STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 lipca 2010 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 6, pozycja: 38, Sygnatura: IV CSK 146/10
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przewidziany w art. 442 § 2 k.c. dziesięcioletni termin przedawnienia dotyczy także osoby odpowiadającej za sprawcę szkody. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Edwarda K., przeciwko Bankowi Handlowemu SA w W. o zapłatę, po rozpoznaniu, na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 15 lipca 2010 r., skargi kasacyjnej strony pozwanej, od wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 9 grudnia 2009 r., uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu w Lublinie do ponownego rozpoznania oraz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 lipca 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 10, pozycja: 57, Sygnatura: V CSK 4/10
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niezapłacone raty wynagrodzenia, o jakich mowa w art. 709[15] k.c., podlegają zmniejszeniu o korzyść uzyskaną przez finansującego na skutek zawarcia nowej umowy leasingu. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa „PC”, spółki z o.o. w likwidacji w S., przeciwko „N.”, spółce z o.o. w K., o zapłatę, po rozpoznaniu, na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 14 lipca 2010 r., skargi kasacyjnej strony pozwanej, od wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 września 2009 r., oddal [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 lipca 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 10, pozycja: 58, Sygnatura: V CSK 31/10
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Loggia i balkon, służące do wyłącznego użytku właściciela lokalu stanowiącego odrębną własność, podlegają ujawnieniu w księdze wieczystej w rubryce 1.4.4 w polu „opis lokalu”. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Jadwigi K., przy uczestnictwie Stanisława K., o założenie księgi wieczystej oraz wpis odrębnej własności lokalu, po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 14 lipca 2010 r., skargi kasacyjnej wnioskodawczyni, od postanowienia Sądu Okręgowego w Opolu z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 13 lipca 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: III CZP 1/10
Data wprowadzenia do systemu: 23-05-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sporem związanym z zawarciem umowy, o której mowa w art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.), jest także spór dotyczący treści umowy. Dopuszczalność drogi sądowej w sprawach związanych z zawarciem takiej umowy uzależniona jest od wyczerpania postępowania przed Komisją Prawa Autorskiego, określonego w art. 108 ust. 5 ustawy. Sąd Najwyższy, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 13 lip [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2010 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 12, pozycja: 84, Sygnatura: III CZP 45/10
Data wprowadzenia do systemu: 17-02-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Następca prawny osoby, na rzecz której wpisane jest prawo w księdze wieczystej, nie należy do kręgu uczestników postępowania wieczystoksięgowego w sprawie o wpis obciążenia tego prawa także wtedy, gdy jego następstwo wynika z dokumentów złożonych w aktach księgi wieczystej i został dokonany wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym, przy uczestnictwi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: III CZP 45/10
Data wprowadzenia do systemu: 23-05-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Następca prawny osoby, na rzecz której wpisane jest prawo w księdze wieczystej, nie należy do kręgu uczestników postępowania wieczystoksięgowego w sprawie o wpis obciążenia tego prawa także wtedy, gdy jego następstwo wynika z dokumentów złożonych w aktach księgi wieczystej i został dokonany wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Z., przy uczestn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 3, pozycja: 19, Sygnatura: I KZP 8/10
Data wprowadzenia do systemu: 23-05-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niewskazanie przez właściciela lub posiadacza pojazdu na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w okolicznościach, o których mowa w art. 78 ust. 4 Prawa o ruchu drogowym, może stanowić wykroczenie z art. 97 k.w. W sytuacji, gdy z natury „innego przepisu” zawartego w aktach prawnych dotyczących bezpieczeństwa lub porządku ruchu na drogach publicznych wynika, że wymagane jest umyślne zachowanie, to wykroczenie z art. 97 k.w. może zostać popełnio [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 czerwca 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 2, pozycja: 11, Sygnatura: I CSK 554/09
Data wprowadzenia do systemu: 23-05-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Roszczenie dającego zlecenie przeciwko spedytorowi o naprawianie szkody będącej rezultatem niewykonania przez spedytora obowiązku kontraktowego w postaci zapłaty przewoźnego przewoźnikowi za wykonaną usługę przewozu węgla przedawniają się w terminie jednego roku od dnia wykonania zlecenia spedycyjnego (art. 803 § 2 k.c.). Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Elektrowni „Kozienice” S.A. w Ś. G., przeciwko CTL Logistics Spółce z o.o. w W., o zapłatę, po rozpoznaniu, na rozprawie w I [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 czerwca 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 5, pozycja: 29, Sygnatura: I CSK 490/09
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Finansowanie narodowych planów zdrowotnych następuje z budżetu. Programy te są także programami wieloletnimi w rozumieniu aktualnie obowiązującej ustawy o finansach publicznych (art. 136 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Brak jest natomiast podstaw do uznania, że stosunek jaki łączy samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej ze Skarbem Państwa, który powstał na podstawie umowy zawartej przez ten zakład ze Skarbem Państwa – reprezentowanym przez Mini [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 11, pozycja: 62, Sygnatura: IV CSK 40/10
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nieruchomość przeznaczona pod drogę publiczną może stanowić tylko własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (art. 2a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, jedn. tekst: Dz.U. z 2007 r. nr 19, poz. 115, ze zm.). Posiadanie samoistne takiej nieruchomości przez inny podmiot nie może prowadzić do nabycia jej przez zasiedzenie. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Andrzeja S., Anny S., Roberta S. i Jarosława S., przy uczestnictwie Skarbu Państwa – Prezydenta [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, [27], 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU