STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 2, pozycja: 3, Sygnatura: III AUa 1961/07
Data wprowadzenia do systemu: 11-03-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okresy pobierania zasiłku chorobowego nie podlegają zaliczeniu do okresu pracy górniczej wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 28 września 2007 r., sprawy z odwołania Wiesława B., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w Ch., o wysokość świadczenia, na skutek apelacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Ch., od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach z dn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 września 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 4, pozycja: 7, Sygnatura: III AUa 808/07
Data wprowadzenia do systemu: 16-07-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 194 a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. nr 39 z 2004 r., poz. 353 ze zm.) nie stanowi podstawy do weryfikacji świadczeń za okres wsteczny, a jedynie jest podstawą do ponownego ich przeliczenia na bieżąco, w pierwszym etapie - od dnia 1 marca 2005 r., w drugim etapie - od dnia 1 marca 2006 r. Z UZASADNIENIA S. I. w dniu 15 stycznia 2007 r. wystąpił do Sądu Okręgowego, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 września 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 4, pozycja: 8, Sygnatura: III AUa 708/07
Data wprowadzenia do systemu: 16-07-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 39 z 2004 r., poz. 353 ze zm.) nie różnicuje zasiłków chorobowych i innych świadczeń przysługujących w czasie trwania obowiązku ubezpieczenia, od tych zasiłków i świadczeń przysługujących po ustaniu tego obowiązku i nie wyłącza doliczenia żadnego z nich do ustalenia podstawy wymiaru świadczenia emerytalnego czy rentowego. Z UZASADNIENIA Wyrokiem z dnia 30 kwietn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 11, pozycja: 36, Sygnatura: III AUa 672/07
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Żaden przepis prawa nie obliguje organ emerytalno-rentowy do wydawania decyzji ustalającej wysokość świadczenia w wielu wariantach i oczekiwanie na dokonanie wyboru przez ubezpieczonego, jednego z najbardziej korzystnych dla niego wariantów. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 6 października 2006 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w P. przeliczył dla C. S. wysokość renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową, przyjmując do podstawy wymiaru renty wyna [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 sierpnia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 4, pozycja: 13, Sygnatura: III AUa 1327/06
Data wprowadzenia do systemu: 03-06-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Za nienależnie pobrane uważa się świadczenie wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do niego albo wstrzymania jego wypłaty w całości bądź części, jeżeli osoba pobierająca świadczenie była pouczona o braku prawa do jego otrzymania. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 7 sierpnia 2007 r., sprawy z odwołania Gabrieli B., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w Ch., o zwrot nienależnie pobranego świadczenia, na skut [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 lipca 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 8, pozycja: 17, Sygnatura: III AUa 341/07
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustalenie przez strony wysokiego wynagrodzenia za pracę, nie może przemawiać za pozornością zawartej umowy o pracę i stanowić podstawy do uznania, że faktycznym celem tej umowy było uzyskanie wysokich świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 26 listopada 2002 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w W. stwierdził, że G. O. nie podlega od dnia 16 września 2002 r. ubezpieczeniu społecznemu z tytułu zatrudnienia w Wydawnictwie „B.” Sp. z o.o. z sied [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 lipca 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 3, pozycja: 6, Sygnatura: III APa 31/07
Data wprowadzenia do systemu: 16-07-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustalenie dla pracownika dodatku indywidualnego na niższym poziomie od tego, jaki został przyznany pracownikowi mającemu znacznie węższy zakres obowiązków i odpowiedzialności za wykonaną pracę, stanowi o naruszeniu zasady równego traktowania pracowników. Z UZASADNIENIA Powódka K. P. wystąpiła z roszczeniem skierowanym przeciwko Hucie LW Spółce z o.o. w W., domagając się między innymi zasądzenia odszkodowania w kwocie 138 907,88 zł z tytułu naruszenia przez pracodawcę zasady równeg [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 10, pozycja: 34, Sygnatura: III AUa 548/07
Data wprowadzenia do systemu: 19-11-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
To, że jedna ze stron, w stosunku do której Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzję, uznała tę decyzję za korzystną dla siebie i nie wniosła odwołania do Sądu, nie oznacza, iż nie powinna być ona stroną postępowania sądowego jako zainteresowana, skoro w zależności od wyniku sprawy może na niej ciążyć obowiązek zapłacenia składki na ubezpieczenie społeczne. Z UZASADNIENIA M. K. wniosła odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w W. z dnia 22 listopada 2006 r [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 12, pozycja: 39, Sygnatura: III AUa 542/07
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przyznając emeryturę na nowo, na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 39 z 2004 r., poz. 353 ze zm.) organ emerytalno-rentowy ma obowiązek dokonania kwalifikacji okresów składkowych i nieskładkowych stosownie do uregulowań zawartych w art. 6 i art. 7 tej ustawy. Z UZASADNIENIA Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w W., decyzją z dnia 19 października 2006 r., ustalił od dnia 1 listopada 2005 r. w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 czerwca 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 11, pozycja: 21, Sygnatura: III AUa 948/06
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Organ rentowy nie jest zobowiązany pouczać ubezpieczonych o dalszej konsekwencji obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, jaką jest zapłata odsetek, a w każdym razie – brak takiego pouczenia nie może zwalniać ubezpieczonego od nałożonego nań przez ustawę obowiązku zapłaty odsetek. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2007 r., sprawy z odwołania Pawła K., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w R., o zwrot nienależnie pobranego świadcz [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, [29], 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU