STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 czerwca 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 11, pozycja: 127, Sygnatura: III CZP 16/98
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dołączenie do pozwu odpisów dokumentów prywatnych poświadczonych za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego nie uzasadnia wydania nakazu zapłaty na podstawie art. 485 § 1 k.p.c. Niedołączenie oryginałów dokumentów powoduje rozpoznanie sprawy w trybie zwykłym. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: K. 5/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Art. 2 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 2 lit. d) i e) ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy - Prawo celne (Dz.U. Nr 87, poz. 434) rozumiany jako odnoszący się tylko do osób, które przed dniem wejścia w życie nowego art. 14 ust. 1 pkt 7 lit. b) ustawy - Prawo celne nie nabyły prawa do zwolnienia celnego, o którym mówił dotychczasowy art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo celne, nie jest niezgodny z art. 1 i art. 67 ust. 2 przepisów konstytucyjnych pozostawionych w mocy przez art. 77 Us [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 marca 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: I CRN 28/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasada odpowiedniego stosowania przepisów dotyczących przeniesienia własności nieruchomości nie może stanowić oparcia dla ustanowienia hipoteki ustawowej na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, nie chodzi tu bowiem o akt obrotu (art. 234 i 237 k.c.), ale o samo powstanie prawa rzeczowego o funkcji zabezpieczającej, jakie miałoby obciążyć tę nieruchomość. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 kwietnia 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: III CZP 31/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Rozpoznawanie spraw o wynagrodzenie szkód w gruntach rolnych i leśnych, na podstawie art. 94 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96) należy do drogi sądowej.2. Przepis art. 94 ust. 3 powołanej ustawy wyłącza możliwość naprawienia szkody przez zapłatę odszkodowania, o którym mowa w art. 95 tej ustawy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 19 października 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: III CZP 98/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu przysługiwało także przed zmianą ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 59, poz. 344 z późn. zm.), dokonaną ustawą z dnia 8 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej, o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Kodeks handlowy oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 96, poz. 478) - roszczenie od posiadacza pojazdu mechanicznego, który nie dopełnił [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: III CZP 34/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zakład budżetowy gminy i gospodarstwo pomocnicze państwowej jednostki budżetowej nie mają zdolności sądowej w postępowaniu przed sądem gospodarczym ( art. 4797 k.p.c.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: III CZP 25/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie przeszły na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości o jakich mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1990 r. o przejęciu majątku byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (Dz.U. Nr 16 z 1991 r., poz. 72), jeżeli w dniu 24 sierpnia 1989 r. stanowiły przedmiot własności innych osób, a prawo własności tych osób było ujawnione w księdze wieczystej lub zostało w inny sposób udowodnione na drodze sądowej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 1, pozycja: 7, Sygnatura: III CZP 167/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do rozpoznania zażalenia na zarządzenie przewodniczącego w przedmiocie obowiązku uiszczenia wpisu do sprzeciwu co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności przez sędziego - komisarza właściwy jest sąd rewizyjny. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 marca 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 1, pozycja: 8, Sygnatura: I ACz 45/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd polski orzekając w przedmiocie stwierdzenia wykonalności lub nadania klauzuli wykonalności zagranicznego sądu polubownego, musi dokonać oceny przesłanek dopuszczalności wykonania orzeczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, odwołując się do obowiązujących w danych stosunkach cywilnych przepisów zarówno krajowych, jak i umów międzynarodowych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 lutego 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 1, pozycja: 9, Sygnatura: I ACr 31/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podejmowanie przez zgromadzenie wspólników uchwał z określeniem, jak należy ustalić cenę zbytu udziału jednego ze wspólników - nie należy do kompetencji walnego zgromadzenia wspólników. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, [268], 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU