STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 2010 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 8, pozycja: 54, Sygnatura: III CZP 6/10
Data wprowadzenia do systemu: 22-09-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Bankowemu tytułowi egzekucyjnemu może być nadana klauzula wykonalności, jeżeli w tytule tym czynność bankowa, z której wynikają dochodzone roszczenia, wskazana jest w sposób umożliwiający jej zindywidualizowanie i zakwalifikowanie jako czynności bankowej. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku wierzyciela Banku Millennium SA w W., przy uczestnictwie dłużnika Melex (...) sp. j. z siedzibą w M., o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, n [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 2010 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 11, pozycja: 80, Sygnatura: II CSK 454/09
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przyjętym w prawie cywilnym sposobem normalnego oraz przedwczesnego zakończenia stosunków trwałych, a takim jest niewątpliwie stosunek dzierżawy, jest wypowiedzenie, bowiem wywiera ono skutki na przyszłość (ex nunc), to jest znosi stosunek prawny dopiero po upływie terminów wypowiedzenia, a gdy wyjątkowo taki termin nie jest wymagany – z chwilą złożenia kontrahentowi oświadczenia o wypowiedzeniu. Chodzi o to, aby spełnione już świadczenia pozostały nienaruszone, dlatego też nie tylko ro [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 marca 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 1, pozycja: 7, Sygnatura: I PZP 1/10
Data wprowadzenia do systemu: 23-05-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 41[1] § 1 Kodeksu pracy, wyłączający ochronę pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę, ma zastosowanie tylko w razie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika (art. 15 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze, tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1361 ze zm.) i nie ma zastosowania w razie ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu (art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 2010 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 8, pozycja: 55, Sygnatura: III CZP 131/09
Data wprowadzenia do systemu: 22-09-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 68 ust. 2a pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz.U. nr 261 z 2004 r., poz. 2603 ze zm.) ma zastosowanie także do umów sprzedaży lokalu mieszkalnego zawieranych przez gminę z najemcami w czasie obowiązywania art. 68 ust. 2 tej ustawy w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U. nr 141 z 2004 r., poz. 1492), tj. od dnia 22 września 2004 r. do dnia 21 października 2007 r., jeżeli nabywca tego lokalu sprzedał go po dniu 2 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 2010 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 9, pozycja: 63, Sygnatura: III CZP 123/09
Data wprowadzenia do systemu: 11-11-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprawa o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania umownego podlega rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, chyba że wartość przedmiotu sporu przekracza kwotę określoną w art. 505[1] pkt 1 k.p.c. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Fontis Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o. we W., przeciwko J., K., G. – Kancelaria Adwokacka – „JKG” sp. j. we W., o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 24 lute [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: III CZP 127/09
Data wprowadzenia do systemu: 23-05-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 ze zm.) wspólnota mieszkaniowa nie może udzielić zarządowi pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia o ustanowieniu służebności drogowej. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ulicy Ś. w S., przy uczestnictwie Gminy Miasta S., o wpis służebności gruntowej, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu jawnym w dniu 5 lutego 201 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: II CSK 459/09
Data wprowadzenia do systemu: 23-05-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wniesienie pozwu o wykonanie umowy przedwstępnej nie przerywa biegu przedawnienia co do roszczenia odszkodowawczego (art. 390 § 1 i § 2 k.c.). Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Marka W., przeciwko Aleksandrze R., Danucie R.–O. i Grzegorzowi Andrzejowi R., o zapłatę, po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 3 lutego 2010 r., skargi kasacyjnej powoda, od wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2008 r., oddalił skargę kasacyjną i zasądził od powoda [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 stycznia 2010 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 7, pozycja: 48, Sygnatura: I CSK 225/09
Data wprowadzenia do systemu: 22-09-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Stronami umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym są Skarb Państwa i zarządca. Okoliczność, że zarządca wykonuje świadczenia wynikające z tej umowy na rzecz określonego w niej przedsiębiorstwa państwowego, nie pozbawia Skarbu Państwa statusu strony tej umowy a zarazem i kontrahenta umownego zarządcy. W sprawie o zapłatę odszkodowania za bezzasadne rozwiązanie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym legitymowanym biernie jest Skarb Państwa. 2. Zróżnicowanie terminów przedawni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 10, pozycja: 68, Sygnatura: IV CSK 291/09
Data wprowadzenia do systemu: 11-11-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przedsiębiorstwa państwowego nie można uznać w okresie do dnia 1 lutego 1989 r. za samoistnego posiadacza nieruchomości w zakresie odpowiadającym treści służebności gruntowej (art. 352 k.c.). Oznacza to, że niedopuszczalne jest zaliczanie posiadania przez przedsiębiorstwo państwowe wykonywanego przed tą datą do okresu potrzebnego do nabycia służebności przez zasiedzenie przez następcę prawnego tego przedsiębiorstwa. 2. Niemożność dochodzenia roszczeń w okresie przed 1989 r. z przyczyn polity [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 10, pozycja: 69, Sygnatura: I CSK 101/09
Data wprowadzenia do systemu: 11-11-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dopuszczalna jest droga sądowa w sprawie o odszkodowanie za szkodę poniesioną na skutek wydania przed dniem 1 września 2004 r. decyzji administracyjnej, której nieważność została stwierdzona ostateczną decyzją administracyjną po tym dniu. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Ryszarda Antoniego W., przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Wojewodę M., o zapłatę, po rozpoznaniu, na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 6 listopada 2009 r., skargi kasacyjnej powoda, od postanowienia Sądu Ok [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, [29], 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU