STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 listopada 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 37, Sygnatura: I ACa 775/99
Data wprowadzenia do systemu: 19-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Brak deklaracji wekslowej, czyli porozumienia w formie pisemnej, nie ma wpływu na ważność zobowiązania wekslowego poręczyciela. Porozumienie co do wypełnienia weksla niezupełnego może być zawarte pomiędzy wystawcą weksla i remitentem w każdej formie, a w braku formy pisemnej podlega ogólnym regułom interpretacyjnym. 2. Udowodnienie nieprawidłowego uzupełnienia weksla spoczywa na dłużniku. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa D [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 listopada 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 10, pozycja: 52, Sygnatura: I ACa 866/99
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
"Roszczenie" w rozumieniu art. 59 k.c. stanowi pojęcie prawne i w żadnym razie nie może być utożsamiane z działaniami faktycznymi, polegającymi na zgłaszaniu pretensji, kwestionowaniu legalności czynności prawnych bądź aktów normatywnych. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Energoinwest Spółki z o.o. z siedzibą w W. przeciwko Gminie W. C. o zapłatę kwoty 1.000.000 zł, na skutek apelacji powódki, od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Wa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 18 listopada 1999 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 4, pozycja: 33, Sygnatura: II AKa 243/99
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zawarte w art. 184 § 1 k.p.k. pojęcie "dane osobowe" rozumieć należy jako każdą informację dotyczącą osoby fizycznej, pozwalającą na określenie tożsamości tej osoby, co oznacza, że po zaistnieniu przesłanek anonimizacji świadka dopuszczalne jest, w oparciu o przepis art. 184 § 1 i § 2 k.p.k., utajnienie przed oskarżonym i jego obrońcą fragmentów zeznań świadka anonimowego, zawierających informacje, których ujawnienie prowadziłoby do ustalenia tożsamości świadka. Z UZASADNIENIA (...) Uniemożliw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 listopada 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: II AKa 243/99
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pozbawienie oskarżonego wolności, którego źródłem było naganne jego zachowanie w postaci naruszenia powagi sądu, będące wykonaniem kary orzeczonej w oparciu o art. 43 § 1 u.s.p., nie może być uznane za okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie, o jakim mowa w art. 63 § 1 k.k. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 1999 r. sprawy Andrzeja M. oskarżonego z art. 207 § 1 k.k., art. 156 § 1 k.k. i art. 157 § 2 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k., z powodu apelacji, wn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 listopada 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 10, pozycja: 43, Sygnatura: I ACa 848/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Samo ustalenie, że nazwa czasopisma jest zbieżna z istniejącym już tytułem prasowym, nie jest wystarczające do odmowy rejestracji. Odmowa ta może nastąpić wtedy, gdy zbieżność ta narusza prawa do ochrowy istniejącego już tytułu prasowego. Sąd Apelacyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 1999 r. na rozprawie sprawy z wniosku Wydawnictwa Murator Spółki z o.o. w W. o rejestrację tytułu prasowego, na skutek apelacji wnioskodawcy od postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23 ma [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 17 listopada 1999 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 3, pozycja: 23, Sygnatura: II AKz 311/99
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W odniesieniu zaś do prezentowanych przez Sąd Okręgowy oraz skarżącego prokuratora poglądów dotyczących pokrzywdzonego, przypomnieć należy, że zgodnie z art. 49 § 1 k.p.k., pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo, zaś z kontekstu § 3 art. 49 k.p.k. wynika, że pokrycie szkody skutkuje uznaniem za pokrzywdzonego jedynie zakładu ubezpieczeń. Fakt wprowadzenia w błąd dla rozporządzenia cudzym mieniem, jak wyni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 17 listopada 1999 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 3, pozycja: 26, Sygnatura: II AKz 320/99
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 184 § 1 k.p.k., postanowienie o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych świadka może być wydane, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa niebezpieczeństwa dla życia, zdrowia, wolności albo mienia w znacznych rozmiarach świadka lub osoby dla niego najbliższej. Zwrot, że obawa musi być uzasadniona wskazuje, że musi ona wynikać z udowodnionych albo przynajmniej uprawdopodobnionych okoliczności faktycznych. Nie jest zatem wystarczające stwierdzenie potencjalnego świadka, że boi się on kon [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 17 listopada 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 4, pozycja: 25, Sygnatura: II AKa 183/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Najważniejszą dyrektywą wymiaru kary jest, aby jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, który najściślej zależy od stanu poczytalności. II. Należy podkreślić, że ustawodawca dostosowanie kary do stopnia winy stawia wyżej niż wzgląd na stopień społecznej szkodliwości czynu, a potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa (prewencja ogólna) nie mogą uzasadniać surowego karania osób o ograniczonej poczytalności. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 10 li [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 listopada 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 9, pozycja: 36, Sygnatura: I ACa 593/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak zdolności procesowej strony i niedziałanie za nią przedstawiciela ustawowego, sąd bierze pod uwagę z urzędu w każdym stanie sprawy (art. 202 zdanie 2 w związku z art. 199 § 1 pkt 3 k.p.c.). Zgodnie z art. 316 k.p.c. i ze strukturą faz procesu, właściwy do wyrokowania powinien być stan rzeczy istniejący w chwili wyrokowania, gdyż zamknięcie rozprawy nie zawsze zbiega się z momentem wyrokowania, a dzieje się tak w razie odroczenia ogłoszenia sentencji orzeczenia. Sąd Apelacyjny w Katowicach, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 listopada 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 2, pozycja: 12, Sygnatura: I ACa 717/99
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Organ celny ma obowiązek zabezpieczenia towaru przeznaczonego do odprawy celnej, pozostającego w miejscu wydzielonym do takiej odprawy, przed utratą lub uszkodzeniem. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 22 października 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Zbigniewa W. przeciwko Skarbowi Państwa - Urzędowi Celnemu w W. i "Energopol -Plus" Spółce z o.o. z siedzibą w W. o zapłatę, na skutek apelacji pozwanego Skarbu Państwa od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 stycznia [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, [280], 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU