STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 marca 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 8, pozycja: 61, Sygnatura: II AKa 60/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawdą jest, że zawiadomienie o przestępstwie, które zgodnie z jednoznaczną dyspozycją art. 393 § 2 k.p.k. stanowi dowód tylko tego kto i kiedy je złożył i o jakim czynie, nie podlega odczytaniu w trybie art. 391 § 1 k.p.k. Nie oznacza to jednak, że odczytanie go przez sąd w tym właśnie trybie jest równoznaczne z obrazą art. 174 k.p.k. Po pierwsze, protokół z przyjęciem ustnego zawiadomienia o przestępstwie to nie pismo, zapisek, czy też notatka urzędowa, o których mowa w tym przepisie, a objęte [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 28 marca 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 13, Sygnatura: I ACa 1269/00
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jedną z przesłanek powstania i zakresu roszczenia o rozliczenie nakładów jest dobra lub zła wiara posiadacza. Odnosi się to także do posiadacza zależnego, ale oczywiście dobra wiara w przypadku takiego posiadania oznacza nie to samo, co w wypadku posiadania samoistnego. W wypadku bowiem posiadania zależnego, usprawiedliwione przekonanie co do zgodności posiadania ze stanem prawnym musi się odnosić nie do prawa własności, lecz do tego prawa, w zakresie którego posiadacz włada rzeczą. Sąd Apelacy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 marca 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 12, pozycja: 93, Sygnatura: II AKo 40/01
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O właściwości miejscowej sądu, w sprawie o wydanie wyroku łącznego, decyduje siedziba sądu, który wydał ostatni wyrok skazujący w pierwszej instancji. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Ryszardowi A. postanowień Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 27 lutego 2001 r. w przedmiocie właściwości, na podstawie art. 38 § 1 k.p.k., postanawia, uznać właściwym do rozpoznania sprawy Sąd Okręgowy w Katowicach. Z UZASADNIENIA Ryszard A. wniósł o wydanie wyroku łącznego w spraw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 27 marca 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 9, pozycja: 50, Sygnatura: I ACa 104/01
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawach związanych z odpowiedzialnością za zobowiązania z deliktów powstałe przed przekształceniem państwowego szpitala klinicznego prowadzonego w formie jednostki budżetowej w samodzielny zakład opieki zdrowotnej, właściwą do reprezentowania Skarbu Państwa jednostką organizacyjną jest na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz.U. nr 12, poz. 136) wojewoda, nie zaś Minister Zdrowia. Sąd Ap [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22 marca 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: II AKz 68/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zwrócenie sprawy dla wykonania przez Policję "działań operacyjnych" nie jest przewidziane prawem. Sąd Apelacyjny w Krakowie, po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 22 marca 2001 r. w sprawie Krzysztofa C. i innych oskarżonych z art. 280 § 2 k.k. i inne, zażalenia Prokuratora Rejonowego w Krakowie - Nowej Hucie, na postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 13 lutego 2001 r., sygn. akt III K 93/00 w przedmiocie zwrotu sprawy prokuratorowi, na podstawie art. 437 § 1 k.p.k., postanawia, uchylić [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 marca 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 10, pozycja: 65, Sygnatura: II AKa 66/01
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla bytu przestępstwa z art. 280 § 2 k.k. nie jest konieczne, aby sprawcy, działający wspólnie, uzgodnili uprzednio, że rozboju dokonają z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Użycie niebezpiecznego narzędzia - dotyczy to również noża - może bowiem nastąpić w trakcie dokonywanego już rozboju, nawet przez jednego ze sprawców. Jeżeli pozostali sprawcy na takie działanie wyrażają, nawet w sposób dorozumiany, zgodę i współdziałają ze sprawcą używającym noża, odpowiadają za popełnienie przestępstwa kwa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 21 marca 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 11, pozycja: 84, Sygnatura: II AKz1 88/01
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rozstrzygające o kosztach sądowych (opłacie i wydatkach poniesionych przez Skarb Państwa) w ramach postępowania incydentalnego, którego podstawa prawna i zasady procesowe są określone w Kodeksie karnym wykonawczym, sąd odnosi te zasady również do rozstrzygnięcia o kosztach. Oznacza to, że w takim wypadku postanowienie w przedmiocie kosztów sąd wydaje w składzie przewidzianym w art. 20 § 1 k.k.w., a nie w art. 30 § 1 k.p.k. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w sprawie Romana O. skazanego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 marca 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 12, pozycja: 95, Sygnatura: II AKz 197/01
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Całkowicie chybiony jest zarzut niedopuszczalności orzekania o przedłużeniu tymczasowego aresztowania w sytuacji, gdy poprzednie postanowienie w tej kwestii nie było prawomocne. Istota rozpoznawania przez sąd wniosków o dalsze stosowanie środka zapobiegawczego sprowadza się do oceny celowości i zasadności stosowania środka mającego zabezpieczyć prawidłowy tok postępowania, przy czym ocena ta odnosi się do okresu na jaki środek ten ma być przedłużony, nie pozostaje zaś w żadnym związku z prawomoc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 20 marca 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 4, pozycja: 31, Sygnatura: II AKa 34/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uczestniczenie w obrocie i udzielenie innej osobie, w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, są odrębnymi zbiorami zachowań, przy czym "udzielenie" innej osobie jest specyficzną, wyodrębnioną przez ustawodawcę formą wprowadzenia do obrotu, gdy adresatem obrotu jest konsument środka psychotropowego i pozostałych, wymienionych w ustawie substancji, a środek ten przeznaczony jest na zaspokojenie jego potrzeb jako konsumenta. Sąd Apelacyjny w Białymstoku w II Wydziale Karnym, po rozpoznan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 20 marca 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 5, pozycja: 20, Sygnatura: III AUa 1386/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzeczenie Lekarza Orzecznika Oddziału ZUS, stanowiące podstawę wydania pierwszorazowej decyzji przyznającej prawo do okresowej renty z tytułu niezdolności do pracy, w którym stwierdzono tę niezdolność oraz datę jej powstania - zaakceptowane przez Głównego Lekarza Orzecznika Oddziału ZUS w trybie bezpośredniego nadzoru, o jakim mowa w § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 sierpnia 1997 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy do celów rentowych (Dz.U. nr 9 [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, [254], 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU