STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 marca 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 7, pozycja: 86, Sygnatura: SA/Ł 2743/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz.U. Nr 71 z 1994 r. poz. 312 z późn. zm.) ma zastosowanie nie tylko do towarów zakupionych przez osobę dokonującą obrotu towarowego z zagranicą. Należy go stosować również do przywożonych towarów nabytych w inny sposób (np. w drodze darowizny) oraz nie stanowiących własności tej osoby, np. wynajętych, wydzierżawionych, użyczonych lub otrzymanych w użytkowanie. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 lutego 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 7, pozycja: 87, Sygnatura: FPS 9/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przychód uzyskany ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, wydatkowany w formie zaliczki w okresie roku od sprzedaży tego prawa na nabycie budynku mieszkalnego, jest wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w 1994 r., jeżeli w umowie sprzedaży budynku zaliczka ta została zarachowana na poczet ustalonej w niej ceny. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 6 listopada 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 7, pozycja: 88, Sygnatura: I ACa 309/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro w będącej w likwidacji spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ustanowiono dwóch likwidatorów, to dla skutecznego uznania powództwa o zapłatę wytoczonego tejże spółce konieczne jest współdziałanie obu likwidatorów (art. 199 § 1 w związku z art. 369 k.h. oraz art. 201 § 3 k.h.), chociażby w akcie powołania likwidatorów tego współdziałania nie zastrzeżono. Uznanie powództwa, zwłaszcza gdy dotyczy zapłaty znaczącej dla spółki kwoty, jest czynnością przekraczając zwykłe czynności spółki, o jak [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 października 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 7, pozycja: 89, Sygnatura: I ACr 500/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odpowiedzialność z art. 435 § 1 k.c. zachodzi wówczas, gdy szkoda wyrządzona została przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu wprawianego w ruch za pomocą sił przyrody, natomiast nie wchodzi w grę odpowiedzialność za jakąkolwiek szkodę związaną z prowadzeniem tego przedsiębiorstwa czy zakładu.Przy konstrukcji odpowiedzialności z tytułu ryzyka (art. 435 § 1 k.c.) - jaką w tej sprawie przyjął sąd - każdy producent, np. samochodów, noży, cegły itp. odpowiadałby za wszystkie wypadki spowodowane przy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 czerwca 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 7, pozycja: 90, Sygnatura: I ACa 207/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wprawdzie art. 408 § 3 Kodeksu handlowego nie określa bliżej w jaki sposób zgoda wszystkich akcjonariuszy ma być wyrażona, to z całą pewnością wcześniejsze oddanie głosu za uchwałą o nieodpłatnym umorzeniu akcji innego akcjonariusza, który wyraził na to zgodę, nie może być traktowane jako równoznaczne z wyrażeniem zgody na uszczuplenie własnych praw.Podjęte przez powoda działania sprzeciwiające się uchwale, przyjętej wbrew przepisom prawa nie mogą być kwalifikowane jako nadużycie prawa podmiotow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 marca 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 7, pozycja: 91, Sygnatura: I ACr 106/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niezachowanie terminu określonego w art. 228 Prawa spółdzielczego powoduje ujemne następstwa dla spadkobierców członka spółdzielni także wtedy, gdy żaden ze spadkobierców nie podjął czynności zachowawczych z tej przyczyny, że o otwarciu spadku nie wiedział. Terminy te mają charakter prekluzyjny i w razie ich niezachowania prawo do lokalu wygasa. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 sierpnia 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 7, pozycja: 92, Sygnatura: I ACz 735/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przepisie art. 65 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece nie chodzi o oznaczenie w zabezpieczeniu dokładnie każdej wierzytelności. Stwierdzenie, iż nieruchomość można obciążyć prawem w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności sprowadza się do wymogu, aby zabezpieczenie dotyczyło wierzytelności konkretnej i wynikającej z określonego stosunku prawnego, a nie jakiejkolwiek, np. mogącej powstać w przyszłości. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 9, pozycja: 93, Sygnatura: II CKN 512/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeśli zgodnie z przepisami prawa, przedmiotem zobowiązania jest suma pieniężna wyrażona w walucie obcej - to spełnienie świadczenia następuje przez zapłatę sumy nominalnej w walucie obcej określonej w umowie, nie zaś w złotych polskich stanowiących przelicznik tej sumy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 9, pozycja: 94, Sygnatura: II CKN 509/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Działania banku przy sprawdzaniu właścicielskich uprawnień zastawnika powinny być oceniane z uwzględnieniem staranności i ostrożności, wymaganych od instytucji bankowych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 9, pozycja: 95, Sygnatura: II CKN 505/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przewidziane w art. 816 k.c. zwiększenie składki ubezpieczeniowej może nastąpić tylko w razie ujawnienia po zawarciu umowy okoliczności, wskazujących na zwiększenie prawdopodobieństwa „wypadku" objętego umową ubezpieczenia, a nie innego wypadku, wskazującego np. na złą kondycję ubezpieczającego. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, [264], 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU