STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 października 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 10, pozycja: 25, Sygnatura: I ACa 570/12
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. W sytuacji, gdy strona swoim zachowaniem wykazuje wystarczającą znajomość reguł, według których toczy się postępowanie sądowe, odmowa ustanowienia adwokata nie może być oceniona, jako prowadzące do nieważności postępowania pozbawienia strony możności obrony swych praw. 2. Z art. 5 k.p.c. nie wynika powinność sądu o charakterze ogólnego obowiązku do udzielania w każdym wypadku pouczeń osobom stającym przed sądem, tylko dlatego, że występują bez zawodowego pełnomocnika. Udzielenie pouczenia mu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 października 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 5, pozycja: 12, Sygnatura: I ACa 598/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli istnieje związek przyczynowy między wadliwą czynnością komornika a szkodą, to zasada odpowiedzialności wynikająca z art. 23 u.k.s.e. przemawia za przyjęciem odpowiedzialności odszkodowawczej komornika. W konsekwencji odpowiedzialność odszkodowawcza komorników oparta na podstawie art. 23 u.k.s.e. zachodzi w wypadkach wyrządzenia przez nich szkody działaniami sprzecznymi z prawem, niezależnie od winy wymaganej na zasadach ogólnych (art. 415 k.c.). Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpozna [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 10 października 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 9, pozycja: 23, Sygnatura: I ACa 707/12
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Sugerowanie, że pracownik naukowy wyższej uczelni, prowadzący zajęcia dydaktyczne, autorytet naukowy, współpracował ze służbami bezpieczeństwa PRL, jest wyjątkowo dolegliwe, gdyż w warunkach polskich pociąga za sobą infamię, dezawuuje daną osobę w środowisku zawodowym, czy towarzyskim, wpływa na obniżenie autorytetu potrzebnego do wykonywania pracy, a w szczególności pracy dydaktycznej i naukowej na wyższej uczelni. Określenie kogoś mianem donosiciela może stygmatyzować daną osobę i powodować [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 1 października 2012 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: I ACa 674/12
Data wprowadzenia do systemu: 02-06-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wyłączenie obowiązku zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji może nastąpić tylko wtedy, gdy nabycie innego lokalu mieszkalnego lub nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe nastąpiło po dacie zbycia lokalu kupionego z bonifikatą (art. 68 ust. 2a pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – jedn. tekst: Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651, ze zm.). Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 25 września 2012 r., na [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 5, pozycja: 11, Sygnatura: I ACa 549/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie sposób uznać, że samo poinformowanie sądu okręgowego o wydawaniu czasopisma pod innym niż zarejestrowany tytułem, stanowić może podstawę do wpisu do rejestru nowego tytułu (art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe). Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 28 września 2012 r., na rozprawie, sprawy z urzędu, o stwierdzenie utraty ważności rejestracji tytułu prasowego, przy uczestnictwie Instytutu Techniki Górniczej K. w G., na skutek apelacji uczest [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 28 września 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 10, pozycja: 26, Sygnatura: I ACz 664/12
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawo do renty wywodzone z art. 446 § 2 k.c., a zatem do renty uzupełniającej, mimo swego odszkodowawczego charakteru, jest bardzo ściśle związane z osobą poszkodowaną i z tego względu nie należy do spadku po nim (art. 922 § 2 k.c.), lecz gaśnie wraz ze śmiercią uprawnionego. Do spadku wchodzą jedynie roszczenia o świadczenia z tytułu renty, wymagalne i niezaspokojone za życia poszkodowanego. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, po rozpoznaniu w dniu 28 września 2012 r., na posiedzeniu niejawnym, spra [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > CywilneRocznik: 2012, miesiąc: 5, pozycja: 15, Sygnatura:
Data wprowadzenia do systemu: 26-09-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W procedurze zamówienia publicznego wykonawca nie może skutecznie dokonać samodzielnej oceny, co do braku jego szans w wygraniu przetargu i na tej podstawie uznać, że pomimo wezwania na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, ze zm.) nie ma on obowiązku złożenia żądanych od niego dokumentów. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2011 r., sprawy z powództwa Jana K., prowadzące [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 września 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 6, pozycja: 14, Sygnatura: V ACa 341/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Instrument przewidziany w art. 88 ust. 1 zd. pierwsze ustawy – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2005 r. nr 228, poz. 1947, z późn. zm.) ma na celu umożliwienie przedsiębiorcy realizację przysługującego mu uprawnienia głównego do poszukiwania, rozpoznawania bądź wydobycia kopalin albo do innego rodzaju korzystania z zasobów wnętrza ziemi (art. 6 pkt 6 w związku z art. 15 ust. 1 Prawa geologicznego i górniczego z 1994 r.). Treścią uprawnienia ujmowanego w zd. pierwszym art. 88 ust. 1 Pr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 września 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 3, pozycja: 6, Sygnatura: I ACa 527/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przesłanką odpowiedzialności z art. 417[2] k.c. jest istnienie adekwatnego związku przyczynowego, a wyjątkowo (mając na uwadze humanitarne względy tejże normy) istnienie niekwalifikowanego powiązania kauzalnego, przy czym owo powiązanie kauzalne winno stanowić relację: w danych okolicznościach określone działanie (zaniechanie) było jedyną przyczyną skutku w postaci szkody na osobie. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 12 września 2012 r., na rozprawie, sprawy z powództwa R. B., [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 września 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 4, pozycja: 8, Sygnatura: I ACa 527/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przesłanką odpowiedzialności z art. 417[2] k.c. jest istnienie adekwatnego związku przyczynowego, a wyjątkowo (mając na uwadze humanitarne względy tejże normy) istnienie niekwalifikowanego powiązania kauzalnego, przy czym owo powiązanie kauzalne winno stanowić relację: w danych okolicznościach określone działanie (zaniechanie) było jedyną przyczyną skutku w postaci szkody na osobie. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 12 września 2012 r., na rozprawie, sprawy z powództwa R. B. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, [26], 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU