STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 24 maja 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 8, pozycja: 29, Sygnatura: III AUa 1108/00
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro art. 58 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawę reformującą administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872), kształtujący stosunki pracy z pracownikami i zasady zachowania dotyczące uprawnień pracowniczych obejmuje pracowników, o których mowa w art. 52-54 i art. 56 ustawy, to oznacza to, iż nie dotyczy on osób objętych art. 55 ustawy. Sąd Apelacyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2001 r. sprawy z wniosku Władysława D., przeciwko Zakładowi Ubezpiec [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22 maja 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 8, pozycja: 32, Sygnatura: III AUa 1180/00
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odbywanie kursu pilota szybowcowego, czy pilota samolotowego, nie jest praktyczną nauką zawodu, a instruktor szkolenia lotniczego nie jest instruktorem praktycznej nauki zawodu. Sąd Apelacyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2001 r. sprawy z wniosku Mieczysława D., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w N. S. o emeryturę, na skutek apelacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w N. S., od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie, Wydziału VIII Ubezpieczeń Społecznych z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 maja 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 10, pozycja: 38, Sygnatura: III AUa 751/00
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Warunkiem podwyższenia emerytury stosownie do uregulowań zawartych w art. 15 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. nr 53, poz. 214 ze zm.) jest odbywanie służby w szczególnych warunkach i w charakterze funkcjonariusza, a nie odbywanie zasadniczej służby wojskowej w Polskim Kontyngencie Wojskowym w ramach Sił Pokojowych ONZ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10 maja 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: II AKz 115/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wyrok łączny nie musi obejmować jedną karą wszystkich skazań zgłoszonych do zbadania. Wyrok łączny może orzekać także kilka kar łącznych, jeżeli ich suma nie będzie dla skazanego mniej korzystna od wykonywania poszczególnych kar bądź wykonywania kar łącznych orzeczonych poprzednio i kar za pojedyncze przestępstwa. Sąd Apelacyjny w Krakowie, po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 10 maja 2001 r. sprawy Zbigniewa D., z jego wniosku, o wyrok łączny, na skutek zażalenia wnioskodawcy, na postanowienie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego z Białymstoku z dnia 10 maja 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 3, pozycja: 14, Sygnatura: III AUa 292/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przychód uzyskany przez pracującego emeryta lub rencistę obejmuje nie tylko faktyczny przychód z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, lecz także koszty jego uzyskania oraz opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne. Przekroczenie tak ustalonego przychodu po dniu 31 maja 1999 r. o kwotę graniczną, powoduje zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia emerytalnego. Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2001 r. w Białymstoku apela [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 10 maja 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 9, pozycja: 60, Sygnatura: II AKa 103/01
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do osoby dochodzącej odszkodowanie na podstawie art. 552 § 1-4 nie ma zastosowania art. 374 § 1 k.p.k., co wyklucza w tym postępowaniu możliwość zaistnienia uchybienia stanowiącego bezwzględny powód odwoławczy z art. 439 § 1 pkt 7 k.p.k. Przeprowadzenie jednak rozprawy pod nieobecność wnioskodawcy, gdy sam, będąc pozbawiony wolności, na rozprawę nie mógł się stawić, a zaniechano zarządzania doprowadzenia go na rozprawę z miejsca pozbawienia wolności, ewidentnie narusza prawa wnioskodawcy i stano [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 10 maja 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 12, pozycja: 96, Sygnatura: II AKa 81/01
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z treścią art. 445 § 1 k.c., który to przepis ma zastosowanie wprost w procesie karnym uregulowanym w rozdziale 58 k.p.k., zadośćuczynienie winno być "odpowiednie". Z istoty tego unormowania i natury krzywdy, suma przyznana tytułem zadośćuczynienia musi siłą rzeczy być przybliżonym ekwiwalentem doznanych cierpień psychicznych i fizycznych. Oznacza to, że sąd odwoławczy w oparciu o treść art. 438 pkt 3 k.p.k. może dokonać korekt zasądzonego przez sąd I instancji zadośćuczynienia tylko wte [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 12, pozycja: 92, Sygnatura: II AKz 330/01
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzeczenie sądu nadrzędnego nad sądem właściwym, wydane w trybie przepisu art. 36 k.p.k., które w sposób uprawniony ustawowo przełamują zasadę rozpoznania sprawy przez sąd właściwy miejscowo, jest wiążące dla sądu delegacyjnego, wyznaczonego do przeprowadzenia postępowania jurysdykcyjnego. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Janowi K. oskarżonemu o przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w związku z art. 48 § 2 pkt 4 k.k. i in., zażalenia wniesionego przez oskarżonego na pos [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 10, pozycja: 70, Sygnatura: II AKz 262/01
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji, w której przesłuchanie świadka w trybie art. 184 § 3 i § 4 k.p.k. (odmienne uregulowania w tym zakresie zawierał art. 164a § 3 i § 4 d.k.p.k.), czy też odczytanie protokołu przesłuchania świadka anonimowego w oparciu o przepis art. 393 § 4 k.p.k., w konkretnej sprawie doprowadzi do zdemaskowania tożsamości świadka, świadek którego dane osobowe oraz treść zeznań w uprzednim stanie prawnym utajniono w całości, w obecnym porządku prawnym nie może być uważany za świadka incognito. W zwią [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 26 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 7, pozycja: 59, Sygnatura: II AKz 112/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro w sprawie o zadośćuczynienie i odszkodowanie za niesłuszne skazanie, aresztowanie bądź zatrzymanie stosuje się przepisy procedury cywilnej (art. 558 k.p.k.), dotyczy to i niestawiennictwa wnioskodawcy, którego adres nie jest znany, a nie wnosił on o rozpoznanie sprawy w jego nieobecności. W takiej sytuacji należy zawiesić postępowanie po myśli art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. Sąd Apelacyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w sprawie Pawła B. o odszkodowanie i zadośćuczynienie, zażalenia jego pełnomocn [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, [251], 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU