STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 23 marca 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 7, pozycja: 67, Sygnatura: II SA/Sz 144/17
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. To nie sąd powszechny rozpoznając sprawę w przedmiocie przepadku pojazdu ma obowiązek zweryfikowania okoliczności usunięcia pojazdu. Rzeczą organu, do którego wpływa wniosek o wypłatę wynagrodzenia za dozór i wydatki z tym związane jest ustalenie, czy pojazd został przyjęty na parking w okolicznościach wymienionych w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, tj. czy pojazd ten został usunięty z drogi w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym. 2. Skoro wiadomym jest, że pojaz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 11, pozycja: 88, Sygnatura: III KK 349/16
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Posłużenie się skradzioną kartą bankomatową i dokonanie nią płatności w transakcji zbliżeniowej należy kwalifikować jako kradzież z włamaniem. Sąd Najwyższy, w sprawie S. K., skazanego z art. 279 § 1 k.k. i in., po rozpoznaniu w Izbie Karnej, na rozprawie w dniu 8 marca 2017 r., kasacji wniesionej przez obrońcę skazanego, od wyroku Sądu Okręgowego w S. z dnia 14 kwietnia 2016 r., sygn. akt VI Ka (...), utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w S. z dnia 4 grudnia 2015 r., sygn. akt XIV K ( [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 22 marca 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 11, pozycja: 93, Sygnatura: III SA/Kr 1289/16
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z treści normatywnej przepisu art. 4 ust. 2 i art. 12 ustawy z 2011 r. o kierujących pojazdami wynika niedopuszczalność wydania nowego prawa jazdy w sytuacji utraty uprawnień, co potwierdza art. 50 ust. 2 pkt 3 ustawy o kierujących pojazdami, wykluczający możliwość egzaminowania osoby, co do której wydano decyzję o cofnięciu uprawnień, w trybie przewidzianym dla osób ubiegających się o prawo jazdy po raz pierwszy. Wojewódzki Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 15 marca 20 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 22 marca 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 7, pozycja: 66, Sygnatura: I SA/Lu 1056/16
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przyjęcie opinii biegłego bez jego krytycznej analizy w istocie przenosiłoby ciężar rozstrzygania w sprawie z organu podatkowego na biegłego. Zadaniem biegłego nie jest tymczasem ustalenie stanu faktycznego, lecz naświetlenie i wyjaśnienie okoliczności z punktu widzenia posiadanych przez niego wiadomości specjalnych przy uwzględnieniu zebranego i udostępnionego mu materiału dowodowego. Jego rolą nie jest również dokonywanie wykładni przepisów prawa lub subsumcji stanu faktycznego sprawy. Jest [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 22 marca 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 8, pozycja: 72, Sygnatura: III SA/Lu 1303/16
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli brak podpisu kierowcy na protokole wynika z niepojawienia się pojazdu na skutek nieuprawnionej zmiany ustalonej w zezwoleniu trasy przejazdu, to brak ten jest usprawiedliwiony. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w Wydziale III, na rozprawie w dniu 8 marca 2017 r., sprawy ze skargi A. K., na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) listopada 2016 r., nr (…), w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 marca 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 6, pozycja: 48, Sygnatura: II GSK 4712/16
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osoba jedynie kierująca pojazdem nie musi ubiegać się o uzyskanie zezwolenia na wykonanie przejazdu pojazdem nienormatywnym. Nie jest wykluczona sytuacja, w której ta sama osoba wystąpi w roli wykonującego przejazd i kierującego pojazdem, jednak nietrafny jest pogląd, że w przypadku wykonywania przewozu samochodem należącym do przedsiębiorcy zajmującego się świadczeniem usług transportowych, wykonującym przewóz jest kierowca zatrudniony przez przedsiębiorę i to on, a nie przedsiębiorca, powinien [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 marca 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: I OSK 1686/15
Data wprowadzenia do systemu: 02-02-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pojęcie „prawo jazdy” występuje w dwóch znaczeniach. Po pierwsze, oznacza ono uprawnienie do prowadzenia pojazdów mechanicznych określonego rodzaju. Po drugie, używane jest ono na określenie dokumentu urzędowego potwierdzającego posiadanie przez jego posiadacza uprawnienia do prowadzenia pojazdów wskazanych w nim kategorii. Prawo jazdy, jako dokument urzędowy, stanowi dowód tego, co zostało w nim urzędowo stwierdzone (art. 76 § 1 k.p.a.). Jego treść powinna być jasna i zrozumiała zar [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 marca 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 10, pozycja: 86, Sygnatura: II SA/Wa 1903/16
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro strona nie przedłożyła ostatecznego orzeczenia lekarskiego, to organ zasadnie uznał, że nie realizuje ona obowiązku wynikającego z art. 18 ust. 5 pkt 2 ustawy z 1999 r. o broni i amunicji i wydał decyzję o cofnięciu skarżącemu pozwolenia na broń palną. Oceny tej nie może zmienić fakt, że w wyznaczonych terminach strona przebywała na zwolnieniu lekarskim. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 16 marca 2017 r., sprawy ze skargi J. P., na decyzję [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 marca 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 5, pozycja: 43, Sygnatura: I GSK 377/15
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy art. 169–172 rozporządzenia nr 2954/93 ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia nr 2913/92, ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny wskazują, że co do zasady, kurs walut jest ustalany w przedostatnią środę miesiąca i obowiązuje przez cały następny miesiąc. Ustalona z zastosowaniem tak określonego kursu walut wartość celna stanowi podstawę ustalenia wartości statystycznej, a także stawki celnej ad valorem, określanej jako procent wartości celnej towaru. Naczelny [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 marca 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 9, pozycja: 80, Sygnatura: II SA/Wa 2068/16
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Obowiązek określony w art. 13 ust. 1 ustawy z 1999 r. o broni i amunicji spoczywa na posiadaczu pozwolenia od chwili, w której powinien był on stwierdzić ten fakt przy zachowaniu staranności, jakiej wymaga się od osób, którym przysługuje pozwolenie na broń. 2. Zawiadomienie o utracie broni powinno być dokonane w formie pisemnej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 15 marca 2017 r., sprawy ze skargi T. L., na decyzję Komendanta Głównego Policji [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, [29], 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU