STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 31 sierpnia 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 6, pozycja: 16, Sygnatura: III AUa 397/06
Data wprowadzenia do systemu: 29-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli praca w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16. roku życia, świadczona była przed dniem 1 stycznia 1983 r. w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, to przy ustalaniu prawa do emerytury uwzględnia się ten okres także, gdy przypadał w czasie wakacji szkolnych (art. 10 ust. 3 w związku z art. 6 ust. 2 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - Dz.U. nr 39 z 2004 r., poz. 353 z późn. zm.). Sąd Apelacyjny [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 18 lipca 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 6, pozycja: 17, Sygnatura: III AUa 1641/05
Data wprowadzenia do systemu: 29-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Żaden z przepisów prawa nie definiuje jakim kryteriom winna odpowiadać współpraca przy działalności pozarolniczej gospodarczej. Niemniej wydaje się za zasadne przyjęcie, iż wykonywana przez osoby współpracujące działalność również powinna charakteryzować się ciągłością i zorganizowaniem. Wyłącznie tylko taka współpraca powoduje obowiązek ubezpieczenia społecznego. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 18 lipca 2006 r., apelacji pozwanego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddzi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 września 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 12, pozycja: 23, Sygnatura: III AUa 445/08
Data wprowadzenia do systemu: 17-02-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli ustawodawca posłużył się w sprawach ubezpieczeń społecznych terminem „umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego”, nie definiując go i nie nadając specyficznego znaczenia dla tej gałęzi prawa, to uzasadnionym jest sięgnięcie przy interpretacji tego przepisu do przepisów Kodeksu pracy, a więc przepisów, w których pojęcie to funkcjonuje. Z UZASADNIENIA P. W. odwołał się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w W. z dnia 21 listopada 20 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 września 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 3, pozycja: 6, Sygnatura: III AUa 1525/07
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okres urlopu wychowawczego dopiero po dniu 31 grudnia 1998 r. objęto obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, a to na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 13 grudnia 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 11 z 2007 r., poz. 74) w związku z art. 16 ust. 8 tej ustawy, co wiąże się z zakwalifikowaniem ich do okresów ubezpieczenia według art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162, poz. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 6, pozycja: 13, Sygnatura: III AUa 536/08
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Krótkotrwale wykonywanie pracy, nawet za stosunkowo wysokim wynagrodzeniem, nie może stanowić podstawy do uznania zawartej umowy o pracę za nieważną i prowadzić do uznania, że brak jest podstaw do objęcia pracownika ubezpieczeniem społecznym. Z UZASADNIENIA Po rozpoznaniu odwołania wniesionego przez J. S. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w P. z dnia 23 stycznia 2004 r. stwierdzającej, że J. S. nie podlega od dnia 18 sierpnia 2003 r. ubezpieczeniu społecznemu z tytułu umowy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 czerwca 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 6, pozycja: 12, Sygnatura: III AUa 476/08
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sam fakt zawarcia umowy o pracę nakładczą i wykonania takiej pracy w ściśle oznaczonym czasie, nie może stanowić podstawy do zaliczenia okresu wykonywania pracy nakładczej do okresu składkowego w rozumieniu art. 6 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 39 z 2004 r., poz. 353 ze zm.) bez udokumentowania, że nakładca otrzymał wynagrodzenie wynoszące co najmniej 50% najniższego wynagrodzenia obowiązującego w tym okresie. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 26 października 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 4, pozycja: 11, Sygnatura: III AUa 543/06
Data wprowadzenia do systemu: 03-06-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Treść art. 55 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. nr 72 z 2002 r., poz. 665 ze zm.) wskazuje, iż bank po złożeniu wniosku o zwrot nadpłaconych świadczeń zobowiązany jest zwrócić je organowi wnioskującemu z rachunków zmarłego posiadacza, o ile przed złożeniem tego wniosku nie dokonano wypłat innym osobom, które to wypłaty uniemożliwiają zrealizowanie wniosku w całości lub w części. Jeżeli zaś doszło do tego rodzaju wypłat, bank jest zwolniony z obo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 7, pozycja: 14, Sygnatura: III AUa 236/08
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli wnioskodawca nie spełnia wymogów do przyznania prawa do emerytury w oparciu o przebyty w Polsce okres ubezpieczenia, ale legitymuje się okresem ubezpieczenia na terenie państw Wspólnoty, pozwalającym na przyznanie prawa do tego świadczenia (przy uwzględnieniu całego okresu ubezpieczenia), to przyznane świadczenie w Polsce oblicza się wg zasady proporcjonalności. Z UZASADNIENIA W odwołaniu od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w W. – Centralnego Biura Obsługi Umów [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 31 marca 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 5, pozycja: 11, Sygnatura: III AUa 197/08
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wypłata dokonana po śmierci posiadacza karty płatniczej z jego rachunku bankowego, nie może być traktowana jako wypłata dokonana innej uprawnionej osobie. Z UZASADNIENIA Sąd Okręgowy – Sąd Ubezpieczeń Społecznych w W., wyrokiem z dnia 22 listopada 2007 r., zmienił decyzję Zakładu Emerytalno–Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w W. z dnia 4 lipca 2007 r. i w ten sposób zwolnił Powszechną Kasę Oszczędności – Bank Polski Spółkę Akcyjną z siedzibą w W. z o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 31 marca 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 7, pozycja: 15, Sygnatura: III AUa 199/08
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawo do świadczenia przedemerytalnego uzależnione jest od łącznego spełnienia wszystkich warunków przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. nr 120 z 2004 r., poz., 1252) i nie jest możliwe późniejsze uzupełnienie wymaganego okresu składkowego i nieskladkowego (35 lat dla kobiet, 40 lat dla mężczyzn), pozwalającego na przyznanie prawa do tego świadczenia. Z UZASADNIENIA Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w P [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, [27], 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU