STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 marca 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 2, pozycja: 5, Sygnatura: V ACa 90/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Składający oświadczenie o potrąceniu (potrącający) musi w stosunku do swego wierzyciela posiadać własną, istniejącą już wierzytelność i wierzytelność ta w dacie potrącenia musi być wymagalna. Wierzytelność ta musi mieć określoną podstawę faktyczną i prawną. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2012 r., na rozprawie, sprawy z powództwa BCS Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w J., przeciwko A–ZS Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w G., o zapłatę, na skutek [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 lutego 2012 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 5, pozycja: 13, Sygnatura: I ACz 1128/11
Data wprowadzenia do systemu: 26-09-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W odniesieniu do wspólnot mieszkaniowych, w których powołany został zarząd, zaś zarząd ten powierzony byłby osobie fizycznej, w istocie siedzibą wspólnoty byłoby najczęściej miejsce zamieszkania tej osoby. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2012 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy z powództwa M. S., przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. K. Ś. w C., o uchylenie uchwał, na skutek zażalenia powoda, na postanowienie Sądu Okręgowego w B.–B. z dnia 19 paździer [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 lutego 2012 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 11, pozycja: 30, Sygnatura: V ACa 5/12
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Podmiot dochodzący ochrony na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), powinien wykazać sprzeczność zachowania przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 ustawy z prawem lub dobrymi obyczajami, a także powstanie stanu zagrożenia lub naruszenia interesu innego przedsiębiorcy. 2. Jeżeli pozwany nie jest przedsiębiorcą, to nie można przypisać mu dopuszczenia się czynów nieuczciwej konkurencji zagrażających lub nar [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 lutego 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 5, pozycja: 13, Sygnatura: V ACa 5/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Co do zasady, ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) reguluje stosunki pomiędzy przedsiębiorcami, co prowadzi do wniosku, że podmiotami zdolnymi do popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji są w zasadzie przedsiębiorcy (poza wyjątkami wynikającymi z regulacji art. 11 tej ustawy). Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2012 r., na rozprawie, sprawy z powództwa K. D., przeciwko J. S., o zakaz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 stycznia 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: I ACa 462/11
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przepis art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (jedn. tekst: Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1361, ze zm.,) jest adresowany do sądu, a zatem jedynie sąd może skorzystać z możliwości oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Omawiana norma nie stanowi podstawy do uznania, że w razie wystąpienia przesłanek określonych w art. 12 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego, członek zarządu spółki nie ma obowiązku zgłoszenia wniosku o upadłość, a w związku [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 stycznia 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: I ACa 462/11
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przepis art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (jedn. tekst: Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1361, ze zm.,) jest adresowany do sądu, a zatem jedynie sąd może skorzystać z możliwości oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Omawiana norma nie stanowi podstawy do uznania, że w razie wystąpienia przesłanek określonych w art. 12 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego, członek zarządu spółki nie ma obowiązku zgłoszenia wniosku o upadłość, a w związku [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 stycznia 2012 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 7, pozycja: 20, Sygnatura: I ACz 1156/11
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzeczenie sądowe zasądzające na rzecz wierzyciela koszty sądowe jest zdarzeniem prawnym wywołującym określone skutki prawne. Nie jest jednak czynnością prawną w rozumieniu art. 787 k.p.c. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2012 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Kompanii Węglowej Spółki Akcyjnej w K., przeciwko dłużnikowi M. P., o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonce dłużnika, na skutek zażalenia wierzyciela, na pos [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 stycznia 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: I ACz 1156/11
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzeczenie sądowe zasądzające na rzecz wierzyciela koszty sądowe jest zdarzeniem prawnym wywołującym określone skutki prawne. Nie jest jednak czynnością prawną w rozumieniu art. 787 k.p.c. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2012 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Kompanii Węglowej Spółki Akcyjnej w K., przeciwko dłużnikowi M. P., o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonce dłużnika, na skutek zażalenia wierzyciela, na pos [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 grudnia 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 8, pozycja: 24, Sygnatura: VI ACa 870/11
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zarówno przed jak i po nowelizacji art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. nr 123, poz. 858, z późn. zm.) odcinek przewodu kanalizacyjnego łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy z istniejącą siecią kanalizacyjną, w części leżącej poza granicą przyłączanej nieruchomości gruntowej, nie stanowi przyłącza tylko urządzenie kanalizacyjne, o jakim mowa w art. 31 ust. 1 tej ustawy. S [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 6 grudnia 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 5, pozycja: 14, Sygnatura: I ACz 1467/11
Data wprowadzenia do systemu: 26-09-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Droga sądowa dla dochodzenia podatku akcyzowego zabezpieczonego wekslem własnym (art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym – jedn. tekst: Dz.U. z 2011 r. nr 108, poz. 626, ze zm.) jest niedopuszczalna. 2. Weksel własny jest papierem wartościowym, a zatem realizacja tak udzielonego zabezpieczenia akcyzowego powinna przebiegać w drodze sprzedaży, w trybie przewidzianym w art. 73 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym lub też poprzez inną formę zaspokojenia z we [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, [28], 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU