STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 maja 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 10, pozycja: 111, Sygnatura: GSK 519/04
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Organ celny, będąc związany dokumentem urzędowym, zobowiązany jest uznać za udowodnione to, co wynika z jego treści. Organ prowadzący postępowanie nie może wobec tego swobodnie oceniać ani kwestionować treści dokumentu urzędowego, nie przeprowadzając na podstawie art. 194 § 3 Ordynacji podatkowej dowodu przeciwko prawdziwości zawartym w nim informacjom. 2. Zasady klasyfikacji statystycznej nie mogą być podstawą klasyfikacji celnej towaru. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznani [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 sierpnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 8, pozycja: 95, Sygnatura: I FSK 441/05
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W zakresie postępowania karnego skarbowego spółka cywilna, jako podatnik, nie może popełnić przestępstwa ani wykroczenia. Może je popełnić jedynie osoba fizyczna. Tylko bowiem osobie fizycznej, która złożyła nieprawidłową deklarację podatkową można zarzucić jakiś stopień niedbalstwa przy składaniu tej deklaracji, co wystarcza do postawienia zarzutu popełnienia wykroczenia karnego skarbowego. Co prawda, przepisy Kodeksu karnego skarbowego dopuszczają nałożenie na osoby prawne, jak również na j [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 28 stycznia 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 4, pozycja: 54, Sygnatura: I SA/Bk 403/04
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z zasady prawdy obiektywnej wynika obowiązek organu podatkowego dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego w ten sposób by stworzyć jej rzeczywisty obraz i uzyskać podstawę trafnego zastosowania prawa. Prawidłową decyzję można podjąć tylko wtedy, gdy rozporządza się całokształtem materiału dowodowego pozwalającego na dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego. W ocenie sądu, w rozpatrywanych sprawach organy celne nie ustaliły w sposób wystarczający stanu faktycznego, tym samym nie mogły podjąć praw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 stycznia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 11, pozycja: 124, Sygnatura: GSK 1330/04
Data wprowadzenia do systemu: 06-02-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Joanna Warzeszkiewicz 1. Przyjęcie stosownej pozycji Taryfy celnej dla przedmiotowego towaru jest ustaleniem stanu faktycznego w sprawie. 2. Organ celny, będąc związany dokumentem urzędowym, zobowiązany jest uznać za udowodnione to, co wynika z jego treści. Organ prowadzący postępowanie nie może wobec tego swobodnie oceniać ani kwestionować treści dokumentu urzędowego, nie przeprowadzając na podstawie art. 194 § 3 Ordynacji podatkowej dowodu przeciwko prawdziwości zawartym w nim informacjo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 8 października 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 5, pozycja: 70, Sygnatura: I SA/Bk 197/04
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odsetki od zaliczek powinny być liczone do momentu, w którym ustaje byt prawny zaliczek. Przepis § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie naliczania odsetek (…) Dz.U. nr 240, poz. 2036, może mieć zastosowanie do tych stanów faktycznych, w których zaliczki na podatek są jeszcze wymagalne. Jeśli jednak z uwagi na upływ czasu zaliczki nie są już wymagalne, a wymagalny stał się sam podatek - od tego momentu odsetki powinny być liczone od zaległ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 10 września 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 5, pozycja: 71, Sygnatura: I SA/Bk 251/04
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Klasyfikacja statystyczna dokonana przez uprawniony organ statystyczny nie może być zniesiona przez organ podatkowy. W razie wątpliwości, co do poprawności opinii klasyfikacyjnej, zarówno organ podatkowy, jak i sam podatnik może wystąpić do organu statystycznego o ponowną opinię. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział I, po rozpoznaniu, na rozprawie, sprawy ze skargi Jerzego K., na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B., w przedmiocie określenia kwot zwrotu podatku od t [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 sierpnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 12, pozycja: 141, Sygnatura: FSK 394/04
Data wprowadzenia do systemu: 20-01-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Artykuł 51 Ordynacji podatkowej rozszerza formułę pojęciową pojęcia zaległości podatkowej i powoduje, że wszystkie trzy rodzaje nieuiszczonych w terminie należności mają status zaległości podatkowej. 2. Zakładowi pracy chronionej nie przysługuje zwrot VAT-u, jeżeli ciążą na nim zaległości podatkowe, nawet jeżeli zostały rozłożone na raty. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2004 r., na rozprawie w Izbie Finansowej, skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 lipca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 3, pozycja: 38, Sygnatura: OSK 420/04
Data wprowadzenia do systemu: 16-05-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 7 Prawa bankowego mówi, iż kredytobiorca jest obowiązany przedstawić bankowi dokumenty mówiące o jego zdolności kredytowej. Zakres zbieranych danych był adekwatny do celu, jakiemu miały służyć. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodka Zamiejscowego w Katowicach z dnia 13 lipca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 8, pozycja: 4, Sygnatura: OSK 525/04
Data wprowadzenia do systemu: 24-10-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
4. Przepisy art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. nr 9 z 1997 r., poz. 43 ze zm.) nie stanowią przeszkody do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Przystanek autobusowy, to obiekt, który służąc do stałego i powszechnego wykorzystania, wymaga nakładów ze strony jednostki samorządu terytorialnego, której własność stanowi. Naczelny Sąd Administracyjny - Oddział Zamiejscowy w Katowicach, po rozpozn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 czerwca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 8, pozycja: 104, Sygnatura: FSK 162/04
Data wprowadzenia do systemu: 24-10-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do powstania zobowiązania podatkowego w przypadku decyzji tworzącej zobowiązanie podatkowe wystarczające było zachowanie terminu do orzekania w sprawie wymiaru podatku przez organ podatkowy I instancji. Już bowiem z chwilą doręczenia decyzji przez ten organ zobowiązanie powstało. Decyzja organu drugiej instancji jedynie utrzymywała w mocy lub modyfikowała treść zobowiązania stworzonego wcześniej przez decyzję wydaną w pierwszej instancji. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, [26], 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU