STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 listopada 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 9, pozycja: 26, Sygnatura: V ACa 570/11
Data wprowadzenia do systemu: 18-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niedokonanie wyboru przez dłużnika w chwili realizacji świadczenia i bierność wierzyciela w kwestii zarachowania, nie uprawnia już dłużnika do dokonywania w dalszym ciągu wyboru, na poczet którego długu chce zaliczyć swoje świadczenie (art. 451 k.c.). Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2011 r., na rozprawie, sprawy z powództwa „F. M.” Spółki z o.o. w Cz. (poprzednio „K.” Spółki z o.o. w Cz.), przeciwko „V.” Spółce z ograniczoną [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 listopada 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 3, pozycja: 8, Sygnatura: I ACa 254/11
Data wprowadzenia do systemu: 10-05-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawo własności nie jest prawem absolutnym. Zarówno w świetle obecnie obowiązujących przepisów, jak i w okresach wcześniejszych, uprawnienia właścicielskie, w tym te polegające na swobodnym dysponowaniu nieruchomością i jej zagospodarowaniu, doznawały i nadal doznają ograniczeń. Ustawodawca wprowadza takie ograniczenia, kierując się zwłaszcza ochroną dobra publicznego i interesu ogółu społeczeństwa, któremu interes jednostkowy w pewnych sytuacjach musi ustąpić pierwszeństwa. Jedną z kategorii ta [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 października 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 7, pozycja: 22, Sygnatura: I ACa 568/11.
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zwiększenie obciążenia właścicieli lokali użytkowych z tytułu utrzymania nieruchomości wspólnej może mieć miejsce tylko wtedy gdy sposób używania tych lokali powoduje zwiększenie kosztów utrzymania tej nieruchomości. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 19 października 2011 r., na rozprawie, sprawy z powództwa J. B. i J. B., przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej nr (...) w T. przy A. B., o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej, na skutek apelacji powodów, od wyroku Sądu Okręgo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 października 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 8, pozycja: 25, Sygnatura: I ACa 326/11
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 42 ust. 3 Konstytucji RP, każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu. Zasadę tę, zwaną zasadą domniemania niewinności, zawiera także art. 5 k.p.k. stanowiąc, że oskarżonego uważa się za niewinnego dopóki wina jego nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem. Z kolei art. 175 Konstytucji RP stanowi, że ustrój i właściwość sądów oraz postępowanie przed sądami określają ustawy. W przypadku spraw karnych, jury [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 7, pozycja: 21, Sygnatura: I ACa 472/11
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego z zakresu postępowania egzekucyjnego nie regulują w sposób pełny i wyczerpujący wypadków, w których organ egzekucyjny zobligowany będzie umorzyć egzekucję, ale zastosowanie w egzekucji znajdzie odpowiednio stosowany, poprzez art. 13 § 2 k.p.c., przepis art. 355 § 1 k.p.c. W wypadku zatem gdy egzekucja prowadzona będzie od początku bez tytułu wykonawczego, podlegać ona będzie umorzeniu, jako niedopuszczalna (art. 355 § 1 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 12 lipca 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 6, pozycja: 17, Sygnatura: I ACa 569/11
Data wprowadzenia do systemu: 26-09-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej utraciły osobowość prawną. 2. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej uczestniczą w obrocie cywilnym i stają się podmiotem praw i obowiązków, a zatem posiadają zdolność prawną. Są one zatem jednostkami organizacyjnymi, do których stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych (art. 33[1] k.c.), a zgodnie z art. 64 § 1[1] k.p.c. posiadają zdolność są [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 31 maja 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 11, pozycja: 31, Sygnatura: I ACa 328/11
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Dokument z art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h. powinien być tą wyceną majątku spółek przejmowanych, która służy do wyliczenia parytetu wymiany wskazanego, jako obligatoryjny element planu podziału z art. 499 § 1 pkt 2 k.s.h. Przyjęcie odmiennego stanowiska prowadzi do zaakceptowania sytuacji, w której załącznikiem do planu podziału jest dokument pozbawiony znaczenia w procesie połączenia, a jednocześnie brak jest danych, które akcjonariusze i biegły rewident powołany przez sąd rejestrowy w trybie art. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 maja 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 9, pozycja: 27, Sygnatura: V ACa 617/10
Data wprowadzenia do systemu: 18-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651), państwowa osoba prawna może zrzec się własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. W wyniku zrzeczenia się użytkowania wieczystego prawo to wygasa, a na Skarb Państwa, będący właścicielem nieruchomości, przechodzi własność budynków i innych budowli (art. 235 § 2 k.c.). Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 24 marca 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 5, pozycja: 15, Sygnatura: I ACa 7/11
Data wprowadzenia do systemu: 26-09-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W procedurze zamówienia publicznego wykonawca nie może skutecznie dokonać samodzielnej oceny, co do braku jego szans w wygraniu przetargu i na tej podstawie uznać, że pomimo wezwania na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, ze zm.) nie ma on obowiązku złożenia żądanych od niego dokumentów. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2011 r., sprawy z powództwa Jana K., prowadzące [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 marca 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 6, pozycja: 18, Sygnatura: I ACa 74/11
Data wprowadzenia do systemu: 26-09-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Interes prawny w ustaleniu istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa ma strona, której praw i obowiązków owo prawo lub stosunek prawny dotyczy. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2011 r., na rozprawie, sprawy z powództwa F. B., przeciwko J. M., o ustalenie nieważności testamentu, na skutek apelacji powódki, od wyroku Sądu Okręgowego w B.–B. z dnia 7 grudnia 2010 r., sygn. akt I C 412/10, oddala apelację. UZASADNIENIE Reprezentowana przez opieku [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, [29], 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU