STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 13 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 11, pozycja: 82, Sygnatura: II AKa 81/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów rozdziału 58 k.p.k. lub na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne (...) (Dz.U. Nr 34, poz. 149 z późn. zm.), zmiana wyroku przez sąd II instancji, polegająca na obniżeniu wysokości zasądzonego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jest możliwa tylko w sy-tuacji pełnej akceptacji przez sąd odwoławczy ustaleń faktycznych przyjętych za podstawę zaskarżonego wyroku. Przepis art. 454 § 2 k.p.k. ogranicza możliwości mer [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: III AUa 929/99
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. nr 40, poz. 267 z późn. zm.) wprowadza do systemu ubezpieczeniowego istotne odstępstwa, mające na celu takie zabezpieczenie funduszy publicznych, z których wypłacane są świadczenia rentowe, by nie były one wypłacane dla osób pozostających jedynie w formalnym związku małżeńskim, bez istnienia między małżonkami wspólności małżeńskiej. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 9 marca 1998 r., Z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 4, pozycja: 19, Sygnatura: I ACa 1202/99
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Każdy typ spółki stanowi zamkniętą figurę prawną, a tylko przy spółce jawnej w art. 103 k.h. przewidziano odpowiednie stosowanie przepisów o rękojmi do wadliwego wkładu. Wniesienie wkładu jest tylko jednym z elementów procedury zakładania spółki kapitałowej, jak i procedury podwyższenia kapitału zakładowego. Wspólnik za wniesiony wkład niepieniężny obejmuje określoną ilość udziałów w spółce. Wysokość kapitału zakładowego pokrytego także aportami, uwidoczniona jest w rejestrze handlowym. O jego p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 45, Sygnatura: I ACa 62/00
Data wprowadzenia do systemu: 19-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zbycie w toku sprawy, rzeczy lub prawa, nie pozbawia strony pozwanej możliwości skutecznego zgłoszenia zarzutu potrącenia, o ile zostały spełnione przesłanki z art. 498 § 1 k.c. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2000 r. na rozprawie sprawy z powództwa Tadeusza B. przeciwko TSP "Telkom" Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K. o zapłatę, na skutek apelacji powoda, od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 8 września 1999 r., sygn. akt XIII GC 1559/98, oddala [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 10, pozycja: 71, Sygnatura: II AKz 52/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Konwencja o przekazywanlu osób skazanych sporządzona w Strasburgu w dniu 21 marca 1983 r. została przez Polskę ratyfikowana i ogłoszona w stosownym dzienniku promulgacyjnym i ma ona moc prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej z wszystkimi konsekwencjami, łącznie z prawem Ministra Sprawiedliwości do określenia trybu exequatur w konkretnej sprawie. Z UZASADNIENIA Prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Göteborgu z dnia 25 maja 1998 r., Jan C. skazany został na karę 14 lat więzienia za kw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 10, pozycja: 70, Sygnatura: II AKz 88/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przyjęcie za punkt wyjścia, iż z założenia obowiązującym w Polsce - jako państwie wykonującym - trybem postępowania jest tryb przekształcenia wyroku państwa skazania (art. 9 ust. 1 lit. b w związku z art. 11 Konwencji strasburskiej) prowadzi do wniosku, iż jedynym ograniczeniem dla orzekania w omawianym trybie przez sąd jest treść informacji udzielonej przez Polskę państwu skazania w wykonaniu procedury, o której mowa w art. 9 ust. 2 Konwencji. Z UZASADNIENIA Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 6 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 6, pozycja: 32, Sygnatura: II AKa 79/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umowa o przewłaszczenie na zabezpieczenie stanowi tzw. powiernicze przeniesienie własności, polegające na zabezpieczeniu wierzytelności przez przeniesienie na wierzyciela prawa własności rzeczy ruchomej z jednoczesnym ustanowieniem zobowiązania wierzyciela do korzystania przez dłużnika z prawa własności w granicach ustalonych przez strony. W przedmiotowej sprawie, strony bardzo wyraźnie nakreśliły granice, w jakich mogą poruszać się oskarżeni korzystając z danego im prawa sprzedaży przewłaszczon [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 6 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 6, pozycja: 34, Sygnatura: II AKa 40/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Analiza okoliczności usprawiedliwiających silne wzburzenie z punktu widzenia norm etycznych jest wtórną i poprzedzona musi być odniesieniem, czy sprawca w ogóle działał w stanie afektu fizjologicznego, wytrącającego psychikę człowieka do tego stopnia z równowagi, w związku z czynnikami zewnętrznymi, że był to wyłączny motor działania sprawcy. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2000 r. sprawy Fabia M. oskarżonego z art. 11 § 1 d.k.k. w związku z art. 148 § 1 d.k.k., z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 6 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 11, pozycja: 48, Sygnatura: I ACz 261/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprawa z powództwa samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o zapłatę za usługi medyczne świadczone w ramach umowy o przekazanie środków publicznych przez Skarb Państwa, których koszt wykonania nie ma pokrycia w ustalonym przez strony wynagrodzeniu, jest sprawą cywilną w rozumieniu art. 1 k.p.c. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2000 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w G. przeciwko Skarbowi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: I ACa 1360/99
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zmniejszenia wartości gruntu może użytkownik dowodzić wszelkimi środkami, także oszacowaniem rzeczoznawcy. Odmowa właściciela gruntu uwzględnienia żądania, upoważnia użytkownika do złożenia wniosku do samorządowego kolegium odwoławczego. Negatywne orzeczenie kolegium daje użytkownikowi prawo do wniesienia sprzeciwu, co jest równoznaczne z przekazaniem sprawy do sądu (art. 80 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami). Sąd rozpoznaje sprzeciw jako pozew o ust [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, [272], 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU