STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 20 maja 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 3, pozycja: 22, Sygnatura: II SA/Kr 645/14
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Informacja o numerze telefonu osoby składającej deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie jest niezbędna do obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami. Co najwyżej podawanie numeru telefonu może być zamieszczone w deklaracji jako jej część fakultatywna, którą dobrowolnie składający deklarację mógł wypełnić. Podanie numeru telefonu stanowi podanie danych osobowych w rozumieniu art 6 ust. 1–3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 8 maja 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: III SA/Gd 100/14
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ponieważ art. 79 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm.) wskazuje na takie konieczne elementy zawiadomienia, jak oznaczenie organu, datę i miejsce wystawienia, zakres kontroli i podpis oraz określa czas, w jakim powinno być doręczone, należy przyjąć, że zawiadomienia dokonuje się na piśmie. Z uwagi na treść art. 77 ust. 6 wyżej cytowanej ustawy, organ winien wykazać, że zawiadomienie o kontroli zostało doręczone w stosownym cza [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 8 maja 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: II SA/Op 41/14
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawo jazdy „krajowe” nie oznacza tylko wydanego w Polsce i przez polskie organy, ale również – krajowe prawo jazdy wydane w innym państwie, gdyż są to dokumenty uważane za równorzędne i w tym zakresie przepis art. 4 ust. 2 oraz art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy z 2011 r. o kierujących pojazdami, stanowi realizację założeń art. 41 Konwencji wiedeńskiej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu, po rozpoznaniu w Wydziale II, na rozprawie w dniu 8 maja 2014 r., sprawy ze skargi D. T., [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 6 maja 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 11, pozycja: 85, Sygnatura: II SA/Ol 277/14
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Zgodnie z art. 44c ust. 1 ustawy z 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, w przypadku stwierdzenia wytwarzania lub wprowadzania do obrotu środka zastępczego lub produktu, co do którego zachodzi podejrzenie, że jest on środkiem zastępczym, właściwy państwowy inspektor sanitarny stosuje odpowiednio przepisy art. 27c ustawy z 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zwrócić należy uwagę, że odmiennie niż w regulacji art. 27c ust. 1 ustawy o PIS, dla zastosowania przewidzianych tam sankcji wyst [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 3, pozycja: 18, Sygnatura: VI SA/Wa 2946/13
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przepis art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 6 września o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 125, poz. 874, ze zm.), normuje cztery możliwe sytuacje w ramach dopuszczonego przez ustawodawcę wykonywania przewozu „z obszaru określonego w licencji poza ten obszar”. Ustawodawca dopuszcza zatem: 1) przewóz z obszaru określonego w licencji poza ten obszar i powrót na obszar określony w licencji bez pasażera – jest to sytuacja, w której nie występują zdarzenia uregulowane w alter [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 10, pozycja: 75, Sygnatura: II SA/Po 235/14
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Dokonując czynności materialno–technicznej wskazanej w art. 19 ust. 1 a) ustawy o broni i amunicji, organ zobligowany jest dać wyraz swemu przekonaniu, iż w konkretnej sytuacji dopatruje się ze strony posiadacza broni, któremu przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa z katalogu zawartego w art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy o broni i amunicji, obawy stanowienia przez niego zagrożenia dla bezpieczeństwa lub porządku prawnego albo dla wolności i praw innych osób. 2. Uzasadnienie dokonania [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 15 kwietnia 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 11, pozycja: 81, Sygnatura: II SA/Op 37/14
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Każdy przejazd po drogach publicznych pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, należącego do przedsiębiorcy, niespełniający przesłanek „niezarobkowego przewozu drogowego (przewozu na potrzeby własne)” należy traktować jako „transport drogowy”, który z uwagi na trasę przejazdu może mieć charakter krajowy lub międzynarodowy (art. 4 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012 r., poz. 1265, z późn. zm.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 15 kwietnia 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 3, pozycja: 21, Sygnatura: II SA/Op 66/14
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podmiot wykonujący transport drogowy będzie mógł uwolnić się od odpowiedzialności, o ile zaistnieją przesłanki wymienione w art. 92c ust. 1 pkt 1 lub 92b ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.). Jednakże ciężar wykazania zaistnienia zdarzeń lub okoliczności, których nie mógł on przewidzieć, spoczywać będzie na podmiocie wykonującym transport drogowy. Podmiot ten powinien przedstawić odpowiednie dowody dla wykazania, że mimo zachowan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 26 marca 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 7, pozycja: 49, Sygnatura: I SA/Gd 41/14
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Do czasu otrzymania refundacji, naliczone pełne odpisy amortyzacyjne są kosztem uzyskania przychodu i dopiero moment otrzymania środków pomocowych na rachunek podatnika będzie rodził obowiązek dokonania korekty kosztów z tytułu odpisów amortyzacyjnych. Stanowisko takie znajduje uzasadnienie w treści art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397, z późn. zm.), gdzie pojęcia „zwróconym” ustawodawca użył w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 25 marca 2014 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 3, pozycja: 30, Sygnatura: I ACa 804/13
Data wprowadzenia do systemu: 06-12-2016
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wierzytelności powstałe z rozliczenia umowy ramowej podlegają zgłoszeniu do masy upadłości i zaspokojeniu w ramach planu podziału. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 13 marca 2014 r. w L., sprawy z powództwa Banku (...) Spółki Akcyjnej w W., przeciwko Syndykowi Masy Upadłości (...) Spółce Akcyjnej w L. o zapłatę, na skutek apelacji pozwanego, od wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 4 października 2013 r., sygn. akt IX GC 81/13, postanawia: I. uchylić zaskarżo [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, [26], 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU