wystawienie faktury na niższą ilość energii od faktycznie pobranej, jest oszustwem z art. 286 § 1 k.k., a więc nie kradzieżą energii w rozumieniu art. 278 § 5 k.k. w związku z art. 278 § 1 k.k. Sąd Najwyższy, w sprawie Jacka K., oskarżon [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: III CZP 49/10
Data wprowadzenia do systemu: 23-05-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dopuszczalne jest zabezpieczenie roszczenia o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez zawieszenie postępowania rejestrowego dotyczącego wpisu zmian na podstawie tej uchwały. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Roberta A., przy uczestnictwie Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. w E., o udzielenie zabezpieczenia, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 21 lipca 2010 r., zagadnienia prawnego przedstawionego przez S [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 1, pozycja: 8, Sygnatura: III CZP 23/10
Data wprowadzenia do systemu: 23-05-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, mandat członka zarządu wygasa w terminie przewidzianym w art. 202 § 1 k.s.h. także wtedy, gdy według uchwały wspólników powołanie nastąpiło na czas nieokreślony. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Helimed Diagnostic Imaging Sp. z o.o. w K., o wpis do rejestru, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 21 lipca 2010 r., zagadnienia prawnego, przedstawionego przez Sąd Okręgowy w K., postanowieniem z dnia 9 lutego 2010 r., sygn. ak [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 7, pozycja: 37, Sygnatura: III CSK4/10
Data wprowadzenia do systemu: 28-09-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przyznanie właścicielowi lokalu w ramach służebności gruntowej uprawnienia do wyłącznego korzystania z ogródka przydomowego na nieruchomości wspólnej, położonego pod drzwiami lokalu, mieści się w granicach uprawnień właściciela nieruchomości władnącej, przewidzianych w art. 285 § 1 k.c. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Stanisławy S. i Bogusława S., przy uczestnictwie Spółki Mieszkaniowej „Salwator” Sp. z o.o. w K. i Wspólnoty Mieszkaniowej „Mozart” w K., o wpis w ksi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 lipca 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 10, pozycja: 56, Sygnatura: IV CSK 146/10
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przewidziany w art. 442 § 2 k.c. dziesięcioletni termin przedawnienia dotyczy także osoby odpowiadającej za sprawcę szkody. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Edwarda K., przeciwko Bankowi Handlowemu SA w W., o zapłatę, po rozpoznaniu, na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 15 lipca 2010 r., skargi kasacyjnej strony pozwanej, od wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 9 grudnia 2009 r., uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu w Lublinie do ponownego rozpoznania oraz [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, [26], 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU