STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 18 stycznia 2011 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 11, pozycja: 45, Sygnatura: II AKa 216/10
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odpowiednie stosowanie do orzeczeń wydawanych w sprawie zgodności z prawdą orzeczeń lustracyjnych na podstawie ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944–1990 (Dz.U. z 2007 r. nr 63, poz. 425, ze zm.), przepisów dotyczących wyroków nie oznacza, że wszystkie przepisy, jakie dotyczą wyroków mają automatyczne odniesienie do tych orzeczeń. Na wstępie wskazanych orzeczeń nie zamieszcza się wyrazów „w imieniu Rze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 grudnia 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 10, pozycja: 37, Sygnatura: II AKz 829/10
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
37-10-2011 1. Kolejność wykonywania czynności procesowych leży w wyłącznej kompetencji prokuratora, niemniej jednak nie można przepisu szczególnego, w tym wypadku art. 106b ust. 2 Prawa bankowego stosować w sposób rozszerzający i nie sposób przedkładać, skądinąd, kardynalnej zasady procesu karnego, jaką jest sprawność postępowania ponad szczególne regulacje, które jak w tym wypadku należy interpretować ściśle i zawężająco, jako że mają charakter gwarancyjny. 2. Przewidziana w przepisie art. 10 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 15 grudnia 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 9, pozycja: 34, Sygnatura: II AKz 476/11
Data wprowadzenia do systemu: 18-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Zamiar przywłaszczenia (animus rem sibi habendi) różni się od zamiaru przyjmującego postać działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Charakteryzujący stronę podmiotową cel przywłaszczenia jest pojęciem zakresowo węższym niż cel osiągnięcia korzyści majątkowej, zaś korzyść majątkowa stanowiąca cel działania sprawcy z zamiarem animus lucri faciendi jest pojęciem szerszym niż przywłaszczenie mienia stanowiące znamię strony podmiotowej innych przestępstw przeciwko mieniu. Sprawca działają [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 10 listopada 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 12, pozycja: 48, Sygnatura: II AKzw 959/10
Data wprowadzenia do systemu: 26-01-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osoba, która ukończyła aplikację adwokacką i uzyskała zaświadczenie o jej odbyciu jest osobą nieuprawnioną do sprawowania obrony w postępowaniu karnym. W przypadku występowania takiej osoby w charakterze obrońcy w postępowaniu sądowym, w wypadkach określonych w art. 8 § 2 k.k.w., zachodzi bezwzględna przyczyna odwoławcza z art. 439 § 1 pkt 10 in fine k.p.k. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu, w sprawie Zbigniewa P., skazanego za przestępstwo z art. 156 § 1 k.k. i in., zażaleń wniesiony [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 13 października 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 11, pozycja: 46, Sygnatura: II AKz 452/10
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rozstrzygając o kosztach procesu poniesionych przez oskarżonego, który został uniewinniony, z tytułu ustanowienia przez niego obrońcy, sąd nie jest upoważniony do badania przesłanek, na podstawie których adwokat określił wielkość kwoty pobranej od klienta ani jej składników. Kognicja sądu ogranicza się w takim przypadku do sprawdzenia, czy pobrana z tytułu wynagrodzenia kwota mieści się w granicach stawek ustalonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 września 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 12, pozycja: 47, Sygnatura: II AKa 162/10
Data wprowadzenia do systemu: 26-01-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku niewątpliwie niesłusznego zatrzymania istnienie (bądź nie) orzeczenia sądu w przedmiocie zasadności, legalności i prawidłowości zatrzymania wydanego w trybie art. 246 k.p.k., nie stanowi warunku dochodzenia roszczenia z tego tytułu. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 30 września 2010 r., sprawy wnioskodawcy Adama S., o zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie, na skutek apelacji prokuratora i pełnomocnika, od wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9 września 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 11, pozycja: 44, Sygnatura: II AKa 122/10
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W procedurze karnej występuje tylko jeden wyjątek od pojęcia pokrzywdzonego zawierającego przymiot bezpośredniości pokrzywdzenia z art. 49 § 1 k.p.k., który znajduje się w art. 49 § 3 k.p.k. Przepis ten wskazuje, że za pokrzywdzonego uważa się zakład ubezpieczeń w zakresie, w jakim pokrył szkodę wyrządzoną pokrzywdzonemu przez przestępstwo lub jest zobowiązany do jej pokrycia. Z tych też względów, za pokrzywdzonego nie może być uznany nabywca wierzytelności, która przysługiwała podmiotowi pokrzy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 25 sierpnia 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 12, pozycja: 50, Sygnatura: II AKzw 672/10
Data wprowadzenia do systemu: 26-01-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Od osadzonego ubiegającego się o udzielenie warunkowego zwolnienia oczekiwać należy szczególnego zaangażowania i aktywności w kierunku zmiany osobowości i dotychczasowego trybu życia. Jedną z form dążenia do dokonania tego rodzaju zmian jest odbywanie kary w systemie programowego oddziaływania. Skazany odbywający karę w takim systemie ma bowiem możliwość dokonania wglądu w dotychczasowe postępowanie i jego przeanalizowanie. 2. Samo spełnienie przesłanek formalnoprawnych do ubiegania się o wa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 18 sierpnia 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 10, pozycja: 38, Sygnatura: II AKa 186/10
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
38-10-2011 Odpowiedzialności karnej z art. 296 k.k. będzie podlegać również ten, kto mając świadomość konieczności dokonywania określonych czynności, wynikającą z zasad racjonalnego działania związanego z charakterem pełnionej funkcji oraz wykonywanych czynności mających zapewnić trafność oraz prawidłowość realizacji postawionych zadań, nie wykonuje ich należycie wiedząc, że stanowią one podstawę ostatecznych rozstrzygnięć w zakresie szeroko rozumianego zajmowania się sprawami majątkowymi lub d [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 4 sierpnia 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 11, pozycja: 40, Sygnatura: II AKz 350/10
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Powstała z chwilą wniesienia aktu oskarżenia właściwość miejscowa sądu I instancji – wynikająca z Kodeksu postępowania karnego (przepisu procesowego rangi ustawowej), a następnie ustalona w toku procesu – nie może zostać zmieniona w trakcie jego trwania przepisem rangi niższej o charakterze administracyjno–organizacyjnym. Oznacza to, że zmiana obszaru właściwości miejscowej sądu wprowadzona rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, [28], 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU