STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 27 stycznia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 2, pozycja: 4, Sygnatura: II AKa 247/99
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Mimo prawnych możliwości, choć nie obowiązku, zastosowania środków przewidzianych w art. 62 k.k., trzeba dojść do wniosku, że bardziej korzystne, z punktu widzenia interesu oskarżonego i ogólnie pojętego interesu wymiaru sprawiedliwości, będzie rozstrzygnięcie tej kwestii w trybie art. 96 i art. 97 k.k.w. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2000 r. sprawy Witolda Mirosława K., oskarżonego z art. 197 § 3 k.k. i innych, z powodu apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżone [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 27 stycznia 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 11, pozycja: 83, Sygnatura: II AKz 19/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z zasadą minimalizacji i proporcjonalności środków zapobiegawczych, winne być one wykorzystywane przez organ procesowy w sposób adekwatny do istniejącego zagrożenia dla prawidłowego toku procesu. Niepożądane z tego punktu widzenia zachowanie oskarżonego może mieć zatem różną wagę i nie musi w każdym przypadku oznaczać konieczności zabezpieczenia przebiegu postępowania karnego w sposób najbardziej rygorystyczny, tj. poprzez tymczasowe aresztowanie. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 27 stycznia 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 11, pozycja: 45, Sygnatura: I ACa 441/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umowa przystąpienia do długu, stanowiąca zabezpieczenie osobiste udzielonego przez bank kredytu, na gruncie ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe, była czynnością bankową i bank w oparciu o wyciągi z ksiąg bankowych, dowodzących istnienie zadłużenia kredytobiorcy i umowę przystąpienia do długu, mógł korzystać z przywileju określonego art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2000 r. na rozprawie sprawy z powództwa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 27 stycznia 2000 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 5, pozycja: 3, Sygnatura: III AUa 1257/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 27 stycznia 2000 r., sygn. III AUa 1257/991) Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: W świetle § 29 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 5 sierpnia 1983 r. w sprawie składu komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, trybu kierowania na badania przez te komisje oraz szczegółowych zasad ustalania inwalidztwa (Dz.U. nr 47, poz. 214) nie jest dopuszczalne [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 26 stycznia 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 12, pozycja: 58, Sygnatura: I ACa 19/00
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 320 k.p.c. umocowujący sąd tylko do rozkładania dłużnikowi na raty świadczenia pieniężnego, nie wyłącza możliwości odroczenia zapłaty całej należności w powołaniu się na silniejszą ochronę materialnoprawną dłużnika, która wynika z art. 5 k.c. Sąd Apelacyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2000 r. w K., na rozprawie, sprawy z powództwa Syndyka masy upadłości Spółdzielni Mieszkaniowej Osób Niepełnosprawnych i Kandydatów do Spółdzielni Mieszkaniowej "Wenus" w K., przeciwko Ma [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 26 stycznia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 11, pozycja: 56, Sygnatura: I ACa 10/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na gruncie przepisów rozwodowych, należy za zawinione uznać działanie lub zaniechanie będące wyrazem woli małżonka, które naruszając obowiązki określone przepisami, prowadzi do rozkładu pożycia małżeńskiego. Do przypisania małżonkowi winy nie jest konieczne, by zamiarem małżonka było objęte określone działanie lub zaniechanie, zmierzające do rozkładu pożycia, lecz wystarczy możliwość przewidywania znaczenia skutków danego działania lub zaniechania naruszającego przepisy prawa. Sąd Apelacyjny w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 25 stycznia 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 6, pozycja: 24, Sygnatura: III AUa 831/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie wymierzenia płatnikowi składek - dodatkowej opłaty na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.) przysługuje odwołanie do sądu zarówno w zakresie przesłanek formalnych jej wymierzania jak i zasadności i wysokości żądanej opłaty. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2000 r. apelacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Ł. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 9, pozycja: 68, Sygnatura: II AKa 252/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. W wypadku gdy chociażby za jedno przestępstwo spośród zbiegających się przestępstw, sąd mógł wymierzyć karę grzywny na podstawie innego przepisu, orzekanie kary grzywny przewidzianej w art. 71 § 1 k.k. obok łącznej kary pozbawienia wolności lub łącznej kary ograniczenia wolności, co do których orzeczono warunkowe zawieszenie ich wykonania, jest niedopuszczalne. 2. Ratio legis unormowania art. 42 § 2 k.k. wskazuje, że organ orzekający powinien zawsze dążyć w swych rozstrzygnięciach do pozbawi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 stycznia 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: I ACa 1164/99
Data wprowadzenia do systemu: 12-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stosownie do przepisu § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP (Dz.U. nr 158, poz. 815), normy powierzchni mieszkalnej, przysługujące osobom określonym w art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 86, poz. 433), ustala się uwzględniając osoby uprawnione do wojskowej renty rodzinnej. Sąd Apelacyjny w Warsz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 20 stycznia 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 20, Sygnatura: I ACa 547/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Od postanowienia sądu drugiej instancji, oddalającego wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o zażądanie odpisu wyroku sądu drugiej instancji, kasacja jest niedopuszczalna. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2000 r. na rozprawie sprawy z powództwa Adrianny W. przeciwko Pawłowi A. o 23.134 zł, na skutek wniosku pozwanego o przywrócenie terminu zażądania wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 17 listopada 1999 r., sygn. akt I ACa 547/99 z uzasadnieniem, postana [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, [276], 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU