STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 4 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 3, pozycja: 19, Sygnatura: II AKa 26/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Istniejące nadzwyczajne środki zaskarżania prawomocnych orzeczeń sądowych, zapadłych w postępowaniach karnych, stosowane w drodze dopuszczalnej, w tym wypadku wręcz koniecznej, analogii iuris, pozwalają na uchylenie orzeczeń b. Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym, we wszystkich przypadkach, w których drastycznie zostały naruszone prawa podmiotowe tych pozasądowych, represyjnych postępowań. II. Wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem b. Komisji Specj [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 3, pozycja: 16, Sygnatura: I ACa 1462/99
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kurator prawa materialnego może reprezentować spółkę w procesie o rozwiązanie spółki bez potrzeby ustanowienia kuratora procesowego. Warunkiem jednak skuteczności czynności procesowych kuratora prawa materialnego jest by był on umocowany przez sąd do ich dokonywania. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2000 r. na rozprawie sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa Instalacji Elektrycznych W. Spółki z o.o. w W. przeciwko Polish Investment Service Spółce z o.o. w W. o rozwiąza [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 4 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 11, pozycja: 58, Sygnatura: I ACa 239/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie sposób przyjmować, że w sytuacji, kiedy słuchanie muzyki jest celem ubocznym, wynikającym z zamiaru nabycia płyty lub kasety zawierającej poszukiwane przez klienta sklepu muzycznego nagranie, bądź też sprawdzenie, czy płyta lub kaseta nie jest wadliwa pod względem technicznym, mamy do czynienia z odtwarzaniem ich publicznie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Krótki stosunkowo pobyt klienta w celu n [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 10, pozycja: 76, Sygnatura: II AKa 11/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Opisem i kwalifikacją prawną czynu, którego popelnienie oskarżyciel zarzucił oskarżonemu (art. 413 § 1 pkt 4 k.p.k.) jest wyłącznie to, co oskarżyciel zarzucił oskarżonemu w pierwotnym, pisemnym akcie oskarżenia skierowanym do sądu, a nie to, co ewentualnie zmodyfikował w trakcie rozprawy. Z UZASADNIENIA W ramach podziału ról procesowych tylko oskarżyciel jest uprawniony do sformułowania opisu czynu zarzucanego i jego kwalifikacji prawnej (z wyjątkiem postępowania w sprawach z oskarżenia prywa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 31 marca 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 39, Sygnatura: I ACa 215/00
Data wprowadzenia do systemu: 19-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W świetle postanowień Konstytucji oraz w świetle uregulowań zawartych w ustawie - Prawo o stowarzyszeniach, sąd nie jest władny oceniać, czy ustalony w statucie stowarzyszenia zakres działania będzie faktycznie realizowany. Nie może też sąd ingerować w te uregulowania statutu, które nie są sprzeczne z ustawą. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2000 r. na rozprawie sprawy z wniosku Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Mieszkańców S. w S. z udziałem Starosty Powiatu G [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 marca 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 2, pozycja: 12, Sygnatura: II AKz 84-85/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niewątpliwe jest, że obrońcy obu oskarżonych o terminie posiedzenia zostali powiadomieni telefonicznie na około trzy godziny przed wyznaczonym czasem tego posiedzenia, ale taki sposób zawiadomienia w przypadkach nie cierpiących zwłoki dopuszcza przepis art. 137 k.p.k. (...) Nie można również uznać, że fakt zastosowania trybu zawiadomienia określonego w art. 137 k.p.k. ograniczył prawo do obrony oskarżonego, gdyż mieli oni zagwarantowaną możliwość zaskarżenia wydanych postanowień, a nadto przepis [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 29 marca 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 49, Sygnatura: II AKo 72/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wydanie wyroku skazującego, na podstawie wniosku oskarżonego, bez przeprowadzenia postępowania dowodowego (art. 387 § 1 k.p.k.) pomimo braku na to zgody pokrzywdzonego, stanowi obrazę art. 387 § 2 k.p.k., lecz nie może być ona uznana za obrazę prawa o takiej wadze i znaczeniu, która skutkuje nieważnością orzeczenia z mocy samego prawa, na podstawie art. 101 § 1 pkt 8 k.p.k. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 29 marca 2000 r. w sprawie przeciwko Pawłowi P. i Krzysz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 28 marca 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 6, Sygnatura: III AUz 189/99
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zażalenie ubezpieczonego podlega odrzuceniu, albowiem na postanowienie sądu pierwszej instancji oddalające wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji, żalenie nie przysługuje. Z UZASADNIENIA Zaskarżonym postanowieniem z dnia 27 stycznia 2000 r., Sąd Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w B. oddalił wniosek ubezpieczonego Dariusza S. o przywrócenie terminu do złożenia apelacji od wyroku tego Sądu z dnia 10 czerwca 1999 r. w sprawie VIII U 5833/98. Skarżąc powyższe postanowie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 28 marca 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 6, pozycja: 35, Sygnatura: I ACa 72/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wyczekiwanie z dowodzeniem swoich twierdzeń i zgłaszaniem dowodów na odparcie twierdzeń strony przeciwnej, aż do wyniku procesu pierwszej instancji i wnioskowanie ich dopiero w apelacji w wypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia sprawy, nie może uzasadniać odstępstwa od zasady skoncentrowania materiału procesowego przed sądem I instancji, co prowadzi do ograniczenia "prawa nowości", której daje wyraz art. 381 k.p.c. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2000 r. w Białymsto [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 marca 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 2, pozycja: 11, Sygnatura: I ACa 21/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uniemożliwienie członkowi wzięcia udziału w posiedzeniu organu spółdzielni rozpoznającego jego odwołanie jest takim uchybieniem formalnym, które pozwala bez przeprowadzenia dodatkowych ocen na stwierdzenie, że mogło ono wpłynąć na treść uchwały. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2000 r. na rozprawie sprawy z powództwa Krystyny N. przeciwko (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w S.Ś. o uchylenie uchwały, na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dni [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, [273], 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU