STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 31 stycznia 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 6, pozycja: 22, Sygnatura: III AUa 1131/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawo do emerytury przewidzianej w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. nr 31, poz. 214 ze zm.) przysługuje także pracownikowi urzędu, który w związku z wejściem w życie reformy administracji publicznej stał się z dniem 1 stycznia 1999 r. pracownikiem innego pracodawcy i z którym nowy pracodawca w związku z reorganizacją urzędu rozwiązał z dniem 30 czerwca 1999 r. stosunek pracy. Uprawnienie do świadczenia emerytalnego pracownik ten zachował [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 28, Sygnatura: III AUa 253/00
Data wprowadzenia do systemu: 19-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dodatek operacyjno-techniczny otrzymywany przez osobę zatrudnioną w Zakładowej Straży Pożarnej, nie jest tożsamy z dodatkiem służbowym i nie może być wliczony do podstawy wymiaru emerytury. Z UZASADNIENIA Wnioskodawca do dnia 28 lutego 1993 r. pozostawał w zatrudnieniu na stanowisku mechanika sprzętu w Zakładowej Straży Pożarnej Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w P. i po tym terminie nabył prawo do milicyjnej emerytury. W wykonaniu art. 58 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 10, pozycja: 40, Sygnatura: III AUa 265/00
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Funkcjonariusz byłej Milicji Obywatelskiej, który został zwolniony ze służby przed osiągnięciem okresu służby uprawniającego do nabycia prawa do emerytury milicyjnej, nie może domagać się zaliczenia okresu zatrudnienia wykonywanego w ramach stosunku pracy po zwolnieniu ze służby, do okresu służby, od którego zależy przyznanie prawa do zaopatrzenia emerytalnego, przewidzianego przepisami ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, St [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 30 stycznia 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 12, pozycja: 88, Sygnatura: II AKa 8/01
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przestępstwo z art. 190 § 1 k.k. jest przestępstwem przeciwko wolności, a nie przeciwko dobru, które naruszone byłoby, gdyby przestępstwo, będące treścią groźby, zostało spełnione. Dla bytu przestępstwa z art. 190 § 1 k.k. wystarcza więc, że groźba wzbudza u pokrzywdzonego uzasadnioną obawę jej spełnienia. "Uzasadnioną" to jest taką, która obiektywnie robi wrażenie jej spełnienia. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2001 r. sprawy Zygmunta S. oskarżonego z art. 156 § 1 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 26 stycznia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 7, pozycja: 46, Sygnatura: I ACa 1674/00
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dopuszczalna jest droga sądowa w sprawie z powództwa wywiedzionego z art. 222 § 1 k.c. przeciwko Skarbowi Państwa - Sądowi Okręgowemu o wydanie określonych walorów dewizowych, złożonych do depozytu sądowego na podstawie art. 200 dawnego k.p.k. (obecnie art. 231 § 1 k.p.k.), pomimo braku odesłania przez sąd karny osoby zainteresowanej na drogę procesu cywilnego (art. 230 § 2 k.p.k.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 7, pozycja: 53, Sygnatura: II AKa 574/00
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Czynna napaść jest innym pojęciem niż naruszenie nietykalności cielesnej. Niewątpliwie czynna napaść to pojęcie szersze, obejmujące również naruszenie nietykalności cielesnej, spowodowanie obrażeń ciała, rzut przedmiotem w kierunku pokrzywdzonego itd. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2001 r. sprawy Krzysztofa T. oskarżonego z art. 223 k.k. i z art. 226 § 1 k.k., z powodu apelacji, wniesionej przez obrońcę oskarżonego i prokuratora od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecin [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 stycznia 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 5, pozycja: 27, Sygnatura: II AKa 8/01
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wypadek mniejszej wagi z art. 310 § 3 k.k. nie jest uprzywilejowanym typem przestępstwa z art. 310 § 1 lub § 2 k.k., a jedynie podstawą do nadzwyczajnego złagodzenia kary. Przyjęcie zaś tej konstrukcji do czynu z art. 310 § 1 i § 2 k.k. wcale, niejako automatycznie, nie prowadzi do wniosku, że również do oszustwa z art. 286 § 1 k.k., pozostającego w zbiegu z art. 310 § 1 k.k. należy przyjąć wypadek mniejszej wagi z art. 286 § 3 k.k. Właśnie przez sposób dokonania tego oszustwa (fałszerstwo czekó [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 25 stycznia 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 9, pozycja: 51, Sygnatura: I ACa 4/01
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stan zadłużenia określonej osoby należy do sfery jej prywatności, a ujawnienie tej informacji dziennikarzowi w celu opublikowania jej w prasie, czyli podanie do publicznej wiadomości, niezależnie od tego czy jest to informacja prawdziwa, czy nieprawdziwa, jest naruszeniem dobra osobistego w postaci prawa do prywatności (art. 23 k.c.). Sąd Apelacyjny w Białymstoku Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2001 r. na rozprawie sprawy z powództwa Leontyny J. przeciwko Ryszardowi Z. o ochr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 stycznia 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 30, Sygnatura: III AUa 178/00
Data wprowadzenia do systemu: 19-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odmawiając prawa do przeprowadzenia bezpłatnych badań diagnostycznych, Kasa Chorych winna wydać decyzję, wskazując podstawę prawną tej decyzji i pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 8 sierpnia 1999 r., Warmińsko-Mazurska Regionalna Kasy Chorych w O. odmówiła wnioskodawcy prawa do świadczeń zdrowotnych, ponieważ badania diagnostyczne zlecił lekarz, który nie był lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego i zawarł z Kasą Chorych jedynie umowę na wystawianie re [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 17 stycznia 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 11, pozycja: 77, Sygnatura: II AKz1 478/00
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stosownie do treści art. 46 § 1 k.p.k. - niemożność ściągnięcia grzywny w drodze egzekucji musi być faktyczna, a nie tylko hipotetyczna. Jej istnienie musi być wynikiem bezskutecznych czynności egzekucyjnych, potwierdzanych przez komornika w stosownym protokole, sporządzonym zgodnie z wymogami określonymi w art. 809 k.p.c. Dopóki istnieje realna szansa uiszczenia lub wyegzekwowania grzywny (także w formie odroczenia jej ściągnięcia lub rozłożenia na raty), dopóty sąd nie powinien orzekać wykonan [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, [258], 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU