STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2000 r

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 41, Sygnatura: I ACa 189/00
Data wprowadzenia do systemu: 19-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Udzielenie pełnomocnictwa do uczestniczenia w zgromadzeniu wspólników i wykonywania prawa głosu nie upoważnia do dokonywania czynności prawnych, tylko organizacyjnych spółki, które mają charakter czynności faktycznych. Z tego względu nie jest to pełnomocnictwo w rozumieniu art. 95-109 Kodeksu cywilnego i instytucja potwierdzenia czynności prawnej dokonanej przez taką osobę nie ma zastosowania. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2000 r. na rozprawie sprawy z powództwa T [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 9, pozycja: 47, Sygnatura: I ACa 208/00
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Instytucja przedawnienia dotyczy jedynie roszczeń majątkowych, czyli prawa do żądania świadczenia. Nie ulegają przedawnieniu żądania ustalenia prawa lub stosunku prawnego oparte na art. 189 k.p.c. Nie oznacza to jednak, że mogą być dochodzone bezterminowo, gdyż przesłanka ustalenia musi być interes prawny. W ramach jej badania w procesie dotyczącym odpowiedzialności za czyn niedozwolony, Sąd ustala, czy nie upłynął termin przedawnienia roszczeń majątkowych. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 czerwca 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 44, Sygnatura: I ACa 287/00
Data wprowadzenia do systemu: 19-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Znak towarowy, jako dobro prawne o charakterze wyłącznie majątkowym, nie podlega ochronie na podstawie art. 23 i art. 24 k.c. Przepisy o ochronie znaków towarowych zawarte w ustawie z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych są przepisami szczególnymi w stosunku do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2000 roku na rozprawie sprawy z powództwa Zbigniewa K. i Magdaleny S. przeciwko Beacie S. o zakazanie naruszania prawa do [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 15 czerwca 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 2, pozycja: 7, Sygnatura: II AKa 157/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zastosowanie do sprawcy zabójstwa, popełnionego przed dniem 1 września 1998 r., kwalifikacji z art. 148 § 2 k.k., nie narusza reguły lex retro non agit, jeżeli na podstawie całokształtu okoliczności sprawy, jako właściwa może być brana pod uwagę tylko kara pozbawienia wolności o charakterze wyjątkowym; tj. 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2000 r. sprawy Jarosława T. oskarżonego z art. 148 § 1 k.k. i [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 14 czerwca 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 3, pozycja: 22, Sygnatura: I ACa 307/00
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością złoży rezygnację z tej funkcji, to może ona zostać nieprzyjęta jedynie z ważnych powodów. W razie biernego zachowania się walnego zgromadzenia - które do złożonej rezygnacji nie ustosunkuje się - taki członek zarządu nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. 298 k.h. za zobowiązania spółki powstałe w okresie gdy czynności członka zarządu już faktycznie nie pełnił. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 14 czerwca 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 3, pozycja: 25, Sygnatura: I ACa 262/00
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pojęcie "ciężkiego przestępstwa" użyte w art. 928 § 1 pkt 1 k.c. nie jest tożsame z terminem "zbrodnia" określonym w art. 7 § 2 k.k. W konkretnych okolicznościach, "ciężkim przestępstwem" z art. 928 § 1 k.c. może okazać się także czyn uznany za występek (art. 7 § 3 k.k.). Sąd Apelacyjny w Gdańsku, po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2000 r. sprawy z powództwa Z. Ch., o uznanie za niegodnego dziedziczenia, na skutek apelacji powódki, od wyroku Sądu Okręgowego w G. z dnia 14 grudnia 1999 r., zmienił [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 czerwca 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 10, pozycja: 53, Sygnatura: I ACa 347/00
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Ustalenia prawomocnego wyroku sądu karnego są wiążące w postępowaniu cywilnym jedynie co do popełnienia przestępstwa w nim opisanego. 2. Dla uznania bezprawności działania i odpowiedzialności pozwanych wystarczające było, że jeden z nich stworzył stan zagrożenia i warunki, które pozwalały drugiemu pozwanemu pobicie powoda. Dla solidarnej odpowiedzialności obu pozwanych wobec powoda nie ma znaczenia, w jakim stopniu pogorszenie stanu zdrowia wywołało działanie każdego z nich. Sąd Apelacy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 czerwca 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 2, pozycja: 10, Sygnatura: II AKz 307/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Żaden przepis procedury karnej nie uzasadnia poglądu, że nieprawomocność postanowienia w przedmiocie tymczasowego aresztowania - i szerzej środka zapobiegawczego - stanowi przeszkodę do wydania kolejnego postanowienia w tym przedmiocie (zwłaszcza w kwestii przedłużenia tymczasowego aresztowania). Każda decyzja dotycząca tymczasowego aresztowania, w tym o jego przedłużeniu, jest decyzją odrębną, stanowiącą samodzielną podstawę prawną dla pozbawienia podejrzanego wolności w ściśle określonym czasi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 czerwca 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 40, Sygnatura: I ACa 319/00
Data wprowadzenia do systemu: 19-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie można zaaprobować takiej zmiany statutu, która w istocie zmierzała do stworzenia w ramach istniejącego stowarzyszenia organizacji, której zasady działania miałby określać nie podlegający rejestracji regulamin. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu sprawy z wniosku Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Junior" w S. przy udziale Starosty Powiatu Grodzkiego w S. o uzupełnienie wpisu w rejestrze stowarzyszeń, na skutek apelacji wnioskodawcy, od postanowienia Sądu Okręgowego w Katowi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 31 maja 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 2, pozycja: 11, Sygnatura: II AKz 131-132/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Fakt orzeczenia kar niższych niż trzy lata pozbawienia wolności oraz zapowiedź apelacji wyłącznie na korzyść oskarżonych powoduje, iż nie można również skutecznie powoływać się na przesłankę z § 2 art. 258 k.p.k., czyli obawę zakłócenia prawidłowego toku postępowania, wynikłą z surowości kary. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Adrianowi N. i Pawłowi N., oskarżonym o przestępstwo z art. 46 ust. 1, art. 45 ust. 2 i inne ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, [268], 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU