STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 10, pozycja: 39, Sygnatura: III AUa 602/00
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Organ rentowy nie miał obowiązku prowadzenia postępowania wyjaśniającego celem ustalenia, czy zachodzą podstawy do kontynuacji wypłaty renty rodzinnej dla osoby, która ukończyła 18. rok życia i która nie złożyła wniosku o dalszą wypłatę tego świadczenia, nie przedstawiając dokumentów świadczących o pobieraniu nauki. Z UZASADNIENIA A. G., urodzona dnia 4 kwietnia 1975 r., córka byłego funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej zmarłego dnia 21 marca 1988 r., w okresie od dnia 1 kwietnia 1988 r. do d [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 24 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 3, pozycja: 22, Sygnatura: II AKa 5/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprawca danego przestępstwa, aby skorzystać z możliwości fakultatywnego nadzwyczajnego złagodzenia kary w toczącym się przeciwko niemu postępowaniu, winien łącznie spełnić dwa warunki: l) złożyć wyjaśnienia we własnej toczącej się sprawie, 2) ujawnić przed organem ścigania i przedstawić okoliczności popełnienia innego przestępstwa, zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, przy czym okoliczności te muszą być istotne i nieznane dotychczas temu organowi. Sąd Apelacyjny w Biały [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 24 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 3, pozycja: 29, Sygnatura: II AKa 79/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O ile indywidualne okoliczności podmiotowe stanowią wyznacznik odszkodowania przyznawanego w trybie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. (Dz.U. nr 34, poz.149), o tyle wprowadzenie jedynego kryterium - symboliczne upamiętnienie, przy spełnieniu jedynego warunku - śmierć będąca następstwem represji wskazuje na stosowanie jednakowej miary w stosunku do każdej z osób, które poświęciły życie w walce na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Sąd Apelacyjny w Białymstoku w II Wydziale K [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 24 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 8, pozycja: 31, Sygnatura: III AUa 306/00
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dodatek mieszkaniowy, określony w art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. nr 56 z 1997 r., poz. 357), aczkolwiek mający charakter socjalny, jest przychodem nauczyciela z tytułu zatrudnienia, w konsekwencji czego wchodzi do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Sąd Apelacyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2001 r. sprawy z wniosku Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Publicznych w R., przeciwko Zakładowi U [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 12, pozycja: 56, Sygnatura: I ACa 1239/00
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 889 k.p.c. nie pozostawia wątpliwości, że z chwilą doręczenia zawiadomienia komornika o zajęciu, bank obowiązuje zakaz dokonywania wypłat z rachunku do wysokości zajętej wierzytelności. Zakaz wypłat dotyczy również i tych kwot, które - zdaniem banku - nie należą się posiadaczowi rachunku. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2001 r. na rozprawie sprawy z powództwa BIG Banku Gdańskiego Spółki Akcyjnej w W., przeciwko Powszechnemu Bankowi Kredytowemu Spółce A [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 12, pozycja: 55, Sygnatura: I ACa 1367/00
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 889 k.p.c. nie pozostawia wątpliwości, że z chwilą doręczenia zawiadomienia komornika o zajęciu, bank obowiązuje zakaz dokonywania wypłat z rachunku do wysokości zajętej wierzytelności. Zakaz wypłat dotyczy również i tych kwot, które - zdaniem banku - nie należą się posiadaczowi rachunku. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2001 r. na rozprawie sprawy z powództwa BIG Banku Gdańskiego Spółki Akcyjnej w W., przeciwko Powszechnemu Bankowi Kredytowemu Spółce A [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 19 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 9, pozycja: 59, Sygnatura: II AKa 108/01
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nieujawnienie w toku rozprawy głównej zeznań pokrzywdzonego, stanowiących podstawę ustaleń faktycznych, powoduje skutki określone w art. 438 pkt 2 k.p.k. także wtedy, gdy strona zarzut obrazy prawa procesowego sprowadziła do niewyjaśnienia sprzeczności w zeznaniach pokrzywdzonego. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2001 r. sprawy Zdzisława K. oskarżonego z art. 158 § 2 k.k. i art. 156 § 1 pkt 2 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k., z powodu apelacji, wniesionej przez pr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 10, pozycja: 64, Sygnatura: II AKz1 180/01
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla prawidłowej oceny stopnia prawdopodobieństwa popełnienia przez sprawcę ponownie czynu zabronionego o znacznym stopniu społecznej szkodliwości, niezbędnym jest, poza specjalistyczną opinią biegłych lekarzy psychiatrów, wypowiadających się w tej kwestii, także dokonanie analizy tego prawdopodobieństwa z uwzględnieniem dotychczasowej linii życia sprawcy, jego uprzedniej karalności oraz obecnej sytuacji życiowej, połączonej z prognozowaniem możliwości zaistnienia okoliczności i warunków sprzyjaj [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 17 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 3, pozycja: 17, Sygnatura: I ACa 118/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postanowienia umowy leasingu, na podstawie których leasingobiorca, w przypadku zniszczenia lub nienaprawialnego uszkodzenia przedmiotu umowy przez osobę trzecią, ponosi względem leasingodawcy odpowiedzialność odszkodowawczą, odpowiadającą nieuiszczonym do momentu rozwiązania umowy ratom leasingowym, pomniejszonym o odszkodowanie wypłacone leasingodawcy przez zakład ubezpieczeń, nie sprzeciwiają się ustawie, naturze umowy leasingu i zasadom współżycia społecznego. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 12 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 3, pozycja: 12, Sygnatura: III AUa 185/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ojciec dziecka, które zostało przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, nie posiada uprawnień do pobierania zasiłku rodzinnego. Pobrany zasiłek rodzinny na dziecko przebywające w rodzinie zastępczej jest świadczeniem prawnie nienależnym. Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2001 r. w Białymstoku apelacji H. D. od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w B., V Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społeczny [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, [252], 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU