STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 maja 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: III APa 2/00
Data wprowadzenia do systemu: 12-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pracownik zamierzający przejść na emeryturę może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o pracę. Z UZASADNIENIA Wyrokiem z dnia 27 października 1999 r., Sąd Okręgowy w W. zasądził od Hoteli Syrena" Sp. z o.o. Hotel Polonia - Metropol w W. na rzecz powódki kwotę 37.094,58 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 1 listopada 1997 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 2.000 zł tytułem zwrotu kosztów procesu i nadał wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności do kwoty 1.169,17 zł. Sąd I instancji ustalił, że powódk [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 maja 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 3, pozycja: 13, Sygnatura: I ACa 57/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
l. Wymóg niesprzeczności zagranicznego orzeczenia z podstawowymi zasadami porządku prawnego w naszym kraju nie może w żadnym razie oznaczać, że orzeczenie to musi zostać wydane z zastosowaniem bezwzględnych zasad obowiązujących w naszym ustawodawstwie. Chodzi bowiem o podstawowe założenia polskiego porządku prawnego, wyrażone zarówno w przepisach postępowania sądowego, jak i w prawie materialnym. Chodzi zatem o respektowanie zasady procesowej zapewnienia stronom procesu zasady obrony swoich praw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 maja 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 2, pozycja: 10, Sygnatura: I ACa 65/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Naruszenie przez sąd polubowny przepisów prawa materialnego, ich błędna wykładnia, wadliwe wskutek tego rozstrzygnięcie, samo w sobie nie stanowi naruszenia zasady praworządności. Naruszenie przepisów prawa materialnego musi być tego rodzaju, że doprowadziło do wydania orzeczenia, które swoją treścią narusza podstawowe zasady państwa prawa. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2000 r. na rozprawie sprawy z powództwa Skarbu Państwa - Izby Skarbowej w W. przeciwko "Atut" Spół [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 maja 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 10, pozycja: 41, Sygnatura: III APa 3/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 77 ust. 5 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 19, poz. 239) stronom postępowania dyscyplinarnego przysługuje odwołanie od orzeczenia odwoławczej komisji dyscyplinarnej - wydanego po dniu 5 kwietnia 2000 r. - do Sądu Apelacyjnego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie. Z UZASADNIENIA W dniu 12 maja 2000 r. Józef O. wystąpił do Sądu Apelacyjnego z odwołaniem od orzeczenia Odwoławczej Komi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 maja 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 10, pozycja: 54, Sygnatura: I ACa 10/00
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Każda z organizacji, dochodząc ochrony praw autorskich w imieniu twórców, musi wykazać, że została uprawniona do działania w imieniu twórców. Domniemanie z art. 105 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, już choćby ze względu na niespotykany w innych ustawodawstwach zakres, nie może być stosowane do zdarzeń, które miały miejsce pod rządem ustawy z dnia 10 lipca 1952 r. o Prawie autorskim. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 26 maja 2000 r. na rozpr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 maja 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 11, pozycja: 60, Sygnatura: I ACa 1421/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Fakt powołania się dziennikarza na źródło informacji nie stanowi jeszcze o wypełnieniu obowiązku staranności i rzetelności, o jakim mowa w art. 12 ust. 1 Prawa prasowego, a tym bardziej nie wypełnia obowiązku działania zgodnie z etyką zawodową, określoną w art. 10 ust. 1 Prawa prasowego. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 26 maja 2000 r. na rozprawie sprawy z powództwa Zdzisława K. przeciwko "Expressowi Wieczornemu" spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. i Kai P.-S. o ochro [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 11, pozycja: 78, Sygnatura: II AKa 149/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pojecie "rozmiaru mienia" nie może być utożsamiane z pojęciem "wartości mienia", gdyż pojęcia te oznaczają zupełnie coś innego. "Wartość" to pojęcie ekonomiczne, określające i1e coś jest warte, natomiast "rozmiar", to pojęcie fizyczne, oznaczające wielkość czegoś, wymiar, format. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2000 r. sprawy Artura K., oskarżonego z art. 163 § 1 pkt 1 i art. 288 § 1 k.k., z powodu apelacji wniesionej przez prokuratora od wyroku Sądu Okręgowego w O. z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 maja 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 2, pozycja: 6, Sygnatura: III AUa 1062/99
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasada ochrony praw słusznie nabytych nie zakazuje dokonywania waloryzacji emerytur i rent w przyszłości, w sposób mniej korzystny od dotychczasowych zasad, pod warunkiem zachowania istoty tych uprawnień do waloryzacji świadczeń emerytalno rentowych. Z UZASADNIENIA Wojskowe Biuro Emerytalne w O., decyzją z dnia 22 lutego 1999 r., dokonało waloryzacji emerytury wojskowej należnej L. Ż. od stycznia 1999 r. za pomocą wskaźnika waloryzacji 104,30%, ustalając jej wysokość na kwotę 1.638,77 zł miesi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 maja 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 3, pozycja: 11, Sygnatura: III AUa 1085/99
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 5 ustawy z dnia 11 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. nr 53, poz. 214 ze zm.) nie przewiduje możliwości ustalania podstawy wymiaru emerytury dla funkcjonariuszy Służby Więziennej, z uwzględnieniem uposażenia otrzymanego z tytułu tej służby i wynagrodzenia z tytułu dodatkowego zatrudnienia. Z UZASADNIENIA W odwołaniu od decyzji Biura Emery [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 maja 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 11, pozycja: 83, Sygnatura: II AKz 133/00
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sam fakt nadużywania alkoholu, nawet połączony z leczeniem odwykowym w warunkach szpitalnych, bez stwierdzonych objawów psychotycznych, nie stwarza zasadniczo sytuacji uzasadnionych wątpliwości co do jego poczytalności tempore criminis w rozumieniu przepisu art. 79 § 1 pkt 3 k.p.k., a co za tym idzie - nie może stanowić podstawy do zwrotu sprawy prokuratorowi w rozumieniu art. 345 § 1 k.p.k. - gdy ten zaniechał przeprowadzenia dowodu z opinii sądowo-psychoatrycznej odnośnie stanu zdrowia psychic [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, [269], 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU