STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 21 lipca 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 11, pozycja: 39, Sygnatura: II AKa 165/10
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dopuszczalne jest odczytanie na rozprawie w odpowiednim zakresie, na zasadach określonych w art. 391 k.p.k., protokołów zeznań świadka, złożonych przez niego w postępowaniu przygotowawczym, prowadzonym przez prokuratora państwa obcego albo organ działający pod jego nadzorem lub przed sądem państwa obcego, jeżeli sposób przeprowadzenia tych czynności nie jest sprzeczny z zasadami porządku prawnego w Rzeczypospolitej Polskiej. Nie ma więc przeszkód, aby wykorzystywać te materiały w każdym toczącym [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 21 lipca 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 11, pozycja: 42, Sygnatura: II AKzw 556/10
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uprawnienie skazanego do składania wniosków (inicjowania wszczęcia postępowania wykonawczego) wiąże się nierozerwalnie z uprawnieniem do ich cofnięcia do czasu zajęcia przez organ procesowy stanowiska w ich przedmiocie. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w sprawie Jana Z., skazanego za przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. i in., zażalenia wniesionego przez skazanego, na postanowienie Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 31 maja 2010 r., w przedmiocie umorzenia postępowania o udzielenie warun [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 8 lipca 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 11, pozycja: 43, Sygnatura: II AKa 103/10
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd ponownie rozpoznający sprawę wyłącznie w zakresie kary jest upoważniony do tego by wykroczyć poza granice przekazania i w konsekwencji orzec w części objętej prawomocnością (horyzontalną), ale tylko wtedy gdy w toku prowadzonego postępowania, na skutek dotychczas nieznanych faktów bądź dowodów, zmaterializuje się sytuacja wskazująca na to, że oskarżony w ogóle nie jest sprawcą zarzucanego mu czynu albo też, że zachodzi jedna z okoliczności wyłączających jego odpowiedzialność karną. W przypad [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 listopada 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 3, pozycja: 10, Sygnatura: II AKz 878/08
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji przekazania skazanego do Polski w trybie art. 3 ust. 1 Protokołu Dodatkowego z dnia 18 grudnia 1997 r., w celu odbycia kary pozbawienia wolności orzeczonej w Norwegii, ma zastosowanie zasada specjalności określona w art. 3 ust. 4 tego Protokołu, gwarantująca skazanemu ochronę. Z UZASADNIENIA Zaskarżonym postanowieniem z dnia 26 września 2008 r., Sąd Okręgowy w W., na podstawie art. 611c § 1 i § 2 oraz § 4 k.p.k., art. 114 § 2, § 3, § 4 k.k. oraz art. 9 ust. 1 litera b, art. 10 i [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 14 czerwca 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 12, pozycja: 49, Sygnatura: II AKz 197/10
Data wprowadzenia do systemu: 26-01-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wniesienie subsydiarnego aktu oskarżenia w okolicznościach, gdy nie został spełniony warunek wydania przez sąd rozpoznający zażalenie na decyzję prokuratora o umorzeniu śledztwa przez prokuratora, przesądzało ocenę o zaistnieniu przyczyny wyłączającej prowadzenie postępowania przed sądem, polegającej na braku skargi uprawnionego oskarżyciela. 2. Subsydiarne oskarżenie posiłkowe jest wyjątkiem od zasady oskarżania przez oskarżyciela publicznego w sprawach ściganych z urzędu. Wobec powyższego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 5 czerwca 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 7, pozycja: 34, Sygnatura: II AKa 62/08
Data wprowadzenia do systemu: 15-09-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji, gdy dowody mają znaczenie dla winy oskarżonego albo jej stopnia, sąd nie może odstąpić od zasady przeprowadzenia ich na rozprawie głównej nawet wówczas, gdy strony wyrażą na to zgodę. Sąd Apelacyjny w Szczecinie, po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2008 r., sprawy Bronisława S., oskarżonego z art. 13 § 1 k.k. w związku z art. 148 § 1 k.k. w związku z art.11 § 2 k.k. w związku z art. 31 § 2 k.k. i inne, z powodu apelacji, wniesionych przez prokuratora i obrońcę oskarżonego, od wyroku [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 26 maja 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 11, pozycja: 41, Sygnatura: II AKa 72/10
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Oddalenie wniosku dowodowego na podstawie art. 170 § 1 pkt 5 k.p.k. jest w zasadzie niemożliwe w sytuacji, gdy wniosek dowodowy ma istotne znaczenie dla ustalenia prawdy materialnej. Zasada szybkości postępowania nie może być realizowana z uszczerbkiem dla prawidłowych ustaleń faktycznych. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2010 r., sprawy Bernarda F., oskarżonego z art. 258 § 1 k.k., art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. i in., z powodu apelacji, wniesionej prze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 31 marca 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 12, pozycja: 51, Sygnatura: II AKo 28/10
Data wprowadzenia do systemu: 26-01-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na gruncie art. 542 § 5 k.p.k. zachodzi potrzeba zbadania, czy po ewentualnym uchyleniu prawomocnego wyroku, w powtórzonym postępowaniu, dojdzie lub z dużym prawdopodobieństwem dojść może do następstw, które realnie będą gorsze dla oskarżonego od sytuacji wynikającej z orzeczenia dotkniętego jedną z wad określonych w art. 439 § 1 k.p.k. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu, w sprawie Małgorzaty Estery D.–Z., skazanej za przestępstwo z art. 152 § 2 k.k., z urzędu, w przedmiocie wzno [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 25 marca 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 9, pozycja: 28, Sygnatura: II AKa 59/10
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kara rażąco niewspółmierna to taka, która nawet gdy mieści się w ustawowych granicach zagrożenia, to nie uwzględnia w sposób właściwy zarówno okoliczności popełnienia przestępstwa, jak i osobowości sprawcy. Należy podkreślić, iż miarą surowości kary nie jest ilościowe oznaczenie czasu pozbawienia wolności, ale stopień wykorzystania sankcji karnej przewidzianej za dane przestępstwo. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2010 r., sprawy Roberta Tomasza J., w przedmiocie wyd [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 24 marca 2010 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 1, pozycja: 8, Sygnatura: II AKz 107/10
Data wprowadzenia do systemu: 10-05-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O nadużyciu w powoływaniu przesłanki surowości kary można mówić dopiero wtedy, gdy tymczasowe aresztowanie nie spełnia już swej funkcji zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, bądź gdy postępowanie to jest prowadzone rażąco wadliwie, albo też gdy okres aresztowania zbliża się do prawdopodobnej długości kary realnie grożącej podejrzanemu. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu, w sprawie przeciwko Dariuszowi W. i innym podejrzanym o przestępstwa z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipc [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, [29], 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU