STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 maja 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 3, pozycja: 30, Sygnatura: III CZP 19/01
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli urzędowy formularz, na którym wniesiono pismo procesowe zawierające sprzeciw od nakazu zapłaty, został nieprawidłowo wypełniony, sprzeciw podlega odrzuceniu niezależnie od tego, czy popełnione nieprawidłowości uniemożliwiają nadanie mu prawidłowego biegu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 4, pozycja: 31, Sygnatura: U. 9/00
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Paragraf 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 kwietnia 1997 r. w sprawie sposobu wykazania przez uprawnionych rolników i rybaków okoliczności umożliwiających im nabycie akcji spółek Skarbu Państwa oraz szczegółowego trybu nabywania przez nich akcji (Dz.U. nr 44, poz. 280) jest zgodny z art. 32 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 marca 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 4, pozycja: 32, Sygnatura: K. 24/00
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 322 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że narusza wynikający z tego przepisu nakaz określoności przepisów prawnych, ponadto, Trybunał Konstytucyjny postanawia, w pozostałym zakresie umorzyć postępowanie. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 sierpnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 4, pozycja: 33, Sygnatura: V CKN 431/00
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skarb Państwa na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawa łowieckiego (Dz.U. nr 147, poz. 713 ze zm.) odpowiada za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne żyjące na obszarze rezerwatu przyrody, jeżeli w następstwie zasad obowiązujących na obszarze rezerwatu zwierzęta te podlegają całorocznej ochronie. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 4, pozycja: 34, Sygnatura: II CKN 601/00
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Właściciele zajętych pod drogi publiczne nieruchomości, które z dniem 1 stycznia 1999 r. stały się z mocy art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872 ze zm.) własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, mogą dochodzić jedynie odszkodowania przewidzianego w tym przepisie, zachowując wskazany w nim tryb. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 4, pozycja: 35, Sygnatura: III CKN 368/00
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Świadczący usługi telekomunikacyjne nie wykonuje swojego zobowiązania wynikającego z umowy o abonament telefoniczny, jeżeli z telefonu korzysta osoba nieuprawniona, a świadczący usługi telekomunikacyjne o tym wie. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 czerwca 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 4, pozycja: 36, Sygnatura: III CZP 29/01
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zakazy przewidziane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. nr 106, poz. 679 ze zm.) dotyczą taego przedsiębiorcy, który był adresatem wydanych z ich udziałem decyzji stwierdzających nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów i prawa własności budynków. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 sierpnia 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 4, pozycja: 37, Sygnatura: III SA 1513/99
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z przepisu art. 73 § 1 Ordynacji podatkowej można wyprowadzić wniosek, że wysokość nadpłaty określa sam organ podatkowy. Powyższe wynika także z treści art. 21 § 3 ustawy, który stanowi, że wskutek wszczętego postępowania podatkowego, jeżeli organ podatkowy stwierdzi, że podatnik, mimo ciążącego na nim obowiązku, nie zapłacił w całości lub w części podatku albo że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji, organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość zale [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 września 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 4, pozycja: 38, Sygnatura: SK 11/00
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Artykuł 15 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w brzmieniu obowiązującym w okresie od dnia 1 stycznia 1997 r. do dnia 31 grudnia 1997 r. (Dz.U. nr 9, poz. 31; zm.: nr 101, poz. 444, nr 116, poz. 502; z 1992 r. nr 21 poz. 86, nr 94, poz. 467; z 1993 r. nr 121, poz. 540; z 1994 r. nr 123, poz. 600, nr 132, poz. 675; z 1995 r. nr 147, poz. 715; z 1996 r. nr 91, poz. 409, nr 149, poz. 704; z 1997 r. nr 5, poz. 24, nr 107, poz. 689, nr 121, poz. 770, nr 123, p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 września 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 5, pozycja: 40, Sygnatura: P. 3/01
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 55 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz.U. nr 74, poz. 368; zm.: nr 104, poz. 515; z 1997 r. nr 75, poz. 471, nr 106, poz. 679, nr 114, poz. 739, nr 144, poz. 971; z 1998 r. nr 162, poz. 1126; z 1999 r. nr 20, poz. 180, nr 75, poz. 853; z 2000 r. nr 2, poz. 5, nr 48, poz. 552, nr 60, poz. 704, nr 91, poz. 1008; z 2001 r. nr 49, poz. 508 i poz. 509) w części wyłączającej możliwość orzeczenia o zwrocie kosztów postępowania na rzecz skar [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, [251], 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU