STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 marca 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 2, pozycja: 12, Sygnatura: IV SA/Wa 184/14
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niewątpliwie, kryterium polegające na stwierdzeniu przez wojewodę „negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z planowaną lub przeprowadzoną imprezą masową” jest nieostre, a zatem brak dookreślenia tej przesłanki stwarza przestrzeń tzw. luzu decyzyjnego dla wojewody, czyniąc decyzję w przedmiocie wprowadzenia zakazu przeprowadzenia imprezy masowej decyzją o charakterze uznaniowym. Skoro możliwe jest przypisanie decyzji wprowadzającej zakaz przeprowadzenia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 marca 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 10, pozycja: 84, Sygnatura: VI SA/Wa 2492/13
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na gruncie prawa administracyjnego należy, w drodze ostrożnej analogii, stosować zasady obowiązujące w prawie karnym, albowiem – pomimo że regulacje administracyjno–karne uznaje się za odrębne (autonomiczne) wobec regulacji prawa karnego – niemniej pewne podstawowe zasady intertemporalne dotyczące m.in. zasad karalności danych zachowań (czynów) winno się stosować również na gruncie szeroko rozumianego prawa publicznego (administracyjnego). Wojewódzki Sąd Administracyjny w Wa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 4 marca 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 7, pozycja: 56, Sygnatura: I SA/Kr 52/15
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Artykuł 6a ust. 11 ustawy z 1984 r. o podatku rolnym, art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6 ust. 9 ustawy z 2002 r. o podatku leśnym, ani żaden inny przepis prawa pozytywnego nie upoważnia rady gminy do wymuszenia złożenia oświadczenia zawierającego pouczenie o odpowiedzialności przewidzianej w Kodeksie karnym skarbowym przez osobę składającą deklarację na podatki od nieruchomości, rolny i leśny. 2. Warunkiem odpowiedzialności za złożenie f [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 19 lutego 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 7, pozycja: 50, Sygnatura: I SA/Gd 1686/13
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Noty odnoszące się do kosztów bezpośrednich danego roku podatkowego, otrzymane po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego, powinny być rozpoznawane w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane było sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie. 2. Nie istnieje żadne uzasadnienie prawne, dla którego korekta przychodów wykazanych prawidłowo w danym okresie rozliczeniowym miałaby wpływać z mocą wsteczną na ten okres z powodu zdarzeń, które zaistniały dopiero po jego upływie. P [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 13 lutego 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 6, pozycja: 42, Sygnatura: III SA/Gd 981/13
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Warunkiem uznania przewozu jako przewozu na potrzeby własne jest m.in. ustalenie, czy samochód prowadzony jest przez pracownika przedsiębiorcy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 13 lutego 2014 r., sprawy ze skargi „A.” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G. na decyzji Inspektora Transportu Drogowego z dnia 19 września 2013 r., nr (...), w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licenc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 6 lutego 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 11, pozycja: 83, Sygnatura: II SA/Ol 1232/13
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Oceny co do posiadania przymiotu środka zastępczego nie zmienia fakt, iż na opakowaniach znajdowały się napisy „nie do spożycia”, „chronić przed dziećmi”, „produkt do użytku zewnętrznego”. Ustawa z 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w art. 4 pkt 27 przy definicji środków zastępczych używa określenia, że są one „(...) używane (...)”. „Spożycie” i „użycie” nie są tożsame w znaczeniu. Zakaz odnoszący się do niespożywania nie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 28 stycznia 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 4, pozycja: 25, Sygnatura: I SA/Gd 1401/13
Data wprowadzenia do systemu: 11-11-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postępowanie w sprawie nadania NIP powinno się sprowadzać jedynie do sprawdzenia, czy podatnik spełnił warunki formalne. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, po rozpoznaniu w Wydziale I, na rozprawie w dniu 28 stycznia 2014 r., sprawy ze skargi ,,A” Sp. z o.o. z siedzibą w S., na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 13 sierpnia 2013 r., nr (...), w przedmiocie odmowy nadania numeru identyfikacji podatkowej: 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. określa, że zaskarżona decyzja nie m [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 4, pozycja: 28, Sygnatura: II SA/Wa 2108/13
Data wprowadzenia do systemu: 11-11-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Biorąc pod uwagę konstytucyjną zasadę domniemania niewinności oraz proporcjonalności należy dojść do wniosku, iż w stosunku do osób, wobec których toczy się postępowanie karne o popełnienie przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu, cofnięcie pozwolenia na broń możliwe jest jedynie w przypadku, gdy prowadzące postępowanie organy wykażą, że w stosunku do osób tych istnieje uzasadniona obawa, iż mogą użyć broni w celu sprzecznym z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego. Oznacza to [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 23 stycznia 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 7, pozycja: 52, Sygnatura: I SA/Po 595/13
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
„Ważny interes podatnika” to sytuacja, gdy z powodu nadzwyczajnych, losowych przypadków, podatnik nie jest w stanie uregulować zaległości podatkowych. Będzie to utrata możliwości zarobkowania, utrata losowa majątku. „Interes publiczny” to z kolei sytuacja, gdy zapłata zaległości podatkowych spowoduje konieczność sięgania przez podatnika do środków pomocy państwa, gdyż nie będzie w stanie zaspokajać swoich potrzeb materialnych. Przesłanki umorzenia należy oceniać nie tylko [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 15 stycznia 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 11, pozycja: 86, Sygnatura: II SA/Ke 946/13
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Uznanie produktu za środek zastępczy w rozumieniu art. 4 pkt 27 ustawy z 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii jest jednoznaczne z ustaleniem, że taki produkt stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi. Nie ma przy tym znaczenia, jaka zawarta w nim ilość substancji wywołuje reakcje odurzenia lub ma działanie psychoaktywne. 2. Wprawdzie samo wytwarzanie lub wprowadzanie do obrotu środka zastępczego nie jest obwarowane sankcją karną, lecz karą pieniężną (art. 52a ustawy), a więc odpowiedzi [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, [27], 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU