STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 20 marca 2001.

Rocznik: 2001, miesiąc: 5, pozycja: 21, Sygnatura: III AUa 1387/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla celów ustalenia prawa do świadczeń emerytalno-rentowych przewidzianych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162, poz. 1118 ze zm.), ubezpieczonym w rozumieniu art. 4 pkt 13 tej ustawy jest osoba, która kiedykolwiek podlegała jednemu z ubezpieczeń określonych w tym przepisie, z wyłączeniem ubezpieczenia społecznego rolników. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2001 r. sprawy Stanisławy B. przeciwko Zakłado [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 15 marca 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 6, pozycja: 37, Sygnatura: II AKz 112/01
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli oskarżonemu, nieobecnemu na posiedzeniu sądu, na którym zapadło postanowienie podlegające zaskarżeniu, na podstawie art. 100 § 2 k.p.k. należało doręczyć odpis tego postanowienia, to obowiązek taki istniał również, na podstawie art. 140 k.p.k., w stosunku do obrońcy i to niezależnie od tego czy był on obecny na posiedzeniu sądu, czy też nie. W sytuacji otrzymania przez obrońcę postanowienia w późniejszym terminie, niż sama strona (oskarżony), treść art. 140 w związku z art. 460 § 2 k.p.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia15 marca 2001 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 9, pozycja: 8, Sygnatura: II AKa 28/01
Data wprowadzenia do systemu: 20-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Czesław Paweł Kłak Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia15 marca 2001 r. (II AKa 28/01)1) Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: Przy gromadzeniu i ocenie dowodów sąd orzekający jest zobowiązany uwzględnić okoliczności przemawiające za i przeciw oskarżonemu, a nadto dokonać ich oceny z zachowaniem wskazań wynikających z art. 7 k.p.k., przy czym przesłanki, na których oparł sąd orzekający ocenę dowodów, muszą znaleźć odzwierciedlenie w uzasadnieniu wyroku, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 14 marca 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 1, pozycja: 11, Sygnatura: II AKz1 69/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności, jako odstępstwo od zasady bezzwłocznego i ciągłego jej wykonania, powinna być udzielona tylko z uwzględnieniem wąskiego rozumienia przesłanek ustawowych. Przesłanką jej udzielenia są ważne względy zdrowotne, rodzinne lub osobiste, powodujące zbyt ciężkie skutki dla skazanego lub jego rodziny. Sąd Apelacyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w sprawie Marcina K., skazanego z art. 279 § 1 k.k. i inne, zażalenia skazanego, na postanowienie Sądu Okręgowego w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 marca 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 5, pozycja: 25, Sygnatura: I ACa 1168/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postanowienia umowy spółki, podobnie jak postanowienia innych umów, rodzą skutki inter partes. W stosunku do innych podmiotów mogą rodzić skutki prawne tylko wtedy, gdy podmioty te zostały poinformowane o treści umowy. Jest to tym bardziej istotne, że wspólnicy mogą w umowach spółki zawrzeć takie postanowienia, według których tylko nieliczne czynności, lub czynności o bardzo niskiej wartości należeć będą do zwykłych czynności spółki. Trudno wymagać od kontrahentów wspólników, by w każdym takim p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 marca 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 5, pozycja: 26, Sygnatura: I ACa 51/01
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odpowiedzialności członka zarządu na podstawie art. 192 § 1 k.h. nie uchyla okoliczność, iż została powzięta uchwała o zwrocie dopłat również tym wspólnikom, którzy ich nie wnieśli. Członek zarządu mógłby uniknąć tej odpowiedzialności, gdyby zaskarżył uchwałę na podstawie art. 240 § 1 i § 3 pkt 1 k.h. Skoro tego nie uczynił, ponosi solidarną odpowiedzialność ze wspólnikiem, który otrzymał wypłatę z naruszeniem prawa na podstawie art. 192 § 1 k.h. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 marca 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 49, Sygnatura: II AKa 673/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Żądanie zadośćuczynienia uzupełniającego - po myśli art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego - ma charakter szczególny, odmienny od żądań osób, które dopiero w wyniku tej ustawy i dopiero teraz uzyskują unieważnienie niesłusznego skazania, a następnie odszkodowania. Takie osoby bowiem przez 40 bądź 50 lat oczekiwały na rehabilitację. Natomiast osoby, które już w latach 50. zostały zrehabilit [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 13 marca 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 7, pozycja: 60, Sygnatura: II AKz 71/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podejrzany nie może ponosić ujemnych konsekwencji przewlekania się czynności postępowania przygotowawczego, braku odpowiedniego działania organów ścigania i braku skutecznego nadzorowania ich. Sąd Apelacyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Włodzimierzowi L. podejrzanemu o przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w związku z art. 148 § 1 k.k., zażalenia wniesionego przez Prokuraturę Rejonową w Krakowie - Krowodrzy, na postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 19 lutego 2001 r., sygn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 13 marca 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 7, pozycja: 47, Sygnatura: I ACa 1344/00
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy art.72 i art. 77 ustawy z dnia 13 listopada 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 ze zm.) nie przewidują możliwości oprocentowania odsetek, podlegających zwrotowi razem z nadpłatą podatku, niesłusznie wyegzekwowanych od podatnika. Omyłkowe wypłacenie przez organ podatkowy takiej kwoty należności uzasadnia dochodzenie jej zwrotu przez Skarb Państwa jako świadczenia nienależnego, na zasadzie art. 410 k.c., bowiem Ordynacja podatkowa nie zawiera przepisów umożliwiających do [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 marca 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 6, pozycja: 34, Sygnatura: I ACa 512/00
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Skuteczne odstąpienie od umowy powoduje, że stosunek prawny wygasa ze skutkiem ex tunc, tak jakby umowa w ogóle nie została zawarta. II. Odstąpienie od umowy jest wykonaniem uprawnienia kształtującego. Kształtuje ono bowiem nowy stan prawny między stronami w ten sposób, że od chwili jego złożenia umowa wzajemna przestaje je wiązać, strony nie są już obustronnie wobec siebie zobowiązane do świadczeń przewidzianych w umowie, a to co ewentualnie świadczyły już wcześniej, podlega zwrotowi. Zgodn [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, [255], 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU