STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 września 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 7, pozycja: 18, Sygnatura: V ACz 629/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postępowanie sądowe z udziałem osoby, która co prawda może być pełnomocnikiem w sprawie cywilnej, ale nie przedłożyła prawidłowego pełnomocnictwa (nawet gdy nie została wezwana do usunięcia tego braku w trybie art. 130 k.p.c.), dotknięte jest nieważnością w rozumieniu art. 379 k.p.c. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 11 września 2012 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy z powództwa S. M. i J. P., przeciwko STUEH SA w S., o zapłatę, na skutek zażalenia powodów, od postanowieni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 23 sierpnia 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 4, pozycja: 9, Sygnatura: I ACa 593/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rozporządzenie zajętym w toku egzekucji udziałem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest nieważne. Rodzi jedynie skutek w postaci braku możliwości dysponowania przez nabywcę tymi uprawnieniami związanymi z udziałem, które – na skutek zajęcia – ma prawo wykonywać wierzyciel. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2012 r., sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa „J.” Spółki z o.o. z siedzibą w P. T., przeciwko Jerzemu G. i Stefanowi S., o ustale [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 lipca 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 6, pozycja: 15, Sygnatura: V ACa 313/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla skuteczności potrącenia w świetle unormowania art. 498 § 1 k.c. wystarczające jest oświadczenie potrącenia i zgoda adresata nie jest konieczna. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 27 lipca 2012 r., na rozprawie, sprawy z powództwa N. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji w Ch., przeciwko M. a.s. w P. (Cz.), o zapłatę, na skutek apelacji powódki, od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 5 sierpnia 2011 r., sygn. akt XIV GC 44/10, oddala apelację i zasą [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 czerwca 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 7, pozycja: 17, Sygnatura: V ACa 255/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawo do firmy ma charakter nie tylko osobisty, jako prawo do niezbywalnego oznaczenia podmiotu prawa, służącego do jego identyfikacji w obrocie gospodarczym. Jednak z chwilą, gdy nazwisko osoby fizycznej staje się częścią firmy przedsiębiorcy, zaczyna pojawiać się majątkowy charakter tego dobra. Zatem zgodnie z art. 43[4] k.c., firma jest tworzona z oznaczeń stanowiących dobra osobiste podmiotów prawa cywilnego, chronione na podstawie art. 24 k.c. Z chwilą jednak, gdy dobra te, służące oznaczen [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 29 maja 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 3, pozycja: 7, Sygnatura: I ACa 288/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Nabycie spadku z dobrodziejstwem inwentarza daje podstawę do powoływania się na to zdarzenie w toku postępowania egzekucyjnego, jako na podstawę do ograniczenia odpowiedzialności. 2. Zastrzeżenie ograniczenia odpowiedzialności w tytule wykonawczym – jak też i zastrzeżenie w tytule egzekucyjnym, a więc np. w wyroku na podstawie art. 319 k.p.c., nie może urzeczywistniać się w wyniku powództwa opozycyjnego, którego dochodzący upatruje w podstawach wskazanych w art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 maja 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 7, pozycja: 16, Sygnatura: V ACa 216/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Umowa o konsorcjum nie jest odrębnie stypizowana, a jej zawarcie jest dopuszczalne na podstawie art. 3531 k.c. 2. Naruszenie cudzej własności przemysłowej stanowi delikt, z tym że w art. 287 ust. 1 Prawa własności przemysłowej zawarto roszczenia służące uprawnionemu celem ochrony przysługujących mu praw i regulacja ta jest szczególna w stosunku do przepisów Kodeksu cywilnego. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2012 r., na rozprawie, sprawy z powództwa FMG „P. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 10 maja 2012 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 11, pozycja: 32, Sygnatura: I ACa 244/12
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Samo zatytułowanie umowy jako „warunkowa umowa darowizny” nie przesądza o jej rozporządzającym charakterze. Także nie sposób jest nadawać takiego znaczenia samym „definitywnie” brzmiącym sformułowaniom umowy, o tym że strony „darują” czy „przyjmują darowiznę”. Chociaż treść umowy odbiega od modelowego przykładu umowy zobowiązującej do przeniesienia własności nieruchomości, pod warunkiem, którego zwłaszcza w przeszłości notariusze często jednak nie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 10 maja 2012 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 12, pozycja: 33, Sygnatura: I ACa 159/12
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Prawidłowa interpretacja art. 23a ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz.U. nr 137, poz. 1300, ze zm.), z uwzględnieniem wzajemnych relacji pomiędzy jego ust. 1 a ust. 4 prowadzi do wniosku, że podstawową informacją, jaką hodowcy bądź ich organizacje mogą żądać od posiadaczy gruntów, są informacje o wykorzystaniu materiału ze zbioru. Jeżeli posiadacz złoży oświadczenie, że takiego materiału nie wykorzystuje, nie można żądać od niego podania innych informacji, po [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 4, pozycja: 10, Sygnatura: V ACa 126/12 i V ACz 154/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W celu postawienia zarzutu popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji, opisanego w art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), w przypadku opierania go na przesłance wprowadzenia w błąd co do pochodzenia, niezbędne jest przede wszystkim wykazanie faktu oznaczenia towarów (usług) lub wprowadzenia do obrotu towarów lub usług oznaczonych danym oznaczeniem. Gdy to miało miejsce, można przejść do badania pozostałych p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 3 kwietnia 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 11, pozycja: 29, Sygnatura: I ACa 257/12
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Do wydruków komputerowych zastosowanie ma art. 309 k.p.c. 2. Art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) dotyczy oznaczenia odróżniającego i identyfikującego przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym. 3. Artykuł 43[10] k.c. udziela ochrony zarówno przed zagrożeniem, jak i przed naruszeniem prawa do firmy, przy czym bezprawność działania naruszającego prawo do firmy jest domniemana. O udzieleniu ochrony decyd [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, [27], 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU