STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 18 września 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 10, pozycja: 83, Sygnatura: II SA/Ol 783/14
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Samo zarządzanie, gospodarowanie parkiem krajobrazowym i wykonywanie zadań wynikających z art. 105 i art. 107 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r., poz. 627) nie jest równoznaczne z wykonywaniem trwałego zarządu, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Z mocy ustawy przysługuje prawo wieczystego użytkowania nieruchomości, które zostało włączone w granice parku, parkom narodowym (wynika to z art. 10 ust. 3 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 8 sierpnia 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 7, pozycja: 51, Sygnatura: II SA/Rz 463/13
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przepis art. 11a ust. 7 ustawy z 1997 r. o ochronie zwierząt, zobowiązujący wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do przekazania projektu programu, o którym mowa w ust. 1 cyt. przepisu, m.in. „organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy”, może być źródłem interesu prawnego, ale tylko w granicach naruszenia prawa takiej organizacji do opiniowania danego projektu. 2. Jeżeli organizacja społeczna zajęła opinię i wy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 1 sierpnia 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 4, pozycja: 27, Sygnatura: III SA/Gl 1189/13
Data wprowadzenia do systemu: 11-11-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Organ celny wszczynając z urzędu postępowanie w sprawie dotyczącej wspólnotowego tranzytu zewnętrznego obowiązany jest wezwać do udziału w postępowaniu wszystkich dłużników, którzy nie wykonali obowiązków wynikających ze stosowania tej procedury (art. 96 Wspólnotowego Kodeksu Cywilnego) oraz osoby odpowiedzialne za powstanie długu celnego w sytuacjach określonych w art. 203 ust. 3 Wspólnotowego Kodeksu Cywilnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 5 czerwca 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 5, pozycja: 33, Sygnatura: I SA/Sz 125/13
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Określenia „poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych” oznaczają rodzaj działalności gospodarczej, jaka może być podejmowana przez przedsiębiorcę, a nie faktyczne (technologiczne) okresy prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, bowiem przepis ten takich kwestii nie reguluje. Nie wynika jednak stąd, że działalność gospodarcza przedsiębiorcy, dotycząca zasobów naturalnych, może obejmować jedynie poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatację zasobów [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 29 maja 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 8, pozycja: 58, Sygnatura: II SA/Gl 164/13
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji kiedy właściciel nie włada budynkiem lub terenem, odpowiedzialność, o której mowa w art. 4 ust. 1a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380, ze zm.) przechodzi na zarządcę, użytkownika, a także na podmiot faktycznie władający obiektem lub terenem. Powyższa regulacja wprowadzona została celem zapewnienia skutecznej ochrony przeciwpożarowej i nie daje możliwości scedowania nałożonego już obowiązku na inny podmiot, w celu unikn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 21 maja 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 6, pozycja: 46, Sygnatura: II SA/Bd 56/13
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Samo stwierdzenie braku możliwości potwierdzenia identyfikowalności zwierząt oraz wystąpienie ryzyka dla zwierząt i bezpieczeństwa żywności dają podstawę do wydania decyzji o zniszczeniu zwierzęcia. 2. Organ nie ma obowiązku przeprowadzenia dodatkowych badań w celu potwierdzenia wystąpienia u zwierząt chorób zakaźnych, wskazując na domniemanie, że skoro zwierzęta nie zostały zgłoszone w odpowiednim organie i przebadane, to mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa żywnoś [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 16 maja 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 6, pozycja: 45, Sygnatura: II SA/Sz 144/13
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z unormowania art. 7 ust. 1 ustawy z 1997 r. o ochronie zwierząt wynika jednoznacznie, że orzeczenie o czasowym odebraniu zwierząt może być wydane jedynie w przypadku, gdy zwierzęta nie zostały jeszcze odebrane. Tylko w takiej sytuacji istnieje sprawa, co umożliwia ocenę przesłanki merytorycznej, tj. znęcania się nad zwierzętami. Decyzja zatem uprzedza fakt odebrania zwierząt. Przyjęcie przeciwnego stanowiska stałoby w sprzeczności z założeniem o racjonalności ustawodawcy, który następcze wydani [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 6, pozycja: 43, Sygnatura: II SA/Bk 81/13
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z przepisów art. 7 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii wynika wprost zakaz karmienia zwierząt hodowlanych niebędących mięsożernymi zwierzętami futerkowymi (w tym przypadku świń) białkami pochodzenia zwierzęcego. Obecność tego rodzaju składników w paszy podawanej zwierzętom hodowlanym oznacza, że pasza nie odpowiada wymaganiom określo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 8, pozycja: 59, Sygnatura: IV SA/Wa 184/13
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku skargi na ostateczne orzeczenie właściwego podmiotu prowadzącego rozgrywki o zastosowaniu zakazu klubowego, wydane na podstawie art. 14 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, wyczerpanie środków zaskarżenia następuje poprzez wezwanie na piśmie właściwego organu – w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności – do usunięcia naruszenia prawa, stosownie do tre [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 marca 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 6, pozycja: 44, Sygnatura: II SA/Wa 12/13
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Utrata uprawnień związanych z posiadanym pozwoleniem na broń myśliwską, niemożność realizowania swoich zamiłowań, nie są skutkami o charakterze nieodwracalnym. W przypadku uwzględnienia skargi przez Sąd, przywrócenie stanu pierwotnego w tej sytuacji byłoby jak najbardziej możliwe. Podobnie też niezatrudnienie na stanowisku instruktora strzelectwa myśliwskiego, z uwagi na utratę pozwolenia na broń, nie jest w ocenie Sądu przesłanką uzasadniającą zastosowanie w niniejszej sprawie ochrony tymczasow [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, [29], 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU