STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 maja 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 9, pozycja: 34, Sygnatura: III AUa 1841/99
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Mechanicy sprzętu ratowniczego bezsprzecznie są członkami drużyn ratowniczych. Gdyby więc art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin (Dz.U. nr 30 z 1995 r., poz. 154) dotyczył wszystkich członków drużyny ratowniczej, zbędne byłoby wymienianie w odrębnym punkcie tego przepisu osobno mechaników sprzętu ratowniczego. Przemawia to za tym, iż art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy dotyczy wyłącznie ratowników drużyn ratowniczych. Sąd Apelacyjny w Katowica [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9 maja 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 11, pozycja: 44, Sygnatura: III AUa 132/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osoby, które nabyły prawo do renty okresowej pod rządami ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267 z późn. zm.) na podstawie art. 63 tej ustawy, mają nadal prawo do tej renty - jeżeli zostanie ustalone, że ich całkowita niezdolność do pracy trwa nadal bez żadnej przerwy, nawet jeżeli jest to niezdolność okresowa. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2000 r. sprawy Małgorzaty K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: III AUa 88/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przez podjęcie nieopłacenia składek na dobrowolne ubezpieczenie społeczne skutkujące z mocy art. 14 ust. 2 pkt 2 ustanie tego ubezpieczenia należy rozumieć nie tylko nieopłacenie tej składki w ogóle jak i jej opłacenie z uchybieniem terminu określonego w art. 47 ust. 1 powołanej ustawy. W takim wypadku nie ma zastosowania przepis art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z dnia 13 listopada 1997 r.). Przepis ten dotyczy bowiem innego stanu prawnego. Sąd Apelacyj [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 6, pozycja: 32, Sygnatura: I ACa 1137/99
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Państwowa osoba prawna - ZUS nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Skarbu Państwa związane z działalnością zlikwidowanej państwowej jednostki organizacyjnej ZUS, których źródłem są czyny niedozwolone funkcjonariuszy państwowych - pracowników państwowej jednostki organizacyjnej ZUS, popełnione w okresie do dnia 31 grudnia 1998 r. Wniosek ten znajduje dodatkowe wsparcie w normie ogólnej art. 40 § 1 zdanie 2 k.c., zgodnie z którą państwowe osoby prawne nie ponoszą odpowiedzialności za zobowi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 9, pozycja: 32, Sygnatura: III AUa 66/00
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wprawdzie z przepisu art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 ze zm.) nie wynika, iż za nieopłacenie składek należnych za jeden pełny miesiąc należy rozumieć również kilkudniowe opóźnienie w opłacie tych składek, jednak wydaje się, że taka wykładnia przepisu jest uprawniona. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2000 r. apelacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Ch., od wyroku Sądu Okr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 12, pozycja: 43, Sygnatura: III AUa 1800/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji, gdy ubezpieczony, który spełnia warunki ustawowe do nabycia emerytury i wniosek taki za pośrednictwem zakładu pracy składa, deklaruje jednocześnie dalsze pełne zatrudnienie i osiąganie zarobków przekraczających 120% średniej krajowej, przyjmuje wypłacony mu przez ZUS w rozliczeniu wynikającym z treści § 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 lipca 1992 r. w sprawie szczególnych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty (Dz.U. nr 58, poz. 290), zwrot [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 12, pozycja: 44, Sygnatura: III AUa 190/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do czynności zabezpieczających samodzielną egzystencję człowieka, nie należą wyłącznie tzw. czynności samoobsługi jak mycie się, ubieranie, samodzielne jedzenie posiłków, ale również nabywanie żywności, przyniesienie jej do domu, ogrzewanie mieszkania, przynoszenie w tym celu wiader z węglem, podstawowe prace porządkowe, nie wymagające wysiłku fizycznego i prac na wysokości. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2000 r. apelacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 10, pozycja: 42, Sygnatura: III AUa 1045/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. Nr 28, poz. 153 z późn. zm.) określa odrębne zasady dotyczące obowiązkowego i dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Opłacanie zatem składki na ubezpieczenie zdrowotne od emerytury (art. 8 pkt 10 ustawy) i osiąganie przychodu z działalności gospodarczej, skutkuje obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne także od tego przychodu - zgodnie z zasadą solidarności społecznej wyrażoną w art. 1a ww. ustawy. Z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 6, pozycja: 34, Sygnatura: I ACa 1476/99
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji, gdy przewodniczący na żądanie uprawnionej liczbowo grupy osób zarządzi tajne głosowanie i następnie podjęta zostanie przez zebranie przedstawicieli uchwała o uchyleniu tajności głosowania i powrocie do głosowania jawnego, to biorąc pod uwagę zarówno rangę obu decyzji - zarządzenie przewodniczącego i uchwałę najwyższego organu spółdzielni - jak i ogólną zasadę, w myśl której prawo późniejsze uchyla wcześniejsze - należy dać prymat woli przedstawicieli wyrażonej w uchwale. Sąd Apelacy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 54, Sygnatura: II AKa 71/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Można zgodzić się z założeniem, że kontrahent w transakcji dwustronnej nie ma obowiązku ujawnienia sytuacji materialnej swojej firmy, niemniej jednak tylko wówczas nie będzie to miało charakteru wprowadzenia w błąd w rozumieniu przepisu art. 286 § 1 k.k., gdy podmiot taki przy zachowaniu reguł kupieckich, którym druga ze stron umowy ma prawo ufać, będzie miał faktyczną możliwość realizacji przyjętego na siebie umownie zobowiązania w dacie jego powstania, bez świadomego powodowania szkody w mająt [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, [270], 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU