STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 15 grudnia 1999 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 11, pozycja: 3, Sygnatura: I ACa 651/99
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 15 grudnia 1999 r., sygn. I ACa 651/99 Złożenie oświadczenia woli w przedmiocie odwołania darowizny nieruchomości skutkuje upadkiem causae donandi, lecz nie unicestwia z mocy samego prawa prawnorzeczowego skutku umowy darowizny. 1. Powód wniósł powództwo o ustalenie nieważności umowy sprzedaży dokonanej na rzecz osoby trzeciej. Jako przesłankę wstępną dla tego rozstrzygnięcia podał skuteczne odwołanie przez darczyńcę wykonanej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 15 grudnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 19, Sygnatura: I ACa 651/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Złożenie oświadczenia woli w przedmiocie odwołania darowizny nieruchomości skutkuje upadkiem causae donandi, lecz nie unicestwia z mocy samego prawa prawnorzeczowego skutku umowy darowizny. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Teresy i Zygmunta małżonków N. przeciwko Marii i Wiktorowi małżonkom P. oraz Edwardowi N. o uznanie umowy za nieważną, na skutek apelacji powodów od wyroku Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 22 czer [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 grudnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 19, Sygnatura: III APa 27/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Udzielenie pracownikowi urlopu bezpłatnego na czas trwania kadencji powoduje, że w przypadku jej skrócenia pracownikowi przysługuje roszczenie o dopuszczenie do pracy, a w razie odmowy zatrudnienia, roszczenie o wynagrodzenie za cały czas niewykonywania pracy. Z UZASADNIENIA Wyrokiem z dnia 10 grudnia 1998 r., Sąd Wojewódzki-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w W. oddalił powództwo M. R. skierowane przeciwko Polskim Liniom Lotniczym "LOT" S.A. w W. o dopuszczenie do pracy oraz o wynagrodzenie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 grudnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 9, pozycja: 40, Sygnatura: III AUa 651/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o ubezpieczeniu społecznym duchownych (Dz.U. Nr 29, poz. 156 ze zm.) zawiera szczegółowe unormowania w przedmiocie ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i dotyczy także tych duchownych, którzy w czasie pobytu za granicą stali się niezdolni do pełnienia swoich obowiązków i którym w myśl art. 7 ust. 3 ww. ustawy przysługuje zasiłek chorobowy tylko w okresie pobytu w kraju. Podstawą jego wymiaru jest kwota podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne za [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 15 grudnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 11, pozycja: 49, Sygnatura: III AUa 630/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wygaśnięcie stosunku pracy pracownika kolejowego z powodu jego tymczasowego aresztowania nie stanowi przesłanki prawnej utraty prawa do emerytury kolejowej zgodnie z przepisem art. 25 ustawy z dnia 28 kwietnia 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 23, poz. 99). Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 1999 r. apelacji Antoniego P. od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w B., V [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 grudnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 9, pozycja: 67, Sygnatura: II AKa 326/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprawca, który na pewnym etapie postępowania przygotowawczego zachowuje się w sposób przewidziany przez dyspozycję art. 60 § 3 k.k., a następnie odwołuje swoje dotychczasowe wyjaśnienia, nie może liczyć na nadzwyczajne złagodzenie kary. Z UZASADNIENIA Unormowanie zawarte w dyspozycji art. 60 § 3 k.k. z 1997 r. nie jest do końca jasne i od samego początku funkcjonowania nowej kodyfikacji karnej budziło wątpliwości w doktrynie, a przede wszystkim w praktyce. Nie miejsce w niniejszym uzasadnieniu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 grudnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 10, pozycja: 40, Sygnatura: I ACa 969/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Oświadczenie o potrąceniu złożone po zatwierdzeniu układu ma moc wsteczną i wywiera skutki materialne w formie umorzenia wzajemnych wierzytelności z chwilą, w której potrącenie stało się możliwe. Skoro jest możliwe dokonanie potrącenia w toku postępowania układowego, o ile zachodzą przesłanki określone w art. 39 Prawa układowego, dopuszczalne jest również złożenie oświadczenia o potrąceniu wierzytelności objętej zatwierdzonym układem. Sytuacja podmiotu składającego oświadczenie o potrąceniu, po [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 grudnia 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: I ACz 997/99
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W odróżnieniu od zobowiązań umownych, zobowiązania z czynów niedozwolnych spełniają inną rolę społeczno-gospodarczą, która polega na przerzucaniu szkody doznanej przez poszkodowanego na osobę odpowiedzialną, przy czym uzasadnieniem tego przerzucenia są wzgledy represyjno-prewencyjne, bądź też postulaty słuszności albo celowości. Stąd też stosunek zobowiązaniowy może być tak skonstruowany, że tylko jedną stronę obciąża obowiązek świadczenia, a druga strona jest tylko uprawniona tak, jak ma to mie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 grudnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 23, Sygnatura: III AUa 750/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przy ustalaniu uprawnień i obowiązków mają zastosowanie przepisy z tego systemu ubezpieczenia społecznego, któremu podlega osoba zainteresowana, nie można natomiast wybrać z poszczególnych systemów przepisów najkorzystniejszych dla zainteresowanego. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 9 października 1998 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. ustalił, że wnioskodawca M. Cz., prowadzący indywidualną kancelarię adwokacką, podlega pracowniczemu ubezpieczeniu społecznemu i wymierzył składkę na [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 9 grudnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 6, pozycja: 26, Sygnatura: I ACa 387/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Reprezentanci wspólnoty do rozgraniczenia to nie organ, który mógłby podejmować jakiekolwiek decyzje w przedmiocie przeniesienia własności, a organ, który mógłby podejmować stanowisko tylko co do przebiegu granic wspólnoty. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Wspólnoty Gruntowej Spółka "Binduga" w Ł. przeciwko Gminie Ł. i Skarbowi Państwa - Staroście Powiatowemu w B. o uzgodnienie treści księgi wieczystej, na skutek apelacji Skar [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, [278], 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU