STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwala Sądu Najwyższego z dnia 7 stycznia 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 9, pozycja: 96, Sygnatura: III CZP 67/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Spółdzielnia mieszkaniowa w umowie z wierzycielem może zobowiązać się do przeznaczenia sumy zadłużenia na poczet wkładów budowlanych na rzecz osób wskazanych przez tego wierzyciela. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 9, pozycja: 97, Sygnatura: II CKN 518/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 2 lit. c ust. 6 ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. Nr 79, poz. 464 z późn. zm.) nie wyklucza, aby w umowie o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste oraz przeniesienie własności znajdujących się na nim budynków (art. 2 lit. c ust. 1 tej ustawy) nałożyć na „inną osobę prawną” (poza spółdzielnią) obowiązek uiszczenia pierwszej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w razie zbycia tego prawa przed [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 maja 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 9, pozycja: 98, Sygnatura: I ACa 110/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z porównania przepisów art. 35 i 37 k.h. wynika, że naruszenie prawa do firmy ma miejsce w razie bezprawnego użycia przez osobę trzecią oznaczenia, które nie odróżnia się dostatecznie od firmy w danej miejscowości już wpisanej (bądź zgłoszonej) do rejestru. Naruszenie prawa do firmy następuje wówczas, gdy spełnione zostaną łącznie przesłanki wymienione w powyższych przepisach. Musi więc mieć miejsce używanie oznaczenia zbieżnego z daną firmą, użycie cudzej firmy musi być bezprawne i powinno nast [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 marca 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 9, pozycja: 99, Sygnatura: I ACa 804/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 930 § 1 k.p.c., rozporządzenie przez dłużnika nieruchomością po jej zajęciu (art. 925 § 1 k.p.c.) nie ma wpływu na dalsze postępowanie i czynności egzekucyjne (zarówno dokonane przed rozporządzeniem, jak i po rozporządzeniu nieruchomością przez dłużnika. Są ważne w odniesieniu do dłużnika i nabywcy. Z treści powołanego przepisu wynika, że zbycie przez dłużnika nieruchomości już objętej egzekucją (po zajęciu nieruchomości lub obciążenie przez dłużnika zajętej egzekucyjnie nieruchom [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 listopada 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 9, pozycja: 100, Sygnatura: I ACa 356/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zaspokojenie wierzyciela z udziału dłużnika w majątku wspólnym wymaga uprzedniego zajęcia prawa dłużnika do dokonania podziału majątku wspólnego, wystąpienia na tej podstawie o podział, a po przeprowadzeniu podziału, skierowania egzekucji do przedmiotów, jakie przypadły dłużnikowi.Niewątpliwie zaspokojenie wierzyciela z udziału w poszczególnych przedmiotach, które objęte były wspólnością majątkową, nie jest możliwe przed dokonaniem podziału majątku wspólnego, bo brak podstaw do przyjęcia, że prz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 18 grudnia 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 9, pozycja: 101, Sygnatura: I ACa 662/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Premiowy bon oszczędnościowy, wydany w oparciu o zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 1971 r. w sprawie upoważnienia Powszechnej Kasy Oszczędności do wypuszczenia premiowych bonów oszczędnościowych (M.P. Nr 33 z 1971 r., poz. 210), jest szczególną postacią rachunku bankowego i na podstawie art. 13 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny nie podlega waloryzacji sądowej z art. 3581 § 3 K.c. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 kwietnia 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 9, pozycja: 102, Sygnatura: I ACa 894/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 656 k.c. ma zastosowanie do wyczerpująco wyliczonych roszczeń stron umowy o roboty budowlane. Jest zatem przepisem szczególnym i nie może być rozszerzające interpretowany, co oznacza, ze nie ma on zastosowania (a tym samym nie mają zastosowania przepisy umowy o dzieło) do wszystkich pozostałych roszczeń stron wynikających z umowy o roboty budowlane. W szczególności nie ma on zastosowania do roszczeń wykonawcy o zapłatę należnego wynagrodzenia. Roszczenia te - z braku przepisu szczególnego - [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 14 maja 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 9, pozycja: 103, Sygnatura: I ACr 177/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli zidentyfikowany został kierujący pojazdem - sprawca szkody (złodziej) oraz ustalone zostały dane dotyczące pojazdu, wówczas odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej ponosi właściwy zakład ubezpieczeń, któremu służą roszczenia zwrotu przeciwko złodziejowi (§ 10 pkt 3 oraz § 33 rozporządzenia). Jeżeli natomiast sprawca szkody nie mógł być zidentyfikowany, tj. nie można było ustalić tożsamości kierującego pojazdem (w tym również złodzieja), [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 listopada 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 9, pozycja: 104, Sygnatura: I ACa 408/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dochodzenie roszczeń wynikających z wydobywania kopaliny nie stanowiącej części składowej nieruchomości, nie przysługuj e właścicielowi gruntu lecz właścicielowi kopaliny. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym

Decyzja Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 22 października 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 9, pozycja: 105, Sygnatura: Odw. 1103/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sama możliwość zapoznania się z rozwiązaniem nieokreślonej liczbie osób, pozbawia dane rozwiązanie atrybutu nowości. Wprowadzenie przedmiotu wzoru do sprzedaży niewątpliwie stwarza możliwość zapoznania się z tym przedmiotem bliżej nieokreślonej liczbie osób. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, [265], 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU