STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 grudnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 9, pozycja: 61, Sygnatura: II AKz 503/00
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jakkolwiek koszty wydruków połączeń telefonicznych dokonywanych na żądanie prokuratury czy też sądu nie zostały wyszczególnione w rozdziale 68 Kodeksu postępowania karnego, to jednak zauważyć należy, iż katalog wydatków wymieniony w art. 618 k.p.k. nie jest wyczerpujący, o czym świadczą ujęte w nim słowa "w szczególności..." Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Krzysztofowi P. oskarżonemu o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. i inne, zażalenia wniesionego przez PTC Sp. z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 11, pozycja: 75, Sygnatura: II AKz 466/00
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Treść przepisu art. 3 k.k.w. - przy braku odmiennego uregulowania w Kodeksie karnym wykonawczym lub innej ustawie - świadczy, że sąd, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji w przedmiocie przyznania adwokatowi, ustanowionemu dla oskarżonego z urzędu, kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, jest wyłącznie właściwy w postępowaniu dotyczącym wykonania tego orzeczenia; zasada ta odnosi się także do orzeczenia sądowego, dotyczącego kosztów nieopłaconej obrony za postępowanie przygotowawcze. Nie jes [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 19 grudnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 5, pozycja: 31, Sygnatura: II AKa 242/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Surowe karanie osób o ograniczonej w znacznym stopniu poczytalności determinowanej zakłóceniami czynności psychicznych o podłożu organicznym, rozumianymi jako zespół charakteropatyczno-dementywny, ponad zasięg ich winy - tylko dla odstraszenia ewentualnie innych, całkowicie poczytalnych i w pełni za swe czyny odpowiedzialnych sprawców, po to by w ten sposób ukształtować ich "świadomość prawną", byłoby oczywistym sprzeniewierzeniem wymaganiom kary sprawiedliwej. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po roz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 5, pozycja: 33, Sygnatura: I ACa 620/00
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
"Czas właściwy" do zgłoszenia upadłości, o jakim mowa w art. 298 § 2 k.h., to czas w jakim zarząd spółki nie będący w stanie zrealizować zobowiązań względem wszystkich jej wierzycieli, winien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, aby w ten sposób chronić zagrożone interesy wszystkich wierzycieli, którzy po ogłoszeniu upadłości mogą liczyć na równomierne zaspokojenie. Jeżeli zatem członek zarządu spółki zgłasza wniosek o ogłoszenie upadłości we właściwym czasie, to oznacza, że uczynił ze swej st [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 4, pozycja: 21, Sygnatura: II AKz 366/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okres pobytu skazanego w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym, wynikający z zastosowania środka zabezpieczającego z art. 100 § 1 k.k. z 1961 r., podlega zaliczeniu, na podstawie art. 63 § 1 k.k., na poczet odbywanej obecnie kary pozbawienia wolności. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2000 r. w sprawie przeciwko Jerzemu K., skazanemu z art. 148 § 1 k.k. z 1969 r. i inne, zażalenia wniesionego przez prokuratora na postanowienie Sądu Okręgowego w O. z dnia 21 września 2 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 grudnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 44, Sygnatura: II AKa 464/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro pokrzywdzony przed przesłuchaniem wprawił się w stan nietrzeźwości, to zeznania złożone w tym stanie nie mogą stanowić dowodu, a oświadczenia złożone przez osobę nietrzeźwą muszą być wyłączone z materiału dowodowego (art. 171 § 4 pkt 2 k.p.k.). Przesłuchanie, jeśli ma dostarczyć dowodu, może się odbyć dopiero po wytrzeźwieniu osoby przesłuchiwanej bez względu na to, jak bardzo byłoby pożądane niezwłoczne uzyskanie dowodu z zeznań świadka czy wyjaśnień oskarżonego, mających służyć za dowód [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 grudnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 29, Sygnatura: III AUa 24/00
Data wprowadzenia do systemu: 19-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O wysokości wskaźnika waloryzacji świadczeń policyjnych, nie decyduje prognozowany, czy planowany wzrost uposażeń funkcjonariuszy, ale faktyczny wzrost ich uposażeń w odpowiedniej grupie zaszeregowania, przy czym o sposobie kształtowania uposażeń policjantów pozostających w służbie decyduje właściwy organ, a nie sąd. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 28 kwietnia 1998 r., Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, z dniem 1 stycznia 1998 r. dokonał z urzędu waloryzac [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: III AUa 50/00
Data wprowadzenia do systemu: 12-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stwierdzenie choroby zawodowej przez Państwowego Inspektora Sanitarnego nie jest równoznaczne z istnieniem inwalidztwa (niezdolności do pracy) z powodu tej choroby. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 5 sierpnia 1999 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. odmówił P. T. prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową, powołując się na przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162, poz. 1118 z późn. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 grudnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 5, pozycja: 31, Sygnatura: I ACa 886/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postanowienie art. 23 pkt 8 ustawy z dnia 21 lipca 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oznacza, że starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej jest statio fisci Skarbu Państwa w sądowych postępowaniach cywilnych, procesowych i nieprocesowych, w tym wieczystoksięgowych. Z tym jednak zastrzeżeniem, że postępowania te dotyczą spraw związanych z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2000 r. na rozprawie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 6, pozycja: 36, Sygnatura: I ACa 389/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zawiadomienie sprzedawcy o wadliwości przedmiotu sprzedaży przed upływem zawitego terminu otwiera jedynie kupującemu możliwość obrony przed roszczeniami sprzedawcy z tej samej umowy sprzedaży w drodze podniesienia zarzutu z rękojmi (art. 568 § 3 k.c.), nie otwiera mu natomiast drogi do dochodzenia uprawnień z rękojmi po upływie tegoż terminu. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2000 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa Danuty S. przeciwko "7 bulls.com." [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, [260], 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU