STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 12 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 12, pozycja: 42, Sygnatura: III AUa 175/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Premia i nagroda z zysku pracownika podlegają uwzględnieniu w podstawie wymiaru jego emerytury, niezależnie od terminu realizacji tych świadczeń stanowiących podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe pracowników. Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 3 kwietnia 2001 r. w B., apelacji M. K. od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w B., V Wydziału Pracy i Ube [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 1, pozycja: 10, Sygnatura: II AKz1 98/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wykonanie kary pozbawienia wolności przerywa się w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie kary (art. 153 § 1 k.k.w.), a ewentualnie i wtedy, gdy wymagają tego ważne względy zdrowotne, rodzinne lub osobiste (art. 153 § 2 k.k.w.). Skoro zdrowie skazanego nie było zagrożone wykonywaniem kary, a przeciwnie - miał on odpowiednią opieką lekarską i miał nawet zapewnioną dietę (wyżywienie) stosowną do jego schorzenia, gdy w razie potrzeby mógł być umieszczon [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 10 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 3, pozycja: 20, Sygnatura: II AKa 27/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przez przestępstwo pobicia z art. 158 k.k. rozumie się czynną napaść co najmniej dwóch sprawców na jedną lub więcej osób. Nie oznacza to jednak, (...) że w przypadku większej liczby pokrzywdzonych, poszczególni sprawcy muszą wziąć udział w pobiciu każdego z nich, gdyż dla bytu przestępstwa wystarczające jest działanie skierowane chociażby przeciwko jednemu z pokrzywdzonych, z zachowaniem wspólności zamiaru i tożsamości zdarzenia, przy czym uczestnik pobicia musi mieć świadomość niebezpiecznego c [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 12, pozycja: 10, Sygnatura: I ACa 1239/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-02-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 kwietnia 2001 r., sygn. I ACa 1239/00[1] Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: Termin roczny przewidywany w zdaniu 2-gim art. 59 k.c. jest terminem zawitym prawa materialnego, którego bieg zaczyna się od chwili zawarcia umowy, której wykonanie czyni całkowicie lub częściowo niemożliwym zadośćuczynienie roszczeniu osoby trzeciej. Roszczenie niedochodzone w ciągu określonego terminu zawitego wygasa z c [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: II AKo 44/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z przepisu art. 11a p.w.k.p.k., stanowiącego odstępstwo od zasad określających właściwość sądu, zamieszczonych w Dziale II Kodeksu postępowania karnego, winno się korzystać z wielkim umiarem, tylko wówczas, gdy zagrożenie przedawnieniem jest wysoce realne, przy czym uwzględnić tu trzeba terminy przedawnienia wynikające nie tylko z art. 101 k.k., ale również z treści art. 102 k.k. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Mirosławowi G. i innym oskarżonym o przestępstwo z a [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 1, pozycja: 8, Sygnatura: II AKz 267/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Trudno jest mówić o przewlekłości postępowania w warunkach, gdy stan taki jest skutkiem taktyki obrończej, w tym m.in. zaprezentowaniu istotnych dowodów w końcowej fazie procesu. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Krzysztofowi M. oskarżonemu o przestępstwo z art. 148 § 1 k.k., zażalenia wniesionego przez obrońcę oskarżonego, na postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 12 marca 2001 r., w przedmiocie określenia czasu trwania tymczasowego aresztowania, na po [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 4 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 6, Sygnatura: I ACa 72/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. nr 80 z 2000 r., poz. 904) nie wyłącza możliwości przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów mających powstać w przyszłości, w drodze stosowania art. 155 § 2 k.c. w związku z art. 555 k.c. 2. Dopuszczalna jest umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów mających powstać w przyszłości, jeżeli tylko nie obejmuje ona całego przyszłego dorobku twórczego autora. Sąd Apelacyjn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 48, Sygnatura: II AKz1 204/01
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Pojęcie "przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności" (art. 155 § 1 k.k.w.) oznacza przerwę w rozumieniu art. 153 k.k.w. i - co nie mniej istotne - udzieloną w trybie tego właśnie przepisu. 2. Przepis art. 155 k.k.w., jest wśród przepisów dotyczących warunkowego zwolnienia, normą o charakterze szczególnym i jako taki nie może podlegać interpretacji rozszerzającej. Z UZASADNIENIA Zaskarżonym postanowieniem, Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku obrońcy J. T. o warunkowe przedter [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 46, Sygnatura: II AKz 221/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli pismo oskarżonego uznane zostaje za apelację, a brak formalny jest tego rodzaju, iż nie może ono otrzymać biegu - apelacja nie została sporządzona i podpisana przez adwokata - zastosowanie ma tryb przewidziany w art. 120 k.p.k. Dopiero nieuzupełnienie braku w terminie, mimo pouczenia o tego skutkach, daje podstawę do wydania zarządzenia na podstawie art. 429 § 1 k.p.k. w związku z art. 120 § 2 k.p.k. Z UZASADNIENIA W terminie siedmiu dni od daty ogłoszenia wyroku, oskarżony złożył wnios [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 marca 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: I ACa 1307/00
Data wprowadzenia do systemu: 12-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Swoboda twórcza jest dziedziną nie poddającą się jednoznacznej ocenie, a dowodem na to są rozbieżne oceny tego samego dzieła, dokonane przez różnych krytyków, czy też odmienny odbiór dzieła przez zawodową krytykę i przez szeroką widownię. Zapewne nie ma również ustalonych, gdyż nie jest to możliwe do ustalenia, "ogólnie przyjętych w teatrach polskich granic swobody inscenizacyjnej". Wyrażona opinia byłaby subiektywną opinią wskazanego specjalisty, a nie obiektywnym miernikiem, przydatnym do rozs [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, [253], 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU