STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 listopada 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: III AUa 39/00
Data wprowadzenia do systemu: 12-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak właściwego pouczenia osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny, o obowiązku zawiadomienia zakładu pracy o okolicznościach mających wpływ na prawo i wysokość tego zasiłku, skutkuje brakiem obowiązku zwrotu nienależnie pobranej kwoty z tego tytułu. Z UZASADNIENIA Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O., decyzją z dnia 25 czerwca 1999 r., odmówił wnioskodawczyni prawa do zasiłku rodzinnego na dwoje dzieci, za okres od kwietnia 1997 r. do kwietnia 1999 r. i zobowiązał ją do zwrotu bezpodst [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 listopada 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 4, pozycja: 29, Sygnatura: I ACa 592/00
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla skutecznego złożenia oświadczenia woli przez posiadacza rachunku (polecenia rozliczeniowego o jakim mowa w art. 725 k.c.) obciążającego jego rachunek w związku z przekazaniem środków pieniężnych na rachunek wierzyciela, nie wystarczy wypełnienie i podpisanie blankietu "polecenia przelewu". Niezbędne jest złożenie go w banku przez tegoż posiadacza lub osobę przez niego upoważnioną do dokonywania poleceń rozliczeniowych. W przypadku, gdy polecenie takie składa inna osoba, nie dochodzi do złoże [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 listopada 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 4, pozycja: 25, Sygnatura: II AKz 602/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Powstała z chwilą wniesienia aktu oskarżenia właściwość miejscowa sądu I instancji, wynikająca z Kodeksu postępowania karnego, a więc przepisu procesowego rangi ustawowej, a następnie utrwalona w toku procesu (zasada perpetuatio fori) nie może zostać zmieniona w trakcie jego trwania przepisem rangi niższej. Zmiana zatem obszaru właściwości miejscowej sądu, wprowadzona rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2000 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów apelac [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16 listopada 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 41, Sygnatura: II AKa 133/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla przyjęcia kwalifikacji z art. 280 § 2 k.k. konieczne jest wykazanie, iż działanie sprawcy, który nie posługuje się bronią palną, nożem lub podobnie niebezpiecznym przedmiotem, stwarza konkretne, bezpośrednie zagrożenie dla życia napadniętego. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2000 r. sprawy K. Sz. i M. Sz. oskarżonych z art. 148 § 2 pkt 2 k.k. w zbiegu z art. 280 § 2 k.k., art. 239 § 1 k.k., z powodu apelacji, wniesionej przez prokuratora i obrońców oskarżonyc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16 listopada 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 42, Sygnatura: II AKa 161/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
(...) Wypadek mniejszej wagi, to sytuacja, w której okoliczności popełnienia przestępstwa, zwłaszcza zaś przedmiotowo-podmiotowe znamiona czynu, charakteryzują się przewagą elementów łagodzących, które sprawiają, że ten czyn nie przybiera zwyczajnej postaci, lecz zasługuje na znacznie łagodniejsze potraktowanie. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2000 r. sprawy D. R. i M. S. oskarżonych z art. 46 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 16 listopada 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 11, pozycja: 74, Sygnatura: II AKa 375/00
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Środek odwoławczy wniesiony przez oskarżyciela publicznego lub pełnomocnika na niekorzyść oskarżonego nie może być już modyfikowany w trakcie postępowania przed sądem odwoławczym, przez podnoszenie (np. na rozprawie odwoławczej) nowych zarzutów. Zarzuty zgłoszone ustnie, poza zarzutami zawartymi w środku odwoławczym lub stanowiące ich modyfikacje, nie mogą być w ogóle przedmiotem rozpoznania przez sąd odwoławczy, chyba że dotyczą uchybień podlegających uwzględnieniu z urzędu. Sąd Apelacyjny we [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 15 listopada 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 7, pozycja: 44, Sygnatura: I ACa 722/00
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W razie odmowy usunięcia przez wykonawcę wad dzieła w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, powstaje po jego stronie uprawnienie do odstąpienia od umowy lub do żądania obniżenia wynagrodzenia wykonawcy w zależności od rodzaju wad (istotne lub nieistotne - art. 637 § 2 k.c.). W związku z tym, zamawiający może dochodzić przed sądem tylko jednego z tych roszczeń, a nie - nakazania usunięcia wad na podstawie art. 637 § 1 k.c. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 listopada 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 50, Sygnatura: II AKo 319/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na etapie badania sprawy z punktu widzenia zasadności i celowości stosowania środków zapobiegawczych sąd nie jest uprawniony do dokonywania ocen sięgających tak głęboko w wymiar kary by przesądzać dopuszczalność stosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary i tym samym już obecnie oceniać charakter składanych przez podejrzanego wyjaśnień jako spełniający kryteria określone w art. 60 § 3 k.k. Tego rodzaju oceny zdecydowanie naruszałyby granice badania sprawy zakreślone przecież ramami przepisu art. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 14 listopada 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 6, pozycja: 26, Sygnatura: III AUa 836/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podjęcie jakiejkolwiek prostej pracy, w sytuacji, gdy zainteresowany utracił zdolność do pracy zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami, nie oznacza przekwalifikowania warunkującego odzyskanie zdolności do pracy zarobkowej o jakim mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162, poz. 1118 ze zm.) i nie stanowi przeszkody do uznania nadal częściowej niezdolności do pracy w rozumieniu art. 12 ust. 3 tej ustawy. Sąd Apelac [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 listopada 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 11, pozycja: 71, Sygnatura: II AKa 336/00
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd nie jest związany ani samym faktem złożenia wniosku w trybie art. 387 § 1 k.p.k. ani treścią tego wniosku. Może więc odmówić wnioskowi w ogóle albo uzależnić jego uwzględnienie od dokonania w nim określonej zmiany. Przychylenie się do wniosku jest uwarunkowane stwierdzeniem przez sąd, że okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości oraz że cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości (art. 387 § 2 k.p.k.). Uzasadnienie wyroku musi zatem zawie [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, [262], 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU