STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 6 grudnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 12, pozycja: 61, Sygnatura: I ACa 842/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z treści art. 5672 k.p.c. wynika, że w sprawie o separację na zgodny wniosek małżonków, w razie cofnięcia uprzednio zgłoszonego żądania albo wyrażenia w inny sposób braku zgody na orzeczenie separacji przez któregokolwiek z małżonków, postępowanie się umarza. Nie stosuje się w tym wypadku art. 512 § 1 k.p.c., który stanowi, że po rozpoczęciu posiedzenia albo po złożeniu przez któregokolwiek z uczestników oświadczenia na piśmie, cofnięcie wniosku jest skuteczne tylko wtedy, gdy inni uczestnicy ni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 4, pozycja: 24, Sygnatura: II AKz 448/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O dopuszczalności zażalenia oskarżonego, na podstawie art. 254 § 2 k.p.k., na postanowienie w przedmiocie wniosku o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego, decyduje upływ co najmniej 2 miesięcy od wydania pierwszego negatywnego orzeczenia o takim wniosku do złożenia przez oskarżonego (lub jego obrońcę - arg. ex art. 245 § 1 i art. 86 § 1 k.p.k.) wniosku kolejnego, co nie znaczy, że jedynego w okresie tych 2 miesięcy. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Nestorowi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 5 grudnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 40, Sygnatura: II AKa 325/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przestępstwo określone w art. 197 § 3 k.k. jest przestępstwem ściganym na wniosek pokrzywdzonego (art. 205 k.k.), przy czym przepisy Kodeksu karnego nie zakreślają terminu, w jakim złożenie wniosku powinno nastąpić. Jest to bowiem uzależnione od woli pokrzywdzonego. W każdym bądź razie wniosek taki musi być złożony przed upływem przedawnienia. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2000 r. sprawy Kazimierza Ś. oskarżonego z art. 197 § 3 k.k. w związku z art. 156 § 1 pkt 2 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 listopada 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 5, pozycja: 29, Sygnatura: II AKa 308/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla przyjęcia dokonania przestępstwa zgwałcenia nieodzowne jest rozpoczęcie (podjęcie) przez sprawcę czynności obcowania płciowego; sytuacja, iż sprawca położył się na nagiej pokrzywdzonej i nie mógł w pełni swojego zamiaru zrealizować z powodu braku wzwodu, nie ma dla przyjęcia kwalifikacji z art. 197 § 3 k.k. żadnego znaczenia. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2000 r. sprawy Dariusza S. i Michała D. oskarżonych z art. 280 § 2 k.k. i inne, z powodu apelacji, wnie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 30 listopada 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 6, pozycja: 33, Sygnatura: I ACa 340/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pozwany jako profesjonalista zdający sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jakie może wynikać z użycia wprowadzonego do obrotu produktu dostępnego każdemu przeciętnemu konsumentowi, ma obowiązek dostatecznie jasno ostrzec o tym niebezpieczeństwie. Zaniechając tego - nie może ekskulpować się powołując się na okoliczności, iż przed wprowadzeniem produktu do obrotu uzyskał atest Państwowego Zakładu Higieny, ani że formalnie uczynił zadość wymaganiom rozporządzenia MZiOS z dnia 21 sierpnia 1997 r. w spr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 listopada 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 5, pozycja: 29, Sygnatura: I ACa 828/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do zawarcia ugody niezbędne jest pełnomocnictwo rodzajowe lub szczególne. Pełmocnictwo rodzajowe winno określać rodzaj czynności, do dokonania których pełnomocnik jest upoważniony. Winno zatem określać rodzaj czynności prawnych, które pełnomocnik może dokonać. Nie wystarcza podanie przedmiotu objętego umocowaniem. O ile rodzaj czynności nie jest w pełnomocnictwie określony w sposób wyraźny, to dla ustalenia rzeczywistej woli reprezentowanego mają zastosowanie reguły interpretacyjne dotyczące tłu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 listopada 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 11, pozycja: 72, Sygnatura: II AKz 625/00
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
l. Procedura opiniowania wniosków państw obcych o wydanie osób ściganych w celu przeprowadzenia przeciwko nim postępowania karnego (art. 603 i nast. k.p.k.), skonstruowana została na potrzeby układu typowego, który występuje wówczas, gdy osoba ścigana przebywa na terenie Polski. Ma ona jednak zastosowanie także do nietypowych sytuacji, gdy osoba ścigana nie przebywa już w Polsce, gdyż została wcześniej wydana innemu państwu, celem przeprowadzenia wobec niej postępowania karnego dotyczącego konkr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 22 listopada 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 7, pozycja: 45, Sygnatura: I ACa 763/00
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W wyjątkowych okolicznościach, gdy bez przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego niemożliwe jest prawidłowe rozstrzygnięcie sprawy, sąd orzekający może dopuścić taki dowód z urzędu (art. 232 zdanie 2 k.p.c.), także wtedy gdy obie strony reprezentowane są w sprawie przez pełnomocników procesowych będących profesjonalistami. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 4, pozycja: 26, Sygnatura: II AKz 421/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie stanowi obrazy art. 604 § 1 pkt 5 k.p.k. w związku z art. 610 § 1 k.p.k. i art. 608 § 3 k.p.k., postanowienie sądu stwierdzające prawną dopuszczalność wydania osoby ściganej, w sytuacji, w której osoba ta odbywa w Polsce karę pozbawienia wolności, orzeczoną w innej sprawie. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2000 r. w sprawie Erika K., na skutek zażalenia obrońcy na postanowienie Sądu Okręgowego w J. z dnia 17 października 2000 r. (III Ko1 30/00) w przedmiocie p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 listopada 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 5, pozycja: 28, Sygnatura: I ACa 688/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie każde zachowanie naruszające dobre obyczaje (niewątpliwie dobrym obyczajem jest spłata długu przez dłużnika) może być uznane za czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dyspozycją tego przepisu objęte są bowiem tylko te czyny sprzeczne z dobrymi obyczajami, które zagrażają lub naruszają interes przedsiębiorcy, przy czym nie należy zapominać o tym, że ustawa reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej ko [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, [261], 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU