STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 1 czerwca 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 6, pozycja: 20, Sygnatura: II AKa 83/11
Data wprowadzenia do systemu: 26-09-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przedmiotem bezpośredniego działania czynu polegającego na wystawieniu faktury lub rachunku w sposób nierzetelny jest również faktura pusta (fikcyjna) – tj. obrazująca zdarzenie, które nie miało miejsca w rzeczywistości. Wystawca takiej faktury ma obowiązek uiścić podatek należny w niej wykazany (art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług), jednakże odbiorca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z tej faktury. Jeżeli zatem odbiorca faktury pustej dokona od [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 12 maja 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 7, pozycja: 26, Sygnatura: II AKa 141/11
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro obowiązujący obecnie Kodeks karny z 1997 r. wyraźnie oddziela winę od podmiotowej strony czynu, umyślności albo nieumyślności, zaliczając umyślność i nieumyślność do zespołu ustawowych znamion czynu, to w każdym opisie czynu zarzucanego jako przestępstwo, znamię umyślności albo nieumyślności powinno być także dokładnie opisane (w przypadku umyślności rodzaj zamiaru). Dotyczy to, co oczywiste, także czynu przypisanego w wyroku – art. 413 § 2 pkt 1 k.p.k. Sąd Apelacyjny we Wrocławi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 11 maja 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 8, pozycja: 29, Sygnatura: II AKzw 412/11
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Szczególnie uzasadniony przypadek na gruncie przepisu art. 51 k.k.w., to zaistnienie po wydaniu wyroku orzekającego grzywnę, koszty sądowe lub środek karny, takiego zdarzenia, które powoduje, że rozstrzygnięcie to staje się dla skazanego i jego najbliższych nadmiernie represyjne, niesprawiedliwe w odczuciu społecznym. Z taką sytuacją mielibyśmy zaś do czynienia, gdyby skazanego i jego rodzinę dotknęło zdarzenie nagłe, porównywalne z klęską żywiołową (np. pożar, powódź, inna katastrofa lub ciężka [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 10 maja 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 3, pozycja: 12, Sygnatura: II AKo 48/11
Data wprowadzenia do systemu: 10-05-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie jest dopuszczalne w sprawie karnej o wznowienie postępowania, badanie zasadności wydania wyroku przez sąd cywilny państwa obcego, o którego wykonalności na terytorium RP zadecydowano prawomocnie w wyniku przeprowadzenia przewidzianych w tym względzie postępowań cywilnych przez sądy polskie. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w sprawie Tadeusza S., skazanego z art. 296 § 1 i § 3 k.k., po rozpoznaniu wniosku obrońcy skazanego, w przedmiocie wznowienia postępowania, oddala wniosek ( [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 4 maja 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 8, pozycja: 28, Sygnatura: II AKa 300/10
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zbieżność ram czasowych, w których sprawca dopuszcza się przestępstwa z art. 18 § 3 k.k. w związku z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w związku z art. 12 k.k. (pomocnictwa do wytworzenia substancji psychotropowej) oraz przestępstwa z art. 56 ust. 3 tej ustawy w związku z art. 12 k.k. (wprowadzenia do obrotu substancji psychotropowej) – nie wystarcza do przyjęcia, że wszystkie zachowania znamionujące oba te typy czynów współtworzą jeden czyn ciągły [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 4, pozycja: 14, Sygnatura: II AKa 89/11
Data wprowadzenia do systemu: 10-05-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Czym innym jest odpowiedzialność cywilna spółki z o.o. lub innej osoby prawnej będącej z punktu widzenia prawa cywilnego stroną stosunku prawnego np. umowy faktoringu, a czym innym odpowiedzialność członków zarządu tego rodzaju podmiotu w ramach realizacji obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem. Z racji braku tożsamości osoby zobowiązanej nie są to bowiem roszczenia tożsame, a tylko takich dotyczy kategoryczna regulacja z art. 415 § 5 k.p.k. Sąd Apelacyjny, po rozpoznaniu w dn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 8, pozycja: 30, Sygnatura: II AKp 13/11
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Bieg terminu tymczasowego aresztowania wobec osoby przekazanej na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania rozpoczyna się z chwilą przekroczenia przez tę osobę granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu, w sprawie przeciwko Tomaszowi W., oskarżonemu o przestępstwo z art. 204 § 2 k.k. i in., wniosku Sądu Rejonowego w Zamościu z dnia 19 kwietnia 2011 r., w przedmiocie przedłużenia tymczasowego aresztowania wobec Tomasza W., w sprawie sygn. akt II K 451/09, n [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 13 kwietnia 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 8, pozycja: 31, Sygnatura: II AKzw 325/11
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W razie orzeczenia wobec skazanego przymusowego leczenia odwykowego, w trybie przepisu art. 117 k.k.w., nie jest możliwe odstąpienie od tej decyzji, gdyż byłoby to sprzeczne z celem i istotą rozważanej instytucji. Przedmiotowy obowiązek nakładany jest bowiem na skazanego właśnie wówczas, gdy nie chce się on leczyć z uzależnienia dobrowolnie. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu, w sprawie skazanego Bolesława B., zażalenia wniesionego przez skazanego, na postanowienie Sądu Okręgowego w Ra [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 10 marca 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 3, pozycja: 11, Sygnatura: II AKa 16/11
Data wprowadzenia do systemu: 10-05-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Fakty należące do strony przedmiotowej czynu, jako istniejące obiektywnie, w wielu wypadkach pozwolą na bardziej miarodajne ustalenia faktyczne w zakresie zamiaru, jaki przyświecał sprawcy, niż same w sobie jego wypowiedzi. Sytuacja taka będzie miała miejsce szczególnie, gdy oskarżony zmienia swoje wyjaśnienia w tym przedmiocie. 2. W razie wystąpienia błędu co do tożsamości przedmiotu czynności wykonawczej, czyn popełniony przez sprawcę kwalifikować należy według zasad z art. 11 § 2 k.k. i p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 7, pozycja: 27, Sygnatura: II AKa 379/10
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli w apelacji prokuratora lub pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, której dotyczą ograniczenia z art. 434 § 1 zdanie drugie k.p.k., zaskarżono w całości rozstrzygnięcie o winie, zawarte w wyroku uniewinniającym, umarzającym postępowanie lub umarzającym je warunkowo, albo w wyroku skazującym za przestępstwo o łagodniejszej kwalifikacji prawnej niż dochodzona w apelacji, zagrożone łagodniejszą karą oraz środkami karnymi, to postawione w takiej apelacji zarzuty odnoszące się do wadliwości roz [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, [27], 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU