STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi - Ośrodka Zamiejscowego w Sieradzu z dnia 4 czerwca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 8, pozycja: 3, Sygnatura: XIV C 15/04
Data wprowadzenia do systemu: 24-10-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
3. Uchwała sejmiku województwa nie może stanowić postawy prawnej żądania pozwu. Powód - zarządca drogi nie może wywodzić ze wskazanej podstawy prawnej żadnych roszczeń cywilnoprawnych wobec pozwanego. Stron w ramach powołanej podstawy faktycznej i prawnej nie łączy bowiem żaden stosunek cywilnoprawny - powód nie ma wobec pozwanego uprawnienia do żądania opłaty za korzystanie z przystanków, a pozwany PKS obowiązku zapłaty. Między stronami nie doszło do zawarcia żadnej umowy - nie powstał żade [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 czerwca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 12, pozycja: 140, Sygnatura: GSK 30/04
Data wprowadzenia do systemu: 20-01-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Na normę prawną kształtującą obowiązek informacyjny spółki publicznej składają się unormowania zawarte w art. 148 pkt 1 w związku z art. 147 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. nr 49 z 2002 r., poz. 447 ze zm.) i art. 364 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). 2. Przy egzekwowaniu tego obowiązku w trybie art. 85 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. be [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 maja 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 1, pozycja: 8, Sygnatura: FSK 103/04
Data wprowadzenia do systemu: 23-03-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności (art. 51 § 1), a na równi z zaległością podatkową traktuje się także nadpłatę, jeżeli w zeznaniu lub w deklaracji, o których mowa w art. 74 § 2, została wykazana nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej, a organ podatkowy dokonał jej zwrotu lub zaliczenia na poczet zaległości podatkowych bądź bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych (art. 52 § 1 pkt 1) oraz że jeżeli, wskutek wszczętego postępowania podatkowego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 marca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 1, pozycja: 9, Sygnatura: FPK 83/04
Data wprowadzenia do systemu: 23-03-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podatnik VAT, który nabył lokal na zasadzie wspólności małżeńskiej wraz z małżonkiem, który takim podatnikiem nie jest, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Faktura VAT wystawiona tylko na tego podatnika (z pominięciem małżonka) nie może być przeszkodą do takiego odliczenia. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 30 maja 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 10, pozycja: 125, Sygnatura: I SA/Bk 78/05
Data wprowadzenia do systemu: 18-11-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustalony w art. 23 ust. 2 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych katalog okoliczności definiujących nieściągalność wierzytelności ma charakter zamknięty. W związku z czym należy przyjąć, że jedynie udokumentowanie okoliczności wystarczających do powzięcia przekonania o prawdopodobieństwie nieściągalności wierzytelności (uprzednio zaliczonej do przychodów należnych), w sposób przewidziany we wspomnianym artykule, pozwala na zaliczenie jej w ciężar kosztów. Wojewódzki Sąd Ad [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 kwietnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 3, pozycja: 39, Sygnatura: FSK 150/04
Data wprowadzenia do systemu: 16-05-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W stanie prawnym obowiązującym w 1997 r., odsetki za zwłokę z tytułu niezapłaconych w terminie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych nie mogły się nakładać w czasie z odsetkami od zaległego rocznego podatku. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2004 r., na rozprawie w Izbie Finansowej, skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w L., od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodka Zamiejscowego w Lublinie z dnia 4 kwietnia 2003 r., I SA/Lu 88 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2004-04-20

Rocznik: 2005, miesiąc: 3, pozycja: 39, Sygnatura: FSK 150/04
Data wprowadzenia do systemu: 08-08-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odsetki za zwłokę z tytułu niezapłaconych w terminie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 1997 r. Teza: W stanie prawnym obowiązującym w 1997 r., odsetki za zwłokę z tytułu niezapłaconych w terminie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych nie mogły się nakładać w czasie z odsetkami od zaległego rocznego podatku. Uzasadnienie: Izba Skarbowa w L. - Ośrodek Zamiejscowy w Z., decyzją z dnia 25 września 2002 r., utrzymała w mocy decyzję Inspektora Kontroli Skarbowej w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 kwietnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 1, pozycja: 7, Sygnatura: FSK 143/04
Data wprowadzenia do systemu: 23-03-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pogląd, że w przypadku niedochowania warunku określonego w art. 18 ust. 3 w związku z art. 27 ust. 4 ustawy o VAT czynność eksportu usług nie powinna być w ogóle opodatkowana (z uwagi na obowiązującą w podatku VAT zasadę obciążenia tym podatkiem konsumpcji, zasadę terytorialności oraz z uwagi na potrzebę zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu tej samej usługi) stoi w oczywistej sprzeczności z językowym brzmieniem przepisów ustawy (art. 2 ust. 2 w związku z art. 4 pkt 6 oraz art. 18 ust. 1, ust [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 listopada 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 8, pozycja: 110, Sygnatura: III SA 492/02
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Bez znaczenia w sprawie jest przyczyna uchybienia terminowi do wykorzystania dotacji celowej w danym roku. Również nie ma znaczenia fakt, że w rzeczywistości środki otrzymane z budżetu państwa zostały wykorzystane na realizację ustalonego umownie celu. Istota rozstrzygnięcia sprowadza się do jednoznacznego stwierdzenia, iż Gmina nie wykorzystała w całości przyznanych jej środków dotacji celowej w danym roku i do konkluzji wynikającej z jednoznacznego przepisu art. 92 ust. 9 ustawy z 1998 r. o fi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 listopada 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 11, pozycja: 153, Sygnatura: III SA 492/02
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Bez znaczenia w sprawie jest przyczyna uchybienia terminowi do wykorzystania dotacji celowej w danym roku. Również nie ma znaczenia fakt, że w rzeczywistości środki otrzymane z budżetu państwa zostały wykorzystane na realizację ustalonego umownie celu. Istotę rozstrzygnięcia sprowadza się do jednoznacznego stwierdzenia, iż Gmina nie wykorzystała w całości przyznanych jej środków dotacji celowej w danym roku i do konkluzji wynikającej z jednoznacznego przepisu art. 92 ust. 9 ustawy z 1998 r. o fi [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, [27], 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU