STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 3 grudnia 1999 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 6, pozycja: 35, Sygnatura: I ACa 830/99
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nauczyciel akademicki - lekarz, wykonujący zadania z zakresu ochrony zdrowia, zawierający umowę z Zakładem Opieki Zdrowotnej i od tego zakładu otrzymujący stosowne wynagrodzenie za wykonywanie tych zadań, wypłacane ze środków finansowych własnych zakładu, staje się w tym zakresie pracownikiem tego zakładu, świadczącym usługi na rzecz pacjentów w imieniu tego zakładu. Oznacza to, że nauczyciel akademicki jest funkcjonariuszem państwowym w rozumieniu art. 417 § 1 k.c. i za szkody wyrządzone przez [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 3 grudnia 1999 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 7, pozycja: 43, Sygnatura: I ACa 811/99
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustawodawca w art. 233 § 1 k.p.c. recypował tzw. aposterioryczną ocenę dowodów a nie aprioryczną. Oznacza to, że w systemie prawa procesowego cywilnego ocena dowodów może się odnosić tylko do dowodów przeprowadzonych w sprawie, a nie do dowodów, które mają być przeprowadzone lub powinny być przeprowadzone. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 grudnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 35, Sygnatura: III APa 53/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przesłanką żądania zadośćuczynienia pieniężnego w myśl art. 448 k.c. jest naruszenie dóbr osobistych. Zgodnie z art. 24 § 1 k.c., o naruszeniu dobra osobistego można mówić tylko wówczas, gdy działanie drugiej strony jest bezprawne. Z UZASADNIENIA Powódka - Krystyna F., w pozwie skierowanym przeciwko Nadleśnictwu Lasów Państwowych w C., wniosła o uchylenie kary nagany nałożonej pismem z dnia 3 października 1997 r. Na rozprawie w dniu 3 września 1998 r. powódka zgłosiła dodatkowe roszczenie o za [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 1 grudnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 18, Sygnatura: I ACa 555/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postępowanie o zarejestrowanie spółki akcyjnej oraz przepis art. 337 k.h. służy usunięciu braków w procesie zawiązania spółki, co w zasadzie wyłącza możliwość stosowania art. 58 k.c. do umowy o jej zawiązaniu. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Janiny C., Jerzego C., Pawła P., Jana B. przeciwko Spółce Akcyjnej "Browary Łódzkie" w Ł. o stwierdzenie nieważności umowy, na skutek apelacji powodów od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Łodzi z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 listopada 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 3, pozycja: 15, Sygnatura: I ACa 603/99
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przewidziana w art. 96 Prawa geologicznego i górniczego odpowiedzialność Skarbu Państwa może zaistnieć tylko w razie braku odpowiedzialnego za szkodę górniczą przedsiębiorcy. Przy niemożności ustalenia kto wyrządził szkodę, odpowiada za nią przedsiębiorca, który w chwili ujawnienia się szkody jest uprawniony do wydobywania kopaliny w granicach obszaru górniczego. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Adama R. przeciwko Zakładom G [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 24 listopada 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 6, pozycja: 28, Sygnatura: III AUa 624/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osoba, która uległa wypadkowi w drodze z domu lub do domu z miejsca odbywania praktyki uczniowskiej, studenckiej lub doktoranckiej, nie nabywa świadczeń wypadkowych przewidzianych w przepisie 2 ust. 1 i 2 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1997 r. w sprawie świadczeń dla pracowników, którzy ulegli wypadkom w szczególnych okolicznościach oraz świadczeń dla osób nie będących pracownikami (Dz.U. Nr 120, poz. 758). Sąd Apelacyjny w Białymstoku - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społeczny [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 listopada 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 55, Sygnatura: II AKz 345/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Istotą prawidłowego zawiadomienia jest skuteczne przekazanie informacji o czasie i miejscu posiedzenia, natomiast forma telefoniczna, telegraficzna, czy inna nie ma w tym wypadku decydującego znaczenia, skoro do zainteresowanego dotarła wiadomość, o tym gdzie i kiedy posiedzenie będzie miało miejsce. II. Zawarty w art. 263 § 5 k.p.k. termin jest jedynie terminem instrukcyjnym i nie należy do przesłanek wpływających na ocenę dopuszczalności i zasadności złożonego wniosku. Zarzut, jakoby uch [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 23 listopada 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 18, Sygnatura: III AUa 678/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeśli rolnik pobierał rentę inwalidzką rolniczą, a następnie została mu ona wstrzymana wobec niestwierdzenia długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, w sprawie o przywrócenie prawa do tej renty ma zastosowanie z mocy art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. Nr 7 z 1998 r., poz. 25) przepis art. 36 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu rolników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267 ze zm.). Przepis ten uzależnia prawo do [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 23 listopada 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 6, pozycja: 25, Sygnatura: I ACa 247/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Oddanie pisma procesowego w polskim urzędzie pocztowym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Jeżeli zaś przesyłka nadesłana została z zagranicy, to dla zachowania terminu wystarczy, by wpłynęła ona w terminie do polskiego urzędu pocztowego i była adresowana na właściwy sąd (art. 165 § 2 k.p.c.). Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 1999 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...), przeciwko (...) o uzgodnienie treści księgi wieczystej, na skutek wniosk [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 listopada 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 58, Sygnatura: II AKo 246/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wniosek o stwierdzenie nieważności postanowienia sądu rejonowego o umorzenie postępowania przygotowawczego ze względu na przedawnienie karalności czynu, o ściganie którego wniesiono, nie jest dopuszczalny tak z uwagi na kategorię orzeczenia (dotyczącego kwestii ubocznych w stosunku do "przedmiotu procesu"), którym o powyższym rozstrzygnięto, jak i z uwagi na sam charakter ujemnej przesłanki procesowej w postaci przedawnienia, która nie może stanowić przyczyny nieważności z pkt. 8 § 1 art. 101 k. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, [279], 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU