STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 61, Sygnatura: II AKo 616/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Problem nieważności orzeczenia z mocy samego prawa jest zupełnie różny, od problemu merytorycznej poprawności czy słuszności orzeczenia. 2. Postanowienie sądu rejonowego, wydane z obrazą art. 66 § 1 k.k., o warunkowym umorzeniu postępowania karnego wobec sprawcy, który był już uprzednio karany za przestępstwo umyślne, nie jest z tego powodu nieważne ipso iure, na podstawie art. 101 § 1 pkt 8 k.p.k. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Stanisławowi K., oskarżonem [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 18 stycznia 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 9, pozycja: 64, Sygnatura: II AKa 241/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Tylko czyn wyczerpujący znamiona z art. 210 § 1 k.k. z 1969 r. pozwala na zastosowanie art. 280 § 1 k.k. jako ustawy względniejszej dla sprawcy, obowiązującej w czasie wyrokowania. W przeciwnym razie, ustawą względniejszą dla oskarżonego byłby Kodeks karny z 1969 r., bowiem art. 208 k.k. z 1969 r. nie należał w ogóle do przestępstw wymienionych w art. 9 § 2 k.k. z 1969 r., a w związku z tym był tylko czynem karalnym, uzasadniającym odpowiedzialność nieletniego w postępowaniu regulowanym ustawą z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 stycznia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: I ACa 914/99
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
l. Umowa przedwstępna, stosownie do treści art. 389 k.c., musi określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej oraz termin jej zawarcia. Umowa nie spełniająca tych wymagań jest nieważna. 2. Do ważności postanowienia umowy przedwstępnej w części odnoszącej się do spełnienia świadczenia na rzecz osoby trzeciej, konieczne było bądź imienne określenie tej osoby, bądź wskazanie takich cech lub okoliczności, które w przyszłości pozwoliłyby tę osobę zindywidualizować. Sąd Apelacyjny w Katowicach, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 stycznia 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 9, pozycja: 34, Sygnatura: I ACa 941/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawa małżonka pozostającego we współwłasności majątkowej ze wspólnikiem spółki cywilnej w sytuacji, gdy stroną spółki był tylko jeden z małżonków pozostający w takiej wspólności, nie obejmują składników majątkowych nabywanych przez spółkę, lecz ograniczają się do tych praw majątkowych, które przysługują wspólnikowi w czasie trwania spółki, jako wynik zarządzania majątkiem spółki, tj. do zysków i podziału majątku spółki który nastąpić może wyłącznie po rozwiązaniu umowy spółki (art. 868 k.c. i a [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 stycznia 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 9, pozycja: 38, Sygnatura: III APa 65/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Interpretacja umowy o zarządzanie, w której strona wybiórczo wskazuje tylko na niektóre elementy tej umowy, uzasadniające jej roszczenie, pomijając całkowicie inne zawarte w niej sformułowania, niekorzystne z punktu widzenia jej żądań, nie może być uznana za prawidłową. Z UZASADNIENIA Powódka Anna W. wniosła o zasądzenie od "RON-Leasing" Spółki z o.o. w W. kwoty 19.995,93 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 1 kwietnia 1995 r. tytułem wyrównania odszkodowania przewidzianego w § 9 ust. 1 i ust. 2 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego z Lublinie z dnia 29 grudnia 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: II AKz1 485/99
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli wyrok wydany przed 1 września 1998 r. uprawomocnił się po wejściu w życie nowej Kodyfikacji, art. 14 pkt 2 p.w.k.k. nie ma zastosowania. Oznacza to, że wykonanie grzywny następuje zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie karnym wykonawczym z 1997 r. zawsze wtedy, gdy wyrok orzekający tę karę uprawomocnił się po wejściu w życie tego Kodeksu, niezależnie od tego, czy był wydany przed, czy po 1 września 1997 r. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w sprawie Dariusza H. skazanego za pr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 grudnia 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 4, pozycja: 24, Sygnatura: I ACa 577/99
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przydział lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej może być wydany jedynie osobie fizycznej, która została przyjęta na członka tej spółdzielni. Spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, przydzielonego jednemu z małżonków w czasie trwania małżeństwa dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych rodziny, należy wspólnie do obojga małżonków. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 28 grudnia 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Danuty K. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej "ROW" w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 28 grudnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 6, pozycja: 48, Sygnatura: II AKz 237/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Gwarancyjnych funkcji przepisu art. 263 k.p.k. należy upatrywać w nakazie ograniczenia czasu rzeczywistego pozbawienia podejrzanego wolności w związku z potrzebami postępowania karnego i nie dotyczą one decyzji, które nie są wykonywane, a więc nie naruszają w sposób realny sfery wolności oskarżonego (...). Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko J. H., podejrzanego o przestępstwo z art. 46 ust. 1 w zbiegu z art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwd [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 21 grudnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 3, pozycja: 10, Sygnatura: III AUa 769/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nieopłacenie w terminie określonym w art. 47 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887) pierwszorazowej składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe za część miesiąca przypadającą bezpośrednio przed zachorowaniem, nie jest równoznaczne z nieopłaceniem składki za jeden pełny miesiąc o jakim mowa w art. 14 ust. 2 tej ustawy i nie skutkuje ustania ubezpieczenia oraz pozbawienia prawa do zasiłku chorobowego. Objęcie dobrowolnie ubezpieczeniem [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 grudnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 9, pozycja: 37, Sygnatura: I ACa 1031/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli choćby jednemu wierzycielowi, na rzecz którego prowadzona jest egzekucja, przysługuje uprawnienie zaspokojenia swojej wierzytelności z zajętego przedmiotu, to osoba trzecia nie ma podstawy do wytoczenia powództwa ekscydencyjnego, gdyż jej prawa nie są naruszone w myśl art. 841 k.p.c. Sama egzekucja jest zatem dopuszczalna, a kwestia możliwości oraz kolejności zaspokojenia wierzycieli osobistych i rzeczowych ma charakter wtórny i rozstrzygana będzie w toku podziału sumy uzyskanej z egzekuc [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, [277], 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU